OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert

na wybór realizatora programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 26 lutego 2020 r., na wybór realizatora programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020:

Nazwa Oferenta: Spółdzielnia Socjalna „VIVO”, ul. Stary Rynek 22, 63-720 Koźmin Wielkopolski.

Tytuł zadania: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Wysokość przyznanych środków: 387 900,00 zł.

Zmiana funkcjonowania Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Informuję, że Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania nie przyjmuje klientów.

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników Punktu zwracam się z prośbą, aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie: 62 722-88-91/92, 606-479-304 (wtorek) w czasie dyżurów: wtorek i czwartek od godz. 15.30 do godz. 19.30.

Wprowadzenie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa w PCPR w Krotoszynie

W związku z Zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zobowiązuje się pracowników i klientów do przestrzegania procedur dotyczących zachowania higieny i bezpieczeństwa sanitarnego.

W celu załatwiania wszelkich spraw zaleca się wysyłanie korespondencji pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną przez skrzynkę mailową (adresy mailowe podane się na stronie internetowej PCPR). Kontakt osobisty wskazany jest w sprawach pilnych.

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie czasowego ograniczenia działalności specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej

POLECENIE

Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2

polecam

czasowe ograniczenie działalności specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej poprzez:

a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez osoby przebywające całodobowo, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,

b) zakaz odwiedzin w ww. jednostkach,

w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Czytaj dalej

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie czasowego ograniczenia działalności domów pomocy społecznej

POLECENIE

Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 

polecam

czasowe ograniczenie działalności domów pomocy społecznej, poprzez:

a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,

b) zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej,

c) zakaz urlopowania mieszkańców,

Czytaj dalej

Komunikat

Szanowni Państwo,

z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie rezygnuje z organizacji posiedzeń składów orzekających od dnia 12 marca 2020 r. do końca marca 2020 r. z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji. O takiej decyzji poinformował Nas również Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim.

Na podstawie  przepisów dotyczących orzekania  przewodniczący jest odpowiedzialny za organizację posiedzeń składów orzekających i prawidłowe funkcjonowanie zespołu. W jego gestii jest również wyznaczanie terminu posiedzeń i osobowego składu orzekającego.

W obecnej sytuacji za racjonalne uważam nienarażanie osób chorych, starszych na potencjalny kontakt z wirusem i niewyznaczanie posiedzeń do końca marca 2020 r.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Z poważaniem
Anna Kubiak
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie.

1 2