Statut

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592. Z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104. Z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593. Z późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 766. Z późn. zm.).

§2

 1. Centrum obejmuje działalnością obszar powiatu krotoszyńskiego.
 2. Siedzibą Centrum jest miasto Krotoszyn.
 3. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno- budżetową działającą w obszarze pomocy społecznej podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Krotoszynie, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

ROZDZIAŁ 2

PODSTAWOWE ZADANIA


§3

Do zakresu działań Centrum należy wykonywanie:

 1. zadań własnych powiatu;
 2. zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych;
 3. zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat;
 4. innych zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu, zarządzeniem Starosty oraz przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA


§4

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez Zarząd Powiatu.

§5

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny.

§6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując zadania statutowe współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej, instytucjami administracji rządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami prawnymi i fizycznymi.

ROZDZIAŁ 4

GOSPODARKA FINANSOWA

§7

Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

§8

Majątek Centrum stanowi własność Powiatu i może być wykorzystywany tylko dla potrzeb związanych z działalnością Centrum.

§9

Dochody i wydatki Centrum realizowane są na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

ROZDZIAŁ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§10

Przekształcenie lub likwidacja Centrum może nastąpić na podstawie Rady Powiatu.

§11

Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.