Rada Konsultacyjna

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie istnieje Rada Konsultacyjna, jako organ opiniodawczo-doradczy.

Skład Rady

Rada Konsultacyjna składa się z nie więcej, niż 25 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje społeczne, przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji.
Członków Rady Konsultacyjnej spośród przedstawicieli określonych w ust. 3 powołuje Starosta. Członkowie Rady Konsultacyjnej pełnią swoje funkcje społeczne. Kadencja Rady Konsultacyjnej trwa 4 lata.

Zakres działań

Do zakresu działań Rady Konsultacyjnej należy:

 1. opiniowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 2. poszukiwanie nowatorskich rozwiązań zmierzających do wypracowania określonych standardów usług w pomocy społecznej powiatu,
 3. przedstawienie Zarządowi okresowych informacji o swej działalności,
 4. opracowywanie projektów celowych.

Regulamin działania Rady

Rada Konsultacyjna jest powołana na 4 lata przez Starostę i stanowi organ doradczy, forum współdziałania na rzecz osób powiatu krotoszyńskiego potrzebujących wsparcia.

Do zadań Rady należy:

 1. opiniowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, opracowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,
 2. poszukiwanie nowatorskich rozwiązań zmierzających do wypracowania określonych standardów usług w pomocy społecznej powiatu,
 3. opiniowanie nowych harmonogramów realizacji powiatowego „Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i ich integracji ze środowiskiem,
  opracowanie nowych informacji o działaniu Rady.

Rada składa się z 25-30 członków, przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i społecznych działających w powiecie. Członków Rady powołuje i odwołuje Starosta.

Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić:

 1. na jego wniosek,
 2. na wniosek reprezentowanego przez niego organu lub organizacji,
 3. na wniosek Starosty.

Posiedzenia Rady zwoływane są przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działającego w imieniu Starosty, nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w każdym czasie przez Starostę lub co najmniej 5 członków Rady.


Rada:

 1. powołuje ekspertów,
 2. zaprasza do uczestnictwa w posiedzeniach Rady przedstawicieli organizacji i instytucji nie reprezentowanych w Radzie,
 3. proponuje przeprowadzenie badań i opracowanie ekspertyz,
 4. Rada jest organem społecznym.