Projekt LO KL – 2010

Realizacja projektu „Razem z Tobą będę Sobą” w 2010 roku

Cele projektu

Cel główny

Zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie im dostępu do wszelkich form rehabilitacji i rozwoju.

Cele szczegółowe

 1. Budowanie systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
 2. Pokonywanie negatywnych stereotypów społecznych, które powodują marginalizację osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania profilaktyczne skierowane do społeczności lokalnej.
 3. Opracowanie mechanizmów prowadzących do zatrudnienia.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 2 grupy odbiorców:

 1. osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. rodzin zastępczych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi; rodziny z dziećmi w wieku 15+ i rodzinny niespokrewnione z problemami wychowawczymi. W projekcie udział weźmie 6 osób w wieku 15+ oraz 8 osób z ich otoczenia. Wsparcie uzyska również 16 niespokrewnionych opiekunów zastępczych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi sprawującymi opiekę nad 35 dziećmi.

Zakres działań

Osoby niepełnosprawne

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi:

 1. Grupa wsparcia dla beneficjentów prowadzone przez psychologa i pracownika socjalnego.
 2. Zajęcia poprawiające sprawność fizyczną aqua areobik.
 3. Zapoznanie z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej prezentacja Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka.
 4. Turnus rehabilitacyjny.
 5. Warsztaty plastyczno-ceramiczne, decupage, witrażu.
 6. Warsztat dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 7. Kurs komputerowy.

Rodziny zastępcze

Działania skierowane do rodzin zastępczych:

 1. Warsztat pracy twórczej indywidualne konsultacje psychologicznie.
 2. Warsztat pracy twórczej doradztwo pracownika socjalnego.
 3. Turnus aktywizacyjny ” Dzikość serca” dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.
 4. Warsztaty „Drugi dom” dla niespokrewnionych rodzin zastępczych.
 5. Weekendowe zajęcia korekcyjne dla dzieci umieszczonych w opiece zastępczej.
 6. Doradztwo zawodowe dla „15+”.
 7. Specjalistyczne szkolenia dal rodzin zastępczych dotyczące Problemów rozwojowych.
 8. Grupa wsparcia dla niespokrewnionych opiekunów zastępczych.
 9. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla „15+”.
 10. Warsztaty przygotowujące opiekunów zastępczych do usamodzielnienia dzieci.

Zakłada się, że podejmowanie działania aktywizującego poprzez szkolenia, warsztaty twórcze, treningi, działania edukacyjne skierowane do klientów, ich rodzin i środowiska lokalnego będą skuteczną forma wsparcia i przyczynią się do tworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem, umożliwią lepszy dostęp do dóbr i usług rynku pracy oraz podniosą jakość sprawowanej opieki zastępczej.

Rezultaty twarde

 1. Umowami udziału w projekcie zostanie objętych 47 osób.
 2. Certyfikat uczestnictwa w projekcie otrzyma 47 osób.
 3. Wydanie 25 opinii na podstawie badań psychologicznych i pedagogicznych.
 4. Certyfikat ukończenia każdego z warsztatów: decoupage, plastyczno-ceramiczne, witrażu, kurs komputerowy, aqua aerobic, zapoznanie z zadaniami ekonomii społecznej, uzyska  25 osób.
 5. Powstanie nowej placówki – Warsztat Pracy Twórczej.
 6. Programem usamodzielnienia zostanie objętych 6 osób.
 7. Turnus aktywizacyjny „Dzikość Serca” odbędzie 6 osób.
 8. Warsztaty dotyczące Procesu usamodzielnienia ukończy 8 osób.
 9. Warsztaty „Drugi Dom” ukończy 16 osób.
 10. Zajęciami korekcyjnymi zostanie objętych 20 dzieci z rodzin zastępczych.

Rezultaty miękkie

 1. Wzrost samooceny uczestników projektu.
 2. Nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informatycznych.
 3. Przełamanie własnych barier ograniczających funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
 4. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej.
 5. Nabycie nowych umiejętności i odkrywanie zdolności.
 6. Nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów.
 7. Zwiększenie samoświadomości uczestników.
 8. Uświadomienie podłoża problemów występujących w procesie usamodzielnienia i sprawowaniu opieki zastępczej.

Społeczne efekty

 1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa i integracji społecznej.
 2. Zmiana wizerunku osoby chorej psychicznie w społeczności lokalnej.
 3. Zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych w rodzinach beneficjentów i środowisku lokalnym.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat rodzin zastępczych w środowisku lokalnym.