Statut, regulamin i sprawozdania

Regulamin organizacyjny

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami);
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późniejszymi zmianami);
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami);
 5. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami);
 6. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami);
 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143);
 8. Ustawa z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873);
 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493).

§ 2

Regulamin organizacyjny określa zasady działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.


§ 3

Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:

 • Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Krotoszyński;
 • Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Krotoszyńskiego;
 • Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego;
 • Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Powiatu Krotoszyńskiego;
 • Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Krotoszyńskiego – Przewodniczącego Zarządu;
 • Centrum – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie;
 • Dyrektorze – nalezy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie;
 • Dziale – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne funkcjonujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
 • DPS – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społeczne w Baszkowie i Zdunach;
 • ŚDS i ośrodki wsparcia – należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy;
 • Zespole – należy przez to rozumieć Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
 • ZIK – należy przez to rozumieć Zespół Interwencji Kryzysowej;
 • Świetlice – należy przez to rozumieć świetlice środowiskowe;
 • Mieszkanie – należy przez to rozumieć mieszkanie usamodzielniające.

§ 4

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie jest jednostką budżetową powiatu podlegającą Zarządowi Powiatu.

§ 5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.


§ 6

Do zakresu działania Centrum należy wykonywanie:

 1. zadań własnych powiatu;
 2. zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych;
 3. zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat;
 4. innych zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu, zarządzeniem Starosty oraz przepisami prawa.

§ 7


Centrum jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
Obowiązki Dyrektora, pracowników Centrum, wynikają z zakresów obowiązków, inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Kodeks Pracy.


§ 8

 1. Dla zapewnienia jednolitego oznakowania akt ustala się dla poszczególnych działów i sekcji następujące symbole:
  • Dział Finansowy FN
  • Dział Wsparcia Rodziny DWR
   • Sekcja Instytucji Pomocy Społecznej IPS
   • Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej ROZ
   • Sekcja Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych POW
   • Zespół Wsparcia Rodziny ZWR
  • Dział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON
  • Dział – Zespół Interwencji Kryzysowej ZIK
   • Ośrodek Interwencji Kryzysowej OIK
   • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia SOW
  • Zespół Orzekania o Niepełnosprawności ZON
  • Sekcja Organizacyjna ORG
 2. Obieg dokumentów w Centrum pomiędzy komórkami reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora.

Rozdział 2
Zasady kierowania Centrum

§ 9

Do zakresu zadań i kompetencji Dyrektora Centrum należy:

 1. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Centrum;
 2. reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Centrum z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 4. zapewnienie przestrzegania prawa pracy przez pracowników Centrum;
 5. zapewnienie realizacji zadań w zakresie uchwał Rady, Zarządu i Komisji Rady;
 6. koordynowanie działalności działów i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 7. współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej;
 8. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej z upoważnienia Starosty;
 9. powoływanie zespołów ds. pozyskiwania środków Unii Europejskiej na zadania w pomocy społecznej;
 10. zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych z rodzicami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka z upoważnienia Starosty;
 11. wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;
 12. powoływanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach budowania zintegrowanego systemu polityki społecznej powiatu;
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu, zarządzenia Starosty oraz postanowienia Regulaminu.

W czasie nieobecności Dyrektora lub niemożności wykonywania swej funkcji zadania i kompetencje w zakresie kierowania Centrum wykonuje upoważniona przez Dyrektora osoba.


§ 10

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. zapewnienie realizacji polityki finansowej Centrum;
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 3. nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu Centrum, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i PFRON i zapewnienie -bieżącej kontroli jego wykonania;
 4. zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
 5. zapewnienie właściwej organizacji czuwania nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w Centrum;
 6. czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Centrum i jego działów;
 7. zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Centrum;
 8. kontrola zadań realizowanych przez podległych pracowników działu administracyjno-finansowego;
 9. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.

§ 11

Do zadań Kierownika Działu Wsparcia Rodziny należy:

 1. kontrola zadań realizowanych przez poszczególne sekcje Działu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. nadzorowanie prawidłowości wydanych decyzji administracyjnych w Dziale;
 3. terminowe opracowywanie planów, informacji i sprawozdań Działu;
 4. dokonywanie systematycznej oceny pracy pracowników działu;
 5. występowanie do Dyrektora w sprawach kadrowych;
 6. opracowywanie projektów innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania Działu;
 7. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego;
 8. współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej;
 9. współdziałanie z działami PCPR;
 10. poradnictwo dla rodzin zastępczych i naturalnych;
 11. współdziałanie z instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz rodziny;
 12. praca z rodziną naturalną na rzecz reintegracji;
 13. podpisywanie decyzji w imieniu Starosty zgodnie z posiadanym upoważnieniem;
 14. nadzorowanie funkcjonowania Powiatowego Banku Żywności i Saloniku Odzieży Używanej;
 15. systematyczne diagnozowanie środowiska lokalnego.

§ 12

Do zadań Kierownika Działu – Zespół Interwencji Kryzysowej należy:

 1. jednoosobowe reprezentowanie Zespołu w stosunkach zewnętrznych;
 2. kontrola zadań realizowanych przez pracowników działu;
 3. terminowe opracowywanie planów, informacji i sprawozdań w dziale;
 4. odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów oraz odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 5. składanie oświadczeń woli i dokonywanie czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu, mających na celu realizację zadań statutowych Zespołu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji;
 6. współtworzenie planu finansowego Zespołu;
 7. opracowywanie i przestrzeganie regulaminu korzystania z „Niebieskiego Pokoju”;
 8. przestrzeganie i monitorowanie procedur stosowanych w OIK i SOW;
 9. opracowywanie programów korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 10. współpraca z sądem, policją, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz ngo’s w zakresie realizacji zadań;
 11. koordynowanie współpracy z działami organizacyjnymi PCPR;
 12. wykonywanie w imieniu pracodawcy w stosunku do pracowników Zespołu czynności z zakresu prawa pracy;
 13. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach kadrowych;
 14. opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania działu, zmierzających do tworzenia interdyscyplinarnego systemu pomagania;
 15. koordynowanie pracy zespołów interdyscyplinarnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;
 16. zabezpieczenie powierzonego majątku przed kradzieżą i dewastacją oraz ustalenie pracowników odpowiedzialnych materialnie i służbowo za powierzony majątek;
 17. terminowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji majątku.

§ 13

Do zadań Kierownika Działu PFRON należy:

 1. kontrola wykorzystania środków finansowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
 2. kontrola realizacji programu rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 3. realizacja i nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków finansowych w zakresie:
  1. dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjne;
  2. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;
  3. dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  4. dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych;
  5. dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji;
 4. poradnictwo dla osób niepełnosprawnych;
 5. analiza i przygotowanie dokumentacji w zakresie:
  1. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami wykonującymi zadania zlecone w zakresie rehabilitacji,
  2. tworzenia lub likwidowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo –rehabilitacyjnych;
  3. programów celowych PFRON;
 6. dokonanie podziału pracy w dziale;
 7. stała kontrola nad zadaniami realizowanymi przez podległych pracowników w zakresie stosowania procedur realizacji zadań;
 8. wnioskowanie do Dyrektora PCPR o zastosowanie nagród i kar;
 9. analiza ofert szkoleniowych i przedstawianie propozycji szkoleń dla pracowników działu;
 10. terminowe opracowywanie planów, analiz, programów wspierania osób niepełnosprawnych powiatu, informacji i sprawozdań z realizacji zadań PFRON.

§ 14

Do zadań Przewodniczącego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 1. organizowanie pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 2. organizowanie obsługi administracyjno – biurowej zespołu;
 3. wnioskowanie do Starosty o powołanie i odwołanie członków zespołu orzekającego;
 4. wyznaczanie spośród członków powiatowego zespołu składów orzekających oraz przewodniczących składów;
 5. koordynowanie i organizowanie szkolenia specjalistycznego dla członków zespołu;
 6. reprezentowanie zespołu na zewnątrz poprzez współdziałanie z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w sprawach postępowań przed organami rentowymi i instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne;
 7. przygotowanie i gromadzenie dokumentacji medycznej niezbędnej do rozpatrzenia wniosków;
 8. prowadzenie rejestru spraw, wydanych orzeczeń, opinii, oraz wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej działania zespołu;
 9. wydawanie i prowadzenie rejestru legitymacji osób niepełnosprawnych;
 10. przestrzeganie terminowości rozpatrywania wniosków, wydawania orzeczeń i opinii;
 11. wydawanie orzeczeń o umorzeniu postępowania w sytuacjach określonych przez ustawy i rozporządzenia;
 12. prowadzenie sprawozdawczości kwartalnej i rocznej z działalności zespołu.
 13. administrowanie systemem EKSMON / ELEKTRONICZNY KRAJOWY SYSTEM MONITOROWANIA ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI /.

Rozdział 3
Zasady podpisywania pism

§ 15

 1. Pisma i decyzje administracyjne podpisuje Dyrektor oraz kierownicy działów przestrzegając właściwość rzeczową z zachowaniem zasad następujących dalej.
 2. Dyrektor podpisuje:
  1. wszystkie pisma i wystąpienia związane z pełnieniem jego funkcji;
  2. decyzje administracyjne i inne akty normatywne;
  3. pisma w sprawach należących do kompetencji Dyrektora na podstawie Regulaminu;decyzje w sprawach osobowych pracowników Centrum;
  4. pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Dyrektora do jego podpisu.

§ 16

 1. Dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektorowi powinny być uprzednio parafowane przez kierowników działów.
 2. Kierownicy działów podpisują pisma w sprawach należących do zakresu działania działu za wyjątkiem tych, które zastrzeżone zostały dla Dyrektora.

Rozdział 4
Organizacja Centrum§ 17

 1. W skład Centrum wchodzą następujące działy i sekcje:
  1. Dział Finansowo – Administracyjny
  2. Dział Wsparcia Rodziny
  3. Dział – Zespół Interwencji Kryzysowej
  4. Dział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. Sekcja Organizacyjna
 2. Działami kierują kierownicy, przy czym Działem Finansowo – Administracyjnym kieruje Główny Księgowy, natomiast sekcja organizacyjna podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. W razie nieobecności kierownika obowiązki jego pełni wyznaczony przez niego pracownik.
 4. Szczegółowe zakresy czynności kierowników działów i pracowników Centrum określa Dyrektor.
 5. W Dziale Wsparcia Rodziny tworzy się sekcje:
  1. Sekcja – Instytucje Pomocy Społecznej
  2. Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej
  3. Sekcja – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
  4. Sekcja – Zespół Wsparcia Rodziny
 6. W Dziale – Zespół Interwencji Kryzysowej tworzy się sekcje:
  1. Sekcja Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  2. Sekcja Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy
 7. Przy Centrum działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz poradnictwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 8. Przy Centrum działa Powiatowy Bank Żywności oraz Salonik Odzieży Używanej.

§ 18

W celu efektywnego działania w środowisku lokalnym oraz wyznaczania strategicznych kierunków rozwoju polityki społecznej, przy Centrum Działa Rada Konsultacyjna.


§ 19

Strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny, stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu.


Rozdział 5
Podstawowe zasady działania działów i sekcji Centrum


§ 20

 1. Do podstawowych zadań Działu Finansowego należy prowadzenie następujących spraw:
  1. W zakresie gospodarki finansowej:
   1. opracowywanie dokumentacji finansowej (zakładowy plan kont, instrukcja obiegu dokumentów finansowych);
   2. opracowywanie projektów budżetu Centrum, Zespołu;
   3. nadzór nad realizacją budżetu Centrum, Zespołu;
   4. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu (bilans);
   5. prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Centrum, Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
   6. prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
   7. planowanie i realizacja wydatków osobowych Centrum oraz prowadzenie dokumentacji płacowej;
   8. prowadzenie obsługi kasowej Centrum;
   9. obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
   10. rozliczanie wyników inwentaryzacji;
   11. sporządzanie bilansu potrzeb do ROPS.
  2. W zakresie spraw kadrowych:
   1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Centrum;
   2. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów;
   3. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunków pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, nagród jubileuszowych i odznaczeń;
   4. nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Centrum tajemnicy państwowej i służbowej i przepisów BHP;
   5. sporządzanie sprawozdań statystycznych.

§ 21

 1. W ramach Działu Wsparcia Rodziny funkcjonują następujące sekcje:
  1. Sekcja – Instytucje Pomocy Społecznej.
  2. Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej.
  3. Sekcja – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.
  4. Sekcja – Zespół Wsparcia Rodziny.
 2. Do zadań Sekcji Instytucji Pomocy Społecznej należy:
  1. organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją;
  2. kierowanie do ośrodków wsparcia;
  3. gromadzenie i analizowanie dokumentacji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy;
  4. wydawanie decyzji o umieszczeniu w DPS, ośrodkach wsparcia;
  5. ustalanie odpłatności za pobyt w DPS, ośrodkach wsparcia;
  6. ustalanie zakresu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia;
  7. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej;
  8. udzielanie pomocy uchodźcom;
  9. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, osób opuszczających domy pomocy społecznej;
  10. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
  11. doradztwo metodyczne dla OPS i pracowników socjalnych;
  12. prowadzenie Powiatowego Banku Żywności oraz Saloniku Odzieży Używanej;
  13. współpraca z jednostkami pomocy społecznej, ngo i innymi instytucjami w celu realizacji zadań;
  14. prowadzenie sprawozdawczości.
 3. Do zadań Sekcji Rodzinnej Opieki Zastępczej należy:
  1. przyznawanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz jednorazowej pomocy na zagospodarowanie przyjmowanych do rodziny zastępczej dzieci na podstawie decyzji administracyjnych;
  2. praca z rodzinami zastępczymi, u których występują trudności wychowawcze z dziećmi;
  3. nadzór nad spotkaniami rodzin biologicznych z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych;
  4. przygotowanie i realizacja porozumień w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innego powiatu/miasta;
  5. sporządzanie sprawozdań z funkcjonowania rodzin zastępczych;
  6. prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych już istniejących;
  7. prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych;
  8. organizowanie integracyjnych spotkań dla rodzin zastępczych;
  9. przeprowadzenie wywiadów środowiskowych na prośbę instytucji;
  10. prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych;
  11. prowadzenie elektronicznego systemu ewidencji rodzin zastępczych;
  12. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze;
  13. opracowywanie indywidualnych programów usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze;
  14. przygotowywanie decyzji o odpłatności rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych;
  15. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze;
  16. współpraca z sądem opiekuńczym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej;
  17. praca z rodzinami naturalnymi dzieci umieszczanymi w opiece zastępczej na rzecz poprawy ich sytuacji i powrotu dziecka do rodziny;
  18. doradztwo metodyczne ośrodkom pomocy społecznej;
  19. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
  20. prowadzenie i nadzór nad funkcjonowaniem mieszkania usamodzielniającego;
  21. wydawanie decyzji kierującej do mieszkania usamodzielniającego oraz o odpłatności za pobyt.
 4. Do zadań Sekcji Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze należy:
  1. organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  2. kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  3. gromadzenie i analizowanie dokumentacji kierującej do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  4. ustalanie odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  5. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz zakłady dla nieletnich;
  6. opracowywanie indywidualnych programów usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze;
  7. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze;
  8. organizowanie opieki i prowadzenie mieszkania usamodzielniającego przeznaczonego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i rodziny zastępcze;
  9. praca socjalna z rodzinami dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  10. opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów pracy z wychowankiem i rodziną;
  11. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
  12. prowadzenie placówek wsparcia dziennego poprzez:
   1. wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji wychowawczych,
   2. zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
   3. współpracę ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
   4. udzielanie pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
   5. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
   6. prowadzenie zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych,
   7. prowadzenie indywidualnych programów korekcyjnych,
   8. pomaganie w nauce,
   9. udzielanie pomocy socjalnej, dożywianie;
   10. organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, organizowanie zabaw i zajęć sportowych,
   11. prowadzenie stałej współpracy, przede wszystkim z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą oraz sądem;
   12. placówka wsparcia dziennego pracuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie.
 5. Do zadań Zespołu Wsparcia Rodziny należy:
  1. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób prowadzących rodzinną opiekę zastępczą oraz rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
  2. wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych stwierdzających ukończenie szkolenia przez osobę zgłaszającą gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wydaje opinie osobom zgłaszającym gotowość do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej w zakresie posiadania odpowiedniego przygotowania;
  3. nadzór nad jakością działań zespołu wsparcia rodziny sprawuje Dyrektor PCPR.

§ 22

 1. W skład Zespołu Interwencji Kryzysowej wchodzą:
  1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Zduny ul. Strzelecka 10,
  2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Krotoszyn os. Sikorskiego 7.
 2. Do zadań Zespołu z zakresu należy świadczenie usług w zakresie:
  1. Interwencyjnym poprzez:
   1. ochronę ofiar przemocy przed osobą stosującą przemoc,
   2. udzielenie natychmiastowej pomocy specjalistycznej tj. psychologicznej, medycznej, wsparcia emocjonalnego,
   3. rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
   4. wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem przemocy w rodzinie,
   5. prowadzenie interwencji w miejscu zamieszkania ofiary przemocy,
   6. prowadzenie interwencji telefonicznych,
   7. zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie tj. umieszczenie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach ul. Strzelecka 10 dla nie więcej niż 15 osób.
  2. Potrzeb bytowych poprzez całodobowy pobyt w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach ul. Strzelecka 10 przez okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy,
  3. Pomocy terapeutyczno – wspomagającej poprzez:
   1. opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy,
   2. udzielanie specjalistycznego poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego,
   3. animowanie i prowadzenie grup wsparcia,
   4. prowadzenie krótkoterminowej terapii indywidualnej i grupowej,
   5. udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy (terapia indywidualna, socjoterapia),
   6. udzielanie konsultacji wychowawczych.
  4. Działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w sytuacji przemocy oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych.
  5. Wdrażanie programów korekcyjno edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
 3. Do zadań Zespołu z zakresu zadań z zakresu interwencji kryzysowej należy:
  1. Zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez:
   1. prowadzenie interwencji kryzysowej osobiście w siedzibie OIK oraz w miejscu zamieszkania klienta,
   2. prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,
   3. prowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i rodzinnego,
   4. prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp.),
   5. udostępnienie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub dobra procesu pomocy, miejsc całodobowego pobytu na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach ul. Strzelecka 10,
   6. udzielenie porad prawnych i opracowanie niezbędnych pism do właściwych instytucji.
  2. Animowanie i prowadzenie grup wsparcia,
  3. Działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych.
  4. Zespół współpracuje z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, służbą zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, placówkami oświaty, kościołem katolickim, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami, których działalność skierowana jest na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

§ 23

Do zadań Działu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy:

 1. Przygotowanie, opracowanie dokumentacji z zakresu rehabilitacji społecznej z wyszczególnieniem:
  1. możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
  2. tworzenia, finansowania, kontroli WTZ;
  3. podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie;
  4. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  5. dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
 2. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności.
 3. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo –finansowych o realizowanych zadaniach.
 4. Opracowywanie programów ograniczania skutków niepełnosprawności w powiecie krotoszyńskim.
 5. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 6. Reprezentowanie Starosty w postępowaniach sądowych.
 7. Prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwały i porozumień zawartych ze Starostą.
 8. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem Aktywności Zawodowej, organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 9. Kontrola sposobu realizacji umów zawartych ze Starostą w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej.
 10. Monitorowanie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie.

§ 24

Do zadań Sekcji Organizacyjnej w zakresie:

 • obsługi biurowej Centrum należy:
 1. obsługa posiedzeń Rady Konsultacyjnej;
 2. koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Centrum i Dyrektora;
 3. prowadzenie sekretariatu Centrum;
 4. zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Dyrektora.
 • organizacji i funkcjonowania Centrum należy:
 1. opracowywanie projektu regulaminu Centrum i nowelizacji;
 2. opracowywanie projektów aktów prawnych Centrum i Dyrektora;
 3. prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej;
 4. opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 5. opracowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności Centrum;
 6. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 7. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Dyrektora;
 8. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Centrum;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów socjalnych na rzecz środowiska lokalnego;
 10. wspieranie organizacji pozarządowych w czynnościach biurowych.
 • skarg i wniosków należy:
 1. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
 • szkolenia należy:
 1. opracowywanie i wdrażanie planów szkoleń dla pracowników pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego;
 2. koordynacja doskonalenia zawodowego pracowników Centrum.
 • spraw administracyjno –gospodarczych należy:
 1. prowadzenie inwestycji, remontów oraz konserwacji sprzętu Centrum;
 2. prowadzenie ewidencji kart samochodu służbowego;
 3. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo –technicznym Centrum;
 4. zabezpieczenie przestrzegania w Centrum przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 5. gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Centrum;
 6. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;
 7. prowadzenie archiwum;
 8. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Centrum;
 9. prowadzenie ewidencji ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablic ogłoszeniowych Centrum.
 • zamówień publicznych należy:
 1. prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów;
 2. przygotowywanie procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych;
 3. występowanie w imieniu Centrum do Urzędu Zamówień Publicznych.
 • informatyzacji należy:
 1. koordynacja działań z zakresu informatyki w Centrum;
 2. prowadzenie inwestycji z zakresu infrastruktury informatycznej;
 3. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej;
 4. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego Centrum;
 5. organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego;
 6. wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Centrum.

§ 25

 1. Przy PCPR tworzy się Radę Konsultacyjną jako organ opiniodawczo-doradczy.
 2. Do zakresu działań Rady Konsultacyjnej należy:
  1. opiniowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  2. poszukiwanie nowatorskich rozwiązań zmierzających do wypracowania określonych standardów usług w pomocy społecznej powiatu;
  3. przedstawienie Zarządowi okresowych informacji o swej działalności.;
  4. opracowywanie projektów celowych.
 3. Rada Konsultacyjna składa się z nie więcej, niż 25 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje społeczne, przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji.
 4. Członków Rady Konsultacyjnej spośród przedstawicieli określonych w ust. 3 powołuje Starosta. Członkowie Rady Konsultacyjnej pełnią swoje funkcje społeczne. Kadencja Rady Konsultacyjnej trwa 4 lata.

Rozdział 6
Działalność kontrolna PCPR

§ 26

Kontrola dokonywana jest pod względem:

 1. legalności;
 2. gospodarności;
 3.  rzetelności;
 4. celowości;
 5. terminowości;
 6. skuteczności;
 7. przestrzegania dyscypliny pracy;
 8. przestrzegania tajemnicy służbowej;
 9. zabezpieczenia powierzonego mienia.

§ 27

Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego z uwzględnieniem zasad opisanych w §21, przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie zasad usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.


§ 28

W Centrum przeprowadza się następujące rodzaje kontroli zgodnie z wprowadzoną instrukcją kontroli wewnętrznej:

 1. wstępna – obejmująca kontrolę zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania;
 2. problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności;
 3. bieżąca;
 4. sprawdzająca – mająca miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mająca na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

§ 29

Kontroli wewnętrznej dokonują:

 1. Dyrektor lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora – w odniesieniu do kontrolowanych działów Centrum;
 2. kierownicy poszczególnych działów w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.

§ 30

 1. Z przeprowadzonej kontroli problemowej, wstępnej i sprawdzającej sporządza się protokół kontrolny.
 2. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Dyrektor Centrum.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe


§ 31

Zmiany w Regulaminie następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.


§ 32

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.