Dobry start do pobrania

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” PCPR w Krotoszynie publikuje wniosek o ustalenie prawa do świadczenia.

Wniosek wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym uczęszczanie do szkoły można złożyć od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie tylko na dzieci, którym przysługuje świadczenie.

Zaświadczenie szkolne musi dotyczyć roku szkolnego 2020/2021.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (niepełnosprawność oznacza potrzebę kształcenia specjalnego, potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, umiarkowany stopień niepełnosprawności, znaczny stopień niepełnosprawności).

 Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.