Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do zadań działu należy:

1. Przygotowanie, opracowanie dokumentacji z zakresu rehabilitacji społecznej  z wyszczególnieniem:

  1. możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
  2. tworzenia, finansowania, kontroli WTZ;
  3. podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie;
  4. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  5. dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

3.  Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności.

4.  Sporządzanie sprawozdań rzeczowo –finansowych o zrealizowanych zadaniach.

5. Opracowywanie programów ograniczania skutków niepełnosprawności w powiecie krotoszyńskim.

6.   Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

7.   Reprezentowanie Starosty w postępowaniach sądowych.

8.   Prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwały i porozumień zawartych ze Starostą.

9. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem Aktywności Zawodowej, organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych.

10. Kontrola sposobu realizacji umów zawartych ze Starostą w zakresie prowadzenia rehabilitacji   społecznej.

11. Monitorowanie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie.