Aktywny samorząd – Do pobrania

Informacja o Pilotażowym Programie Aktywny Samorząd
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zaprasza do składania wniosków w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd.  Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023r.
 
W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
Uwaga!
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym), która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  
Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Dla kogo dofinansowanie w ramach Modułu II
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
– posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
 
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
1.     Moduł I:
– od 01 marca do 31 sierpnia 2023 r.
2.     Moduł II:  
– od 1 marca do 31 marca 2023 r. (dot. roku akademickiego 2022/2023), 
– do 10 października 2023 r. (dot. roku akademickiego 2023/2024).
 
Wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
lub tradycyjnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. 
Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.
a także:
na Portalu Profilu Zaufanego,
na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Struktura i Adresaci programu:

1. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia
   orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2: koszty uzyskania prawa jazdy.

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

• dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3: koszty uzyskania prawa jazdy

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

• dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4: zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

• dysfunkcja narządu słuchu;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o  

  niepełnosprawności,

• wiek do lat 18 ,wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

• pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

• umiarkowany stopień niepełnosprawności,

• dysfunkcja narządu wzroku,

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia  

orzeczenie o niepełnosprawności,

• dysfunkcja narządu słuchu,

• trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

• wiek do lat 18, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie nr 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

• pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o

 niepełnosprawności;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

• osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem

niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka

inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

• zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do

 pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o

 niepełnosprawności,

• nie wymagana aktywność zawodowa.

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

• stopień niepełnosprawności,

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

• Wnioskodawca, który nie jest zatrudniony, a już dwukrotnie uzyskał dofinansowanie, nie jest kierowany do opinii eksperta PFRON – wniosek oceniany negatywnie.

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

• stopień niepełnosprawności,

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia

 udzielonego w programie,

Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o

 niepełnosprawności,

• wiek do lat 18, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

• dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

• zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

d) Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

• aktywność zawodowa,

• pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

3. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

• nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza

 studiami doktoranckimi.

4. Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

• w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;

• w module II – przerwa w nauce.

5. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

• Obszar A, i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc   

   od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

• Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu

  okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

• Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od

   początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

5. Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 5, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

• pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania;

• zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

6. Wysokość dofinansowania.

1. Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1) Obszaru A:

1.1.a) w Zadaniu 1 – 70.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej –

          8.000 zł,

1.1.b) w Zadaniu 2 i 3 – 5.280 zł, w tym:

– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2310zł

– dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,

– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,

– dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,

1.1.c) w Zadaniu 4 – 4.400 zł;

2) Obszaru B:

1.2.a) w Zadaniu 1:

– dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500,00 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie26.500,00 zł),

– dla pozostałych adresatów – 10.000 zł,

1.2.b) w Zadaniu 2:

– dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,

– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,

– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

1.2.c) w Zadaniu 3 – 10.000 zł,

1.2.d) w Zadaniu 4 – 6.000 zł,

1.2.e) w Zadaniu 5 – 1.650 zł;

3) Obszaru C:

1.3.a) w Zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej

          przez Eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500,00 zł,

1.3.b) w Zadaniu 2 – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora- nie więcej niż 1.100,00 zł,

1.3.c) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

– w zakresie ręki – 13.200 zł,

– przedramienia – 28.600 zł,

– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,

– na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,

– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez ekspertaPFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,

1.3.d) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c, tj. W przypadku amputacji:

 – w zakresie ręki – 3.960 zł,

 – przedramienia – 8.580 zł,

 – ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,

 – na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,

 – na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,

 – uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,

1.3.e) w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,

3.f) w Zadaniu 5 – 8.250 zł;

Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

2. W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a) do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

b) do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4.400 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;

2) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5) 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w roku 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

9) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej , w tym w systemie hybrydowym.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5 nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki

7. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

1) w module I wynosi co najmniej:

a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5, Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,

b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,

c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;

2) w module II – w zakresie kosztów czesnego:

a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ustępie 10 punkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ustępie 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/