POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA

Zapraszamy do zapoznaniem się z informacją opracowaną na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2020r., poz. 568). dotyczącą ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Informacja, dotycząca ważności orzeczeń   o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń   o wskazaniach do ulg i uprawnień  w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.       

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (tj. od 09 grudnia 2019 do dnia 7 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie powyższej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia  o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Tym samym w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe, zachowują ważność do 60  dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z punktem 1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

Ważne: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie nie będzie więc wydawał decyzji w sprawie wydłużenia ważności orzeczeń.  Wydłużenie następuje bowiem z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy. Jeżeli będzie taka potrzeba (w przypadku osób posiadających orzeczenia punkt 1 ) wystawiamy na wniosek  strony (przez co rozumie się w tej sytuacji wniosek zgłoszony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) zaświadczenia o dniu złożenia wniosku w sprawie wydania orzeczenia.

Kontakt: tel. 62 7228891, 627228892 nr wewnętrzny to 28, poczta elektroniczna: pzon.krotoszyn@gmail.com

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności został powołany Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego i obszarem swego działania obejmuje powiat krotoszyński.

Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania Zespołu:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611).

Zakres działania

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

  • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień,
  • legitymacje osoby niepełnosprawnej,
  • karty parkingowe.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie:

– wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

– wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności,

– wydawanie kart parkingowych,

jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie, mieszczący się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, adres e-mail: pcpr.krotoszyn@gmail.com, tel. 627228891 lub 627228892.

2. W związku z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod.pcprkrotoszyn@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 pkt c RODO) tj. niezbędnym do wydania orzeczenia, legitymacji bądź karty parkingowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji, usunięcie danych może być niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązania się z prawnego obowiązku administratora).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania z konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi Danych Osobowych realizacji celów wymienionych w pkt 3.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

Siedziba Zespołu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10.

Zainteresowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00 w pokoju nr 9.

Informacja telefoniczna: (62) 722-88-91, (62) 722-88-92.