Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu

W województwie wielkopolskim powstał Ośrodek Wsparcia i Testów, który funkcjonuje przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu.

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów – oligofrenopedagoga, logopedy, neurologopedy, psychologa, surdopedagoga, tyflopedagoga, neurorehabilitanta oraz terapeuty integracji sensorycznej.

Kadra OWiT-u obejmuje wsparciem zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunów, prowadzi także konsultacje merytoryczne w zakresie pomocy przy wypełnianiu dokumentów,  udzielaniu informacji dotyczących działalności ośrodka oraz porad mających na celu wspieranie osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu posiada audyt dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W późniejszym okresie funkcjonowania ośrodka będzie można przetestować najnowsze technologie asystujące, jak również będzie możliwość ich bezpłatnego wypożyczenia przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym między innymi:

 • osoby niewidome, słabowidzące, głucho-niewidome;
 • osoby głuche, słabosłyszące oraz doświadczające problemów w porozumiewaniu się za pomocą mowy;
 • osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu dostępny jest w następujących dniach i godzinach:

 1. Konsultacje bezpośrednie:
 • Poniedziałek: 13:00-17:00;
 • Środa: 13:00-17:00;
 • Piątek: 13:00-17:00.
 1. Konsultacje telefoniczne oraz poprzez e-mail:
 • Poniedziałek: 12:00-20:00;
 • Wtorek: 7:00-10:00 oraz 15:00-20:00;
 • Środa: 12:00-20:00;
 • Czwartek: 7:00-11:00 oraz 15:00-19:00;
 • Piątek: 11:00-19:00.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu
ul. Budowlanych 2
62-800 Kalisz

Telefon: 725 316 633 lub 725 316 635

Adres e-mail: owit@sps19.kalisz.pl

Logo CIDON w Oddziale PFRON Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu - ludzie

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie z obsługi systemu iPFRON+ dla Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, zapraszamy do zapisów!  

iPFRON+ stanowić będzie jedną z dwóch platform internetowych PFRON wspierających proces udzielania dofinansowań: iPFRON+ oraz SOW. Stąd ważne jest rozróżnienie pomiędzy tymi systemami. iPFRON+ będzie platformą służącą do obsługi spraw w ramach Programów Wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON. System SOW służy do obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

System iPFRON+ będzie wspierać użytkowników na wszystkich etapach prowadzenia sprawy, począwszy od przygotowania i złożenia wniosku, aż do rozliczenia środków. System tworzony jest z naciskiem na dostępność (rozumianą znacznie szerzej, niż tylko wytyczne WCAG 2.1). Wyposażony zostanie także w liczne mechanizmy wspierające użytkowników m.in. walidacje formularzy, pomoc kontekstową, materiały multimedialne, wirtualnego asystenta (chatbota), możliwość kopiowania wniosków, narzędzia komunikacji wewnętrznej itp. Transparentność procesu zapewni zestaw komunikatów systemowych informujących o bieżącym statusie sprawy.

Zanim to jednak nastąpi, zapraszamy na szkolenia, które ułatwią Państwu sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków. Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, do wyboru jest opcja stacjonarna lub online. Szkolenia internetowe prowadzone są poprzez aplikację Microsoft Teams. W ramach szkoleń stacjonarnych zapewniamy Uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzęt komputerowy. Nie zwracamy kosztów dojazdu. Żeby zapisać się na szkolenie, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz. Zapraszamy!

Szkolenie stacjonarne:

Szkolenia online:

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja
i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Pomoc społeczna w Starej Kaflarnii w Zdunach

W czwartek 2 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli systemu wsparcia społecznego w powiecie krotoszyńskim. W spotkaniu wzięli udział –  Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusz Poczta oraz Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski.  Uczestnicy spotkania – przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnej VIVO, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, podsumowali rok 2022 w obszarach działalności PCPPR, DPS-SÓW oraz ŚDS. W trakcie spotkania Dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski przedstawił rok 2023 w projektach. Bardzo istotnym punktem konferencji była dyskusja wokół wypracowania skutecznych form współpracy w poszczególnych obszarach polityki społecznej powiatu krotoszyńskiego. Spotkanie było doskonałą okazją do prezentacji działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi  w subregionie kaliskim. Następnym tematem spotkania będzie działalność podmiotów ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim. Spotkanie zakończono prezentacją zrewitalizowanej Starej Kaflarnii.

Ankieta – Ocena potrzeb mieszkańców w zakresie zdrowia psychicznego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego

Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego. Zebrane informacje pozwolą nam podjąć konkretne działania w kierunku poprawy udzielanej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

Link ankieta dla dorosłych

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDP_8AfmsT6uDxZX_vT-Q3IFKwbjZyYMJN9fbAlE1HWY13NQ/viewform?usp=sf_link

Link ankieta dla młodzieży

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYX1MVv_ZLZ8JPZjd48m1E2n3rCmjsVlTh4t2i1grwqOZR9w/viewform?usp=sf_link

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2023 roku proszone są
o złożenie następujących dokumentów:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023.
 • Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
  • Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Oświadczenie uczestnika Programu lub opiekuna prawnego uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

  Ważne! Asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że osoba wskazana:

  • posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
   lub
  • posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę).

  Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

  Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

  W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa
  w ROZDZIALE IV ust. 8 Programu AOON – edycja 2023, finansowane ze środków publicznych.

  Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o niekaralności.

  • Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.

  • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
  z niepełnosprawnością.

  Akceptacja osoby asystenta

  Komplet dokumentów należy składać do 10 lutego 2023 r.:

  • bezpośrednio do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,
       ul. Floriańska 10 (I piętro),

  • za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
        w Krotoszynie,  ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn.

  Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją). Osoby, które złożą wniosek po 10 lutego 2023 roku (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

  W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: Edyta Kmiecik, tel. 62 722-88-91/92 wew. 35.

  Zakończono realizację projektu z zakresu profilaktyki i wsparcia psychologicznego

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zakończyło realizację projektu finansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Krotoszyńskiego pt:” Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”. W ramach  projektu odbyły się warsztaty, szkolenia dla dzieci młodzieży i dorosłych oraz indywidualne wsparcie terapeutyczne. Uczestnicy mogli skorzystać z zajęć dotyczących pracy ze stresem i traumą, szkoły dla rodziców, zajęć profilaktycznych, zajęć rozwijających umiejętności komunikacyjne, rozpoznawania, nazywania i regulowania emocji, nabyli wiedzę z zakresu problematyki uzależnień i korzystania ze wsparcia w sytuacjach kryzysowych i związanych z uzależnieniami oraz o możliwości skorzystania z  powiatowej i ogólnopolskiej sieci wsparcia.  W projekcie udział wzięło 89 osób.

  Czytaj dalej
  1 2 3 56