Projekt PO KL – 2014

Realizacja projektu partnerskiego „Razem z Tobą będę Sobą” w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krotoszynie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rozdrażewie zapraszają do uczestnictwa w projekcie partnerskim „Razem z Tobą Będę Sobą” w 2014 roku, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, współfinansowanym ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu

Cel główny projektu

Aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa i zdrowotna dla 78 klientów PCPR/MGOPS/OPS z terenu powiatu krotoszyńskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 30 osób niepełnosprawnych oraz wspieranie 16 rodzin zastępczych w 2014 r.

Cele szczegółowe

 1. Wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną i zasiłki celowe przez 78 osób w powiecie krotoszyńskim w 2014 r.
 2. Wzrost kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych przez 78 osób w powiecie krotoszyńskim w 2014 r.
 3. Podniesienie poziomu funkcjonowania psychofizycznego osób niepełnosprawnych przez 30 osób w powiecie krotoszyńskim w 2014 r.
 4. Podnoszenie kompetencji zawodowych, społecznych i opiekuńczo-wychowawczych przez 10 rodzin zastępczych w powiecie krotoszyńskim  w  2014 r.

Uczestnicy projektu

Beneficjentami projektu są osoby:

 1. zamieszkałe na terenie powiatu krotoszyńskiego,
 2. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub/i wsparcia PCPR/OPS,
 3. nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 4. zagrożone wykluczeniem społecznym,
 5. w wieku aktywności zawodowej (18-64lata).

GRUPA 1:osoby niepełnosprawne (30 osób, w tym: 27 osób to klienci PCPR, 3 osoby klienci OPS).

GRUPA 2:rodziny zastępcze (10 rodzin, 16 osób).

GRUPA 3:kobiety, pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo)10 osób w tym 3 osoby powracające.

GRUPA 4: osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne (22 osoby).

Dodatkowo wsparcie zostanie skierowane do 45 dzieci (otoczenie GRUPY 3).

Oczekiwany efekt realizacji

 1. Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie są: w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.
 2. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji VII Priorytetu PO KL poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej .
 3. Wartością dodaną projektu będzie wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez Lidera oraz Partnerów oraz nabycie doświadczenia przez pracowników ośrodka w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Bez wsparcia środków PO KL nie byłoby możliwe osiągnięcie efektów.
 4. Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.

Zakres działań

Osoby niepełnosprawne

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych to:

 1. Turnus rehabilitacyjny (30 osób).
 2. „Dźwięk leczy” – warsztat psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej (30 osób).
 3. Trening kompetencji osobistych z elementami kompetencji życiowych ( 30 osób).
 4. Udział w wybranym przez uczestnika kursie zawodowym. Planuje się przeprowadzenie kursów spośród katalogu: kurs komputerowy, magazynier z obsługą wózka widłowego, czeladnik w zawodzie fryzjer, spawacz TIG/MIG, kucharz małej gastronomii, kurs kroju i szycia, konserwator terenów zielonych, prawo jazdy kat. B i C z kwalifikacjami przyspieszonymi, podstawy technik wykańczania wnętrz, podstawy księgowości.
 5. Arteterapia – warsztaty terapii przez sztukę plastyczną o charakterze rekreacyjnym, edukacyjnym i korekcyjnym (30 osób).
 6. Karnety na basen (30 osób).

Kobiety pozostające bez zatrudnienia

Działania skierowane do kobiet pozostających bez zatrudnienia to:

 1. Kurs zawodowy – małej gastronomii z elementami kelnerstwa (10 osób), baristy (10 osób), rękodzieła artystycznego (10 osób) – w ramach tego kursu odbędą się następujące warsztaty: 1) papier czerpany-beneficjenci zapoznają się z różnymi technikami pozyskiwania papieru czerpanego, możliwościami wykorzystania masy papierowej, technologia przygotowania pulpy papierowej, tworzeniem przedmiotów z masy papierowej, 2) batic technika malarska polegająca na nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku. Kurs obejmuje organizację pracowni, technologię baticu, materiałoznawstwo, teorię barw i wykonywanie własnych projektów), trening autoprezentacji i wizażu (10 osób).
 2. Grupowe warsztaty psychologiczne (10 osób).
 3. Karnety na basen.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą

Działania skierowane do osób sprawujących pieczę zastępczą:

 1. Muzykoterapia i techniki relaksacyjne (16 osób + 20 dzieci).
 2. Trening umiejętności społecznych – relacje partnerskie – poprawa relacji partnerskiej w zakresie komunikacji, wspólnego rozwiązywania problemów (16 osób).
 3. Trening umiejętności społecznych – kompetencje rodzicielskie – poprawa relacji z dzieckiem oraz wzmocnienie poczucia bycia dobrym rodzicem (16 osób).
 4. Terapia taktylna, integracja sensoryczna lub trening zastępowania agresji – Zajęcia dla dzieci (20 dzieci) – (wsparcie zostanie dobrane ze względu na indywidualne potrzeby dzieci).
 5. Terapia EEG Biofeedback ( 12 dzieci z rodzin zastępczych).
 6. Poradnictwo psychologiczne dla rodziców zastępczych i dzieci.
 7. Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych.
 8. Trening kompetencji zawodowych.
 9. Karnety na basen.

Osoby bezrobotne

Działania skierowane do osób bezrobotnych:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych i rodzicielskich (22 osoby).
 2. Udział w wybranym przez uczestnika kursie zawodowym. Planuje się przeprowadzenie kursów spośród katalogu: kurs komputerowy, magazynier z obsługą wózka widłowego, czeladnik w zawodzie fryzjer, spawacz TIG/MIG, kucharz małej gastronomii, kurs kroju i szycia, konserwator terenów zielonych, prawo jazdy kat. B i C z kwalifikacjami przyspieszonymi, podstawy technik wykańczania wnętrz, podstawy księgowości.
 3. Trening pracy (22 osoby).
 4. Trening autoprezentacji i wizażu (22 osoby).
 5. Skierowanie na staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie; na staż zostanie skierowanych 6 osób (3 kobiety bezrobotne, 3 osoby niepełnosprawne).
 6. Szkolenie dotyczące funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (62 osoby) zapoznanie uczestników z możliwościami podjęcia zatrudnienia czy stworzenia miejsca pracy.
 7. Karnety na basen.