Szafa Społeczna

Drodzy Mieszkańcy, Darczyńcy

Dziękujemy za Waszą pomoc i zrozumienie!

Chcielibyśmy przypomnieć , że jeśli przynosicie ubrania do Szafy Społecznej, pamiętajcie o jej regulaminie: https://www.pcprkrotoszyn.pl/?s=szafa.

Zależy nam na tym, aby osoby potrzebujące otrzymały rzeczy, które są czyste, nieuszkodzone i nadające się do noszenia. Pamiętajcie, że to, co przekazujemy, powinno być darowane z sercem i szacunkiem.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących zachowania przemocowe

„Najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich,
ale samemu nad sobą pracować,
żeby być możliwie jak najlepszym.”
Sokrates

Od lipca 2024 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będzie realizowało Program korekcyjno – edukacyjny skierowany dla osób stosujących przemoc domową. Jego celem jest przede wszystkim zahamowanie przemocy w domowej. Uczestnicy Programu pracują nad zmianą swoich przemocowych zachowań. Nabywają wiedzę o tym czym jest przemoc, jakie są konsekwencje zachowań przemocowych. Uczą się  identyfikować zachowania przemocowe wobec bliskich, panować nad emocjami i kontrolować agresję.

GRUPA KOREKCYJNO – EDUKACYJNA

Grupa ma charakter otwarty, co oznacza możliwość rozpoczęcia udziału w programie, na każdym etapie jej trwania, po wcześniejszej konsultacji z prowadzącymi grupę. Kandydaci do udziału w grupie korekcyjno – edukacyjnej mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub być kierowani przez Sąd,  Prokuraturę,  Policję, kuratorów sądowych, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych. Przed przystąpieniem do Programu niezbędne jest spotkanie z prowadzącymi grupę w celu kwalifikacji do uczestnictwa.

SPOTKANIA GRUPY KOREKCYJNO – EDUKACYJNEJ odbywają się w każdy poniedziałek od 08.07.2024 r. (co tydzień) g. 15.30.

JAK SIĘ UMÓWIĆ NA SPOTKANIE?

Przed przystąpieniem do grupy odbywa się indywidualne spotkanie konsultacyjne kandydata z osobami prowadzącymi grupę, na które można umówić się dzwoniąc pod nr tel. 62 722 75 30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Konsultacje indywidualne odbywają się w poniedziałki po wcześniejszym umówieniu terminu.

GDZIE?

Konsultacje indywidualne i spotkania grupy odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,

ul. Floriańska 10. 

ZAPRASZAMY

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa

Z terenów powiatów Jarocińskiego, Kaliskiego, Kępińskiego, Krotoszyńskiego, Ostrowskiego, Ostrzeszowskiego, Pleszewskiego oraz Miasta Kalisz:

– dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,

– usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,

– podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie

– diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,

– działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,

– działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,

– usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,

– wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu

– wzmocnienie rozwoju psychologiczno-społecznego dla 777 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,

– poprawa funkcjonowania 61 rodzin zastępczych,

– objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,

– rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

20 589 381, 98 zł

Kwota dofinansowania UE

14 412 567,38 zł

Partner wiodący

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy

– Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

– Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

– Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

– Powiat Krotoszyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

– Powiat Ostrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

– Powiat Ostrzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

– Powiat Pleszewski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

– Miasto Kalisz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

KONTAKT w sprawie projektu:

Renata Zych-Kordus, tel. 62 722-88-91/92 wew. 30.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE z dnia 24 kwietnia 2024 roku

W celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Działania 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu (zwanego dalej Projektem).

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Działania 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+). Okres realizacji projektu wynosi do 36 miesięcy.

Projekt, którego Partnerem wiodącym (Liderem) zostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, przygotowany będzie wspólnie z wyłonionym Partnerem zgodnie z Regulaminem wyboru projektów nr: FEWP.06.16-IZ.00-001/24 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Priorytet 6 Działanie 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna.

Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Szanowni Państwo,
11 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2024 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 2 maja 2024 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 8 maja 2024 roku do godziny 15:30.

1 2 3 64