Nabór do projektu „Razem z Tobą będę Sobą” na 2012 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w 2012 r. przystępuje do realizacji kolejnego etapu projektu systemowego pn. „Razem z Tobą ” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt „Razem z Tobą Będę Sobą” skierowany jest do:

 1. osób  niepełnosprawnych
 2. nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych,  zagrożoną wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
 3. w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
 4. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – w tym świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 35a pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 5. zamieszkałych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego

Oraz do kobiet nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, zagrożoną wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) oraz do rodzin zastępczych borykających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zaprasza do uczestnictwa w projekcie systemowym pt. „Razem z Tobą Będę Sobą” w 2012 roku, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ww. projektu jest zwiększenie do końca 2012 roku stopnia samodzielności oraz aktywności osobistej, społecznej i zawodowej 75 klientów PCPR w Krotoszynie, w tym 40 osób niepełnosprawnych, 15 bezrobotnych kobiet, 20 osób sprawujących pieczę zastępczą.

Wstępna rekrutacja przeprowadzana jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska2d/1.

Nabór do projektu „Razem z Tobą będę Sobą” na 2011 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w 2011 r. przystępuje do realizacji kolejnego etapu projektu systemowego pn. „Razem z Tobą będę Sobą” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt skierowany jest do:

 1. osób  niepełnosprawnych
 2. nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych,  zagrożoną wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
 3. w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
 4. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – w tym świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 35a pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 5. zamieszkałych na terenie powiatu krotoszyńskiego oraz do pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zaprasza do uczestnictwa w projekcie systemowym pt. „Razem z Tobą Będę Sobą” w 2011 roku, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ww. projektu jest uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i dodatkowych umiejętności do końca 2011 r. umożliwiających podjęcie zatrudnienia przez 44 osoby uczestniczące w projekcie, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wstępna rekrutacja przeprowadzana jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska2d/1.

Realizacja projektu „Razem z Tobą będę Sobą” w 2012 roku

Cele projektu

Cel główny

Zwiększenie do końca 2012 roku stopnia samodzielności oraz aktywności osobistej, społecznej i zawodowej 75 klientów PCPR w Krotoszynie, w tym 40 osób niepełnosprawnych, 15 bezrobotnych kobiet, 20 osób sprawujących pieczę zastępczą.

Cele szczegółowe

 1. Wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną i zasiłki celowe przez 75 osób w powiecie krotoszyńskim w roku 2012.
 2. Przełamanie własnych barier ograniczających funkcjonowanie społeczne i zawodowe przez 55 osób w powiecie krotoszyńskim w roku 2012.
 3. Odkrywanie i poszerzanie własnych zdolności i umiejętności przez 55 osób w powiecie krotoszyńskim w roku 2012.
 4. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych przez 40 osób w powiecie krotoszyńskim w roku 2012.
 5. Podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i podniesienie wiedzy na temat zaburzeń dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez 20 osób w powiecie krotoszyńskim w roku 2012.

Uczestnicy projektu

Beneficjenci ostateczni podzieleni zostaną na 3 podgrupy:


GRUPA 1: 40 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.
GRUPA 2: 15 kobiet pozostające bez zatrudnienia.
GRUPA 3: 20 osób sprawujących pieczę zastępczą nad małoletnimi na mocy decyzji sądu.

Dodatkowo wsparcie zostanie skierowane do 45 dzieci (otoczenia GRUPY 3).

Oczekiwany efekt realizacji

 1. Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie są: w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.
 2. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji VII Priorytetu PO KL poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt podejmuje działania na rzecz kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków do reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania zmierzają do kształtowania umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych.
 3. Wartością dodaną projektu będzie wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez PCPR oraz nabycie doświadczenia przez pracowników ośrodka w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
 4. Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi. 75 Beneficjentów Ostatecznych zostanie objętych umowami. Dzięki zastosowaniu takiego narzędzia będzie można skutecznie monitorować ich działania oraz motywować do zmiany.

Zakres działań

Osoby niepełnosprawne

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych to:

 1. Uwierz w siebie. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – nauka umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywności i umiejętności społecznych (40 osób),
 2. udział w 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym (40 osób),
 3. „Dźwięk leczy” – warsztaty psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej (40 osób),
 4. trening kompetencji osobistych z elementami kompetencji życiowych (usługa realizowana podczas turnusu rehabilitacyjnego – 40 osób),
 5. udział w wybranym przez uczestnika kursie zawodowym. Po wstępnej diagnozie zaplanowano: kurs kucharza – 10 osób, kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych -10 osób, prawo jazdy kat. B – 10 osób,
 6. warsztaty filcowania, warsztaty malowania na materiale, warsztaty scrapbooking, warsztaty window art – 10 osób,
 7. aqua areobic – zajęcia poprawiające sprawność fizyczną (40 osób).

Kobiety pozostające bez zatrudnienia

Działania skierowane do kobiet pozostających bez zatrudnienia to:

 1. trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych i  treningu pracy – podniesienie samoświadomości uczestniczek, tj. rozumienia swojej indywidualności, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozumienia zasad i wartości jakimi kierują się w życiu oraz umiejętność wyznaczania swoich celów życiowych i ich skutecznej realizacji,
 2. kurs zawodowy kucharza z elementami kuchni polskiej – poznanie zasad żywienia, organizacji produkcji, przepisów kulinarnych,
 3. kurs zawodowy organizacji przyjęć – zagadnienia związane z organizacją i przygotowaniem przyjęć okolicznościowych,
 4. poradnictwo prawne w zakresie rejestracji własnej firmy, założenia przedsiębiorstwa socjalnego,
 5. warsztaty malowania na materiale.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą

Działania skierowane do osób sprawujących pieczę zastępczą:

 1. trening integracji emocjonalnej – poznanie swoich emocji, możliwości, ograniczeń,
 2. trening komunikacji partnerskiej – poprawa relacji partnerskiej w zakresie komunikacji, wspólnego rozwiązywania problemów,
 3. trening kompetencji rodzicielskich  – poprawa relacji z dzieckiem oraz wzmocnienie poczucia bycia dobrym rodzicem,
 4. warsztaty dla rodzin zastępczych dotyczące FASD,
 5. konsultacja dla dzieci z podejrzeniem FASD,
 6. warsztaty dla rodzin zastępczych na temat zaburzenia więzi,
 7. konferencja poświęcona FASD,
 8. wsparcie dla otoczenia – 45 dzieci; terapia taktylna lub integracja sensoryczna lub trening zastępowania agresji; działania zostaną wybrane ze względu na potrzeby dzieci objętych wsparciem.

Rezultaty

Uczestnictwo w projekcie pozwoli na przełamanie następujących barier:

 • mentalnych i odzyskanie wiary we własne możliwości,
 • niewystarczające kompetencje społeczne u rodziców zastępczych,
 • naznaczenie społeczne i stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych przez społeczność lokalną co powoduje ich gorszą pozycję na rynku pracy,
 • niska samoocena samych beneficjentów ostatecznych oraz brak wiary we własne możliwości, talenty i siły co przekłada się na mniejsze osiągnięcia zawodowe i osobiste,
 • brak integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
 • problemy zdrowotne, wynikające z niepełnosprawności lub zaniedbania w zakresie profilaktyki zdrowia.