POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA

Komunikat dotyczący ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności!


Dnia 30 grudnia 2023 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22 grudnia 2023r. (D. U.
z 2023r., poz. 2768) o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności
niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
Na mocy tych przepisów orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,
które zachowały ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r.,
poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym (reasumując są to orzeczenia, których okres
ważności upłynął w stanie epidemii lub zagrożenia epidemią albo orzeczenia których okres
ważności upłynął do 05.08.2023r.) oraz orzeczenia, których okres ważności upłynął po dniu 5
sierpnia 2023r. i przed dniem 30 września 2024r. zachowują ważność do dnia 30 września
2024r., jednak nie dłużej niż do wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Tym samym w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe, zachowują ważność na okres
podany wyżej, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o
niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Przedłużenie z mocy prawa ww. orzeczeń oznacza obowiązek odpowiedniego
przedłużenia przez organy właściwe z urzędu prawa do wypłaty uzależnionych od
niepełnosprawności świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych
zasiłków opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


Przepisy powyższe zostały wprowadzone w związku z przedłużającym się oczekiwaniem na
wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w wielu Zespołach
Orzekających o Niepełnosprawności, a w konsekwencji brakiem możliwości wypłaty
należnych świadczeń lub przyznania należnych ulg i uprawnień.
Jednocześnie informują, że aktualnie Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Krotoszynie rozpatruje sprawy w terminie ustawowym tj. w ciągu
miesiąca od złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy, co
może się zmienić jeżeli wszystkie osoby niepełnosprawne będą chciały skorzystać z
cytowanego powyżej ustawowego przedłużenia ważności orzeczenia.


Informacja o świadczeniu wspierającym dla osób niepełnosprawnych


Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie
musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw
orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela
ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług
społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej).
Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.


Podajemy linki do stron internetowych opisujących procedurę i wnioski do pobrania

https://www.poznan.uw.gov.pl/zadania-realizowane-przez-wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-wojewodztwie

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace


Kontakt: tel. 62 7228891, 627228892 nr wewnętrzny to 28, poczta elektroniczna: pzon@pcprkrotoszyn.pl


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności został powołany Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego i obszarem swego działania obejmuje powiat krotoszyński.

Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania Zespołu:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611).

Zakres działania

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

  • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień,
  • legitymacje osoby niepełnosprawnej,
  • karty parkingowe.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie:

– wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

– wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności,

– wydawanie kart parkingowych,

jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie, mieszczący się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, adres e-mail: pcpr@krotoszyn.pl, tel. 627228891 lub 627228892.

2. W związku z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@pcprkrotoszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 pkt c RODO) tj. niezbędnym do wydania orzeczenia, legitymacji bądź karty parkingowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji, usunięcie danych może być niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązania się z prawnego obowiązku administratora).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania z konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi Danych Osobowych realizacji celów wymienionych w pkt 3.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

Siedziba Zespołu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10.

Zainteresowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00 w pokoju nr 9.

Informacja telefoniczna: (62) 722-88-91, (62) 722-88-92.