POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA

Komunikat dotyczący ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności!

Dnia  05 maja 2023 r. opublikowano (ogłoszono) w Dzienniku Ustaw: ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r. poz. 852). Zgodnie z art. 28 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy wejdą w życie od dnia 06.08.2023r. następujące przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przedłużonych w czasie trwania epidemii lub stanu zagrożenia epidemią.

Dnia  05.08.2023r. tracą moc przepisy dotyczące przedłużania ważności orzeczeń kończących się w epidemii i stanie zagrożenia epidemią, uchylono bowiem art. 15h  w ustawie  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095,  z późn.zm.). Zatem od dnia 06.08.2023r. ważność orzeczeń  o których mowa w art. 15h cytowanej wyżej ustawy, na mocy nowych przepisów, jest zachowana jeżeli termin jego ważności:

– upłynął do dnia 31 grudnia 2020r. – orzeczenia zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023r., nie dłużej jednak niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,

– upłynął w okresie od dnia 1 stycznia  2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. – orzeczenia zachowują ważność do dnia 31 marca 2024r. nie dłużej jednak niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,

upłynął  w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (tj. do 05.08.2023r.) orzeczenia zachowują ważność do dnia 30 września 2024r., nie dłużej jednak niż do wydania nowego orzeczenia  o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,

Tym samym w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe, zachowują ważność na okresy podane wyżej, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast karty parkingowe wydane dla placówek tracą ważność do dnia 31 marca 2024r.  

Kontakt: tel. 62 7228891, 627228892 nr wewnętrzny to 28, poczta elektroniczna: pzon.krotoszyn@gmail.com


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności został powołany Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego i obszarem swego działania obejmuje powiat krotoszyński.

Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania Zespołu:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611).

Zakres działania

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

  • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień,
  • legitymacje osoby niepełnosprawnej,
  • karty parkingowe.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie:

– wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

– wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności,

– wydawanie kart parkingowych,

jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie, mieszczący się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, adres e-mail: pcpr.krotoszyn@gmail.com, tel. 627228891 lub 627228892.

2. W związku z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod.pcprkrotoszyn@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 pkt c RODO) tj. niezbędnym do wydania orzeczenia, legitymacji bądź karty parkingowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji, usunięcie danych może być niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązania się z prawnego obowiązku administratora).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania z konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi Danych Osobowych realizacji celów wymienionych w pkt 3.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

Siedziba Zespołu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10.

Zainteresowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00 w pokoju nr 9.

Informacja telefoniczna: (62) 722-88-91, (62) 722-88-92.