Statut

STATUT

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, zwane dalej „Centrum”, działa
w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 920 ze zm.),

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1282),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.),

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305
ze zm.),

7) ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.),

8) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

9) innych aktów prawnych właściwych do zakresu prowadzenia spraw.

§ 2

  1. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą w obszarze pomocy społecznej podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
  2. Obszarem działania Centrum jest teren Powiatu Krotoszyńskiego.
  3. Siedzibą Centrum jest miasto Krotoszyn.

ROZDZIAŁ 2
PODSTAWOWE ZADANIA

§ 3

1. Do zakresu działań Centrum należy wykonywanie:

  1. zadań własnych powiatu;
  2. zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych;
  3. zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat;
  4. innych zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu, zarządzeniem Starosty oraz przepisami prawa.

2. Centrum pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla Powiatu Krotoszyńskiego.

ROZDZIAŁ 3
ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

§ 4

Centrum kierowane jest przez Dyrektora zatrudnianego i zwalnianego przez Zarząd Powiatu.

§ 5

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny.

§ 6

Centrum realizując zadania statutowe współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej, instytucjami administracji rządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami prawnymi i fizycznymi.

ROZDZIAŁ 4
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 7

Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

§ 8

Majątek Centrum stanowi własność Powiatu i może być wykorzystywany tylko dla potrzeb związanych z działalnością Centrum.

§ 9

Dochody i wydatki Centrum realizowane są na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

ROZDZIAŁ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§10

Przekształcenie lub likwidacja Centrum może nastąpić na podstawie uchwały Rady Powiatu.

§11

Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.