Otwarty konkurs pn. „Samodzielni i skuteczni”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

 1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 2. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 3. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 4. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 5. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 6. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Ogłoszenie z dnia 10 października 2017 roku konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni”.

Uzyskaj Certyfikat „Miesce Przyjazne Seniorom”

Zapraszamy do udziału w akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”, której organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie. Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc na terenie powiatu krotoszyńskiego otwartych na potrzeby seniorów, działających poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług, zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy osób, w których osoby starsze czują się swobodnie, są uprzejmie traktowane i obsługiwane.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędzie się 24.11.2017 r. podczas zakończenia roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera).

Dyrektor PCPR w Krotoszynie zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko pracownik administracyjny w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko pracownik administracyjny w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo – pełny etat (od grudnia 2017 roku).

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: pracownik socjalny – kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej lub psycholog – ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia lub pedagog – ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Obsługa komputer, urządzeń biurowych.
 2. Komunikatywność, dobra organizacja pracy, sumienność.
 3. Znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. Mile widziane doświadczenie zawodowe.

 Zakres obowiązków:

 1. Praca z klientem.
 2. Prace administracyjne.

 Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 4. Wszystkie dokumenty powinny zawierać klauzule: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1 w terminie do dnia 27.10.2017 r.

Osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.