Wielkopolska Karta Rodziny

Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego 25.05.2015 roku przystąpił do realizacji Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku Uchwałą Nr 4705/2014. Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Komu przysługuje Wielkopolska Karta Rodziny?

Adresatami Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny wielodzietne (rodziny 3+).

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie: http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Karty wydawane są bezterminowo.

Dokumenty (oryginały lub odpisy) wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:

  • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, pokój nr 13.

Formularz wniosku dostępnym jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (pokój nr 13) lub na stronie internetowej (poniżej).

Osoba do kontaktu: Agnieszka Krzemień, pokój nr 13, tel. 62 722-88-91/92 w 31

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny