Procedury stosowane w SOW

Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Zdunach

 1. Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w przypadku przyjęcia klienta do Ośrodka
 2. Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w przypadku odwiedzin klienta Ośrodka
 3. Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w przypadku pobytu osoby stosującej przemoc na terenie Ośrodka
 4. Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej
  w stosunku do osoby stosującej przemoc
 5. Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dotyczące diagnozy sytuacji dzieci przebywających w Ośrodku
 6. Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dotyczące prowadzenia klienta przez pracownika Ośrodka
 7. Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dotyczące monitoringu klienta po opuszczeniu Ośrodka
 8. Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia na wypadek powstania pożaru w Ośrodku
 9. Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dotyczące sytuacji nadzwyczajnych wymagających przejęcia opieki przez pracownika SOW nad dzieckiem klientki przebywającej w placówce

Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w przypadku przyjęcia klienta do Ośrodka

 1. Klienci są przyjmowani do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia, zwanego dalej Ośrodkiem, po osobistym zgłoszeniu lub na podstawie skierowania przez instytucje pomocy społecznej, komendy policji, sądy i ośrodki interwencji kryzysowej.
 2. Klient przyjmowany jest na okres próbny trwający 14 dni w celu ustalenia zasadności pobytu i diagnozy sytuacji przemocy w rodzinie. Po upływie 14 dni Kierownik Ośrodka wydaje pisemną decyzję w sprawie dalszego pobytu klienta w Ośrodku.
 3. Pracownik dyżurujący przeprowadza wstępną rozmowę mającą na celu zdiagnozowanie występowania przemocy w rodzinie. Pracownik dyżurujący wypełnia kartę przewodnią, protokół przekazania pokoju oraz wpisuje dane klienta
  do zeszytu przyjęć.
 4. Pracownik dyżurujący jest zobowiązany zapewnić klientowi w zależności od sytuacji natychmiastową pomoc medyczną i psychologiczną.
 5. Karta przewodnia powinna zawierać w szczególności następujące dane:
  a) imię i nazwisko klienta,
  b) adres zameldowania,
  c) ostatni adres pobytu,
  d) datę urodzenia,
  e) numer telefonu klienta,
  f) dotychczasowe miejsce zatrudnienia,
  g) numer PESEL,
  h) stan cywilny,
  i) imię i nazwisko małżonka/partnera,
  j) miejsce zatrudnienia małżonka/partnera,
  k) numer telefonu małżonka/partnera,
  l) imiona i nazwiska dzieci,
  m) daty urodzenia dzieci,
  n) nazwa i adres placówek oświatowych do których uczęszczały dzieci.
 6. Po przyjęciu do Ośrodka klient zostaje zapoznany z regulaminem, co potwierdza własnoręcznym podpisem na odwrocie karty przewodniej osoby dorosłej.
 7. Pracownik dyżurujący przydziela klientowi pokój i informuje o zasadach korzystania z niego, wyposaża klienta w koce, ręczniki i pościel, co odnotowuje w karcie przekazania pokoju.
 8. Pracownik dyżurujący informuje również klienta o możliwości i sposobie korzystania z kuchni, łazienek, pralni i suszarni w Ośrodku.
 9. Pracownik dyżurujący stosownie do okoliczności stara się zapewnić klientowi odzież i obuwie.
 10. Pracownik dyżurujący informuje klienta o możliwości korzystania z pomocy medycznej w pobliskim ośrodku zdrowia.
 11. W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia pracownik wzywa pomoc medyczną.
 12. Po przyjęciu do Ośrodka pracownik dyżurujący powiadamia właściwą komendę policji z rejonu zamieszkania klienta o aktualnym miejscu jego pobytu.
 13. Pracownik dyżurujący kontaktuje się z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania klienta celem uzyskania informacji o jego sytuacji rodzinnej.

Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w przypadku odwiedzin klienta Ośrodka

 1. Odwiedziny klientów odbywają się w świetlicy Ośrodka.
 2. Pracownik dyżurujący informuje osobę odwiedzającą o monitoringu prowadzonym w Ośrodku.
 3. Odwiedziny osoby stosującej przemoc w rodzinie są zakazane na terenie Ośrodka.
 4. Odwiedziny klientów są zgłaszane osobie dyżurującej, która ten fakt odnotowuje w zeszycie odwiedzin.
 5. Odwiedziny mogą odbywać się codziennie od godziny 9:00 do 20:00.
 6. Osoby odwiedzające klientów są zobowiązane do zachowania ciszy i porządku na terenie Ośrodka.

Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w przypadku pobytu osoby stosującej przemoc na terenie Ośrodka

 1. Osobę stosującą przemoc w rodzinie obowiązuje zakaz przebywania na terenie Ośrodka.
 2. W przypadku usiłowania wejścia na teren Ośrodka osoby stosującej przemoc w rodzinie należy poinformować ją o konsekwencjach jej zachowania.
 3. W przypadku agresji ze strony osoby stosującej przemoc w rodzinie należy natychmiast zawiadomić policję celem przeprowadzenia interwencji.
 4. Pracownik dyżurujący na prośbę osoby stosującej przemoc w rodzinie może potwierdzić pobyt rodziny wyżej wymienionego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Informację przekazuje po ustaleniu tożsamości zainteresowanego.
 5. Kierownika Ośrodka należy poinformować o próbie wejścia osoby stosującej przemoc na teren Ośrodka.
 6. Pracownik sporządza notatkę ze zdarzenia w dokumentacji osoby przebywającej w Ośrodku.

Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej w stosunku do osoby stosującej przemoc

 1. Pracownicy ZIK podejmują oddziaływania korekcyjno – edukacyjne w celu:
  a) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,
  b) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
  c) kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy,
  d) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
  e) zdobycia i podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.
 2. Osoby stosujące przemoc w rodzinie, w stosunku do których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji odurzających lub środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.
 3. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
  a) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,
  b) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  c) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
 4. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1.

Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dotyczące diagnozy sytuacji dzieci przebywających w Ośrodku

 1. Psycholog w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji o przyjęciu klienta do Ośrodka sporządza opinię psychologiczną dotyczącą funkcjonowania dzieci.
 2. Pracownicy Ośrodka: psycholog, wychowawca, pedagog, terapeuta w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji o przyjęciu klienta do Ośrodka sporządzają diagnozy dzieci.
 3. Diagnoza obejmuje:
  a) identyfikację problemu,
  b) genezę i dynamikę zjawiska przemocy w rodzinie,
  c) cele pracy z dzieckiem,
  d) zalecenia i wskazówki do pracy z dzieckiem.
 4. Sporządzający przestawia diagnozę opiekunowi prawnemu dziecka przebywającemu w Ośrodku.

Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dotyczące „prowadzenia” klienta przez pracowników Ośrodka

 1. Kierownik Ośrodka wyznacza spośród kadry pracownika, który staje się osobą prowadzącą klienta.
 2. Po przeprowadzeniu diagnozy sytuacji klienta pracownik prowadzący opracowuje plan pomocy osoby dotkniętej przemocą, który powinien uwzględniać: potrzeby, cele, metody i czas pomocy.
 3. W celu jego realizacji pracownik zawiera kontrakt z klientem na współpracę.
 4. Pracownik prowadzący przedstawia plan pomocy i sporządzony na piśmie kontrakt na zebraniu kadry Zespołu Interwencji Kryzysowej. Zespół może przedstawić własne uwagi i spostrzeżenia do opracowanej dokumentacji.
 5. Pracownik przeprowadza z klientem treningi umiejętności społecznych, mające na celu nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie. Treningami obejmuje się również dzieci przebywające w Ośrodku.
 6. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji klienta.
 7. Pracownicy zobowiązani są do sporządzania notatek z przeprowadzanych rozmów z klientem. Notatki z przeprowadzonych rozmów powinny zawierać:
  a) datę przeprowadzenia rozmowy,
  b) imię i nazwisko klienta,
  c) opis przebiegu rozmowy,
  d) własne uwagi,
  e) własnoręczny podpis przeprowadzającego rozmowę.
 8. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani przekazywać informacje dotyczące klientów pozostałym członkom Zespołu.
 9. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do współpracy z instytucjami: ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami i centrami pomocy rodzinie, ośrodkami interwencji kryzysowej, policją, sądami, zespołami interdyscyplinarnymi, placówkami ochrony zdrowia, oświatowymi itp., właściwymi dla miejsca zameldowania klienta w celu realizacji planu pomocowego.
 10. Osoba prowadząca jest zobowiązana do przedstawienia sprawozdania z realizacji planu pomocowego oraz opisu aktualnej sytuacji klienta na spotkaniu Zespołu.
 11. Po opuszczeniu Ośrodka przez klienta osoba prowadząca przeprowadza ewaluację planu pomocowego oraz sporządza z tego notatkę .
 12. Na prośbę klienta Kierownik wydaje zaświadczenie o pobycie w Ośrodku.

Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dotyczące monitoringu klienta po opuszczeniu Ośrodka

 1. Monitoring to pozyskiwanie informacji o kliencie po opuszczeniu przez niego Ośrodka.
 2. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie działań monitorujących jest osoba wyznaczona przez Kierownika SOW.
 3. Monitorowanie obejmuje aktualną sytuację klienta.
 4. Informacje dotyczące klienta uzyskujemy w rozmowie z klientem oraz od pracowników: ośrodków pomocy społecznej, centrów i ośrodków pomocy rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej, policji, ochrony zdrowia, sądów, zespołów interdyscyplinarnych, oświaty i innych instytucji.
 5. Monitoring trwa przez okres sześciu kolejnych miesięcy; może zostać przedłużony w zależności od sytuacji ofiary przemocy w rodzinie.
 6. Podczas monitoringu wyznaczony pracownik zobowiązany jest nawiązać kontakt z klientem minimum raz w miesiącu.
 7. Nawiązanie kontaktu następuje poprzez: rozmowy telefoniczne, sms, mail, komunikatory internetowe, portale społecznościowe.
 8. Działania monitorujące wobec klienta opuszczającego Ośrodek są odnotowywane w dokumencie Monitoring osoby opuszczającej Ośrodek.
 9. Po zakończonym okresie monitorowania pracownik sporządza notatkę podsumowującą.

Procedury stosowane przez PCPR w Krotoszynie – Zespół Interwencji Kryzysowej – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dotyczące sytuacji nadzwyczajnych wymagających przejęcia opieki przez pracownika SOW nad dzieckiem klientki zamieszkałej w placówce

 1. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. wypadek, porzucenie dziecka, wyjazd do szpitala itp.) oraz braku możliwości pozostawienia dzieci pod opieką innych osób – opiekę nad małoletnimi przejmuje osoba dyżurująca w SOW.
 2. Pracownik dyżurujący informuje kierownika ZIK o zaistniałej sytuacji.
 3. W razie potrzeby kierownik ZIK w trybie interwencyjnym desygnuje pracownika ZIK do czynności wymaganych w aktualnych okolicznościach (np. przewiezienie matki z dzieckiem ze szpitala do SOW).
 4. Pracownik SOW dokumentuje zdarzenie sporządzając notatkę służbową.