Aktywny samorząd – Do pobrania

Aktywny Samorząd

Informacja o Pilotażowym Programie Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zaprasza do składania wniosków w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd.  Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2022r.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 1. Moduł I:
  – od 01 marca do 31 sierpnia 2022 r.
 2. Moduł II:  
  – od 1 marca do 31 marca 2022 r. (dot. roku akademickiego 2021/2022), 
  – do 10 października 2022 r. (dot. roku akademickiego 2022/2023)

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dla kogo dofinansowanie w ramach Modułu II

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 • Moduł I:
  – od 01 marca do 31 sierpnia 2022 r.
 • Moduł II:  
  – od 1 marca do 31 marca 2022 r. (dot. roku akademickiego 2021/2022), 
  – do 10 października 2022 r. (dot. roku akademickiego 2022/2023).

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
lub tradycyjnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. 

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

a także:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  

 • maksymalna kwota dofinansowania: 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osób niepełnosprawnych – 6.000 zł
 • udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Wniosek AS 2022 MI A1 Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MI A1 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2022 KR AS MI A1
Pobierz

Zaświadczenie lekarskie AS 2022 MI Zadanie A1 KR Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI A1 Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I Zadanie A1 Pobierz

Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  

 • maksymalna kwota dofinansowania: 4.800 zł, udział własny: 25% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • wiek aktywności zawodowej

Wniosek AS A2 A3 2022
MI Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MI
A2 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MI
A2 Pobierz

Zaświadczenie lekarskie AS 2022 MI Zadanie A2 narząd ruchu Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI A2 Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I Zadanie A2
A3 Pobierz

Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  

 • maksymalna kwota dofinansowania: 4.800 zł,
 • udział własny: 25% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • wiek aktywności zawodowej

Wniosek AS A2 A3 2022 MI Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MI A3 Pobierz

Oświadczenie o potrzebie usługi tłumacza migowego AS 2022 MI A3 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2022 KR AS MI A3 Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MIA3 Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I Zadanie A2 A3 Pobierz

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  

 • maksymalna kwota dofinansowania: 4.000 zł,
 • udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;

Wniosek AS 2022 KR MI A4 Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MI A4 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MI A4 Pobierz

Zaświadczenie Lekarskie AS 2022 MI Zadanie A4 narząd słuchu Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI A4 Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I ZadanieA4 Pobierz

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania  

 • Maksymalna kwota dofinansowania:
  – dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
  – dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
  – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł,
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 5 lat
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania  

 • maksymalna kwota dofinansowania: 7.500 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 5 lat
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu wzroku

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania: 4.000 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 5 lat
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Wniosek AS 2022 MI B1 B3 B4KR Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MI B1 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MI B1 Pobierz

Zaświadczenie lekarskie AS 2022 MI Zadanie B1 narząd ruchu Pobierz

Zaświadczenie lekarskie AS 2022 MI Zadanie B1 oraz B3 dysfunkcją wzroku Pobierz

Zaświadczenie lekarskie AS 2022 MI Zadanie A4 B4 narząd słuchu Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI B1 Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I Zadanie B1 B3 B4 Pobierz

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania  

 • maksymalna kwota dofinansowania:
  – dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  – dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
  – dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B
 • okres karencji: 5 lat

Wniosek AS 2022 MI B2 Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MI B2 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MI B2 Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI B2 Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I ZadanieB2 Pobierz

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 • maksymalna kwota dofinansowania:   1.500 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

Wniosek AS 2022 KR MIB5 Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MI B5 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MI B5 Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI B5 Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I Zadanie B5 Pobierz

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  

 • maksymalna kwota dofinansowania: 10.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego napędzie ręcznym
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
 • dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 2000 zł.

Wniosek AS 2022 MIC1 Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MI C1 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MI C1 Pobierz

Zaświadczenie lekarskie AS 2022 MI Zadanie C1 Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI C1 Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I Zadanie C1 Pobierz

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania:   3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000 zł
 • okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

Wniosek AS 2022 MI C2 Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MI C2 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MI C2 Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI C2 Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I Zadanie C2 Pobierz

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości  

 • maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji
  – w zakresie ręki – 12.000 zł,
  – przedramienia – 26.000 zł,
  – ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,
  – na poziomie podudzia – 18.000 zł,
  – na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,
  – uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,
 • okres karencji: 3 lata
 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Wniosek AS C3 AS 2022 KR MI C3b Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MI C3 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MI C3 Pobierz

Zaświadczenie lekarskie AS 2022 MI Zadanie C3 i C4 KR Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI C3 Pobierz

Specyfikacja oferty zakupu AS 2022 MI Zadanie C3 proteza 2022 KR Pobierz

Lista Załączników AS 2022 Moduł I Zadanie C3 Pobierz

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)  

 • maksymalna kwota dofinansowania: do 30% od poniższych kwot:
  – w zakresie ręki – 12.000 zł,
  – przedramienia – 26.000 zł
  – ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,
  – na poziomie podudzia – 18.000 zł,
  – na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,
  – uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,

– dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

 • udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Wniosek AS 2022 KR MI C4 Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MIC4 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MI C4 Pobierz

Zaświadczenie lekarskie AS 2022 MI Zadanie C3 i C4 KR1 Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI C4 Pobierz

Specyfikacja naprawy protezy AS 2022 MI Zadanie C4KR Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I ZadanieC4 Pobierz

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego  

 • maksymalna kwota dofinansowania: 7.500 zł
 • udział własny: 25% ceny brutto zakupu/usługi
 • okres karencji: 3 lata
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

Wniosek AS 2022 MI C5 Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MI C5 Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MI C5 Pobierz

Zaświadczenie lekarskie AS 2022 MI Zadanie C5 Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI C5 Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I Zadanie C5KR Pobierz

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) –

 • maksymalna kwota dofinansowania: 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną
 • udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • aktywność zawodowa (należy rozumieć jako zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako poszukująca pracy i niepozostająca
  w zatrudnieniu)
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Wniosek AS 2022 KR MID Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MID Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MI D Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MI D Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł I ZadanieD Pobierz

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć:

 1. w przypadku modułu I:
 • Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania,
 • w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku;

2. w przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dla kogo dofinansowanie w ramach Modułu II

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wniosek AS 2022 KRMII Pobierz

Oświadczenie pełnomocnika AS 2022 MII Pobierz

Oświadczenie o ilości semestrów AS 2022 MII Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych AS 2022 KR MII Pobierz

Zaświadczenie z uczelni AS 2022 MII KR Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu AS 2022 KR MII Pobierz

Lista załączników AS 2022 Moduł IIKR Pobierz

Wysokość dofinansowania

W 2021 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  – do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
  –  do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1)  700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;

2)   500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3)    300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;

5)    200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6)   300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7)    300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;

8) 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

 9)  500 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

  Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

1) do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,

2) do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

3) do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 1. Moduł I:
  – od 01 marca do 31 sierpnia 2021 r.
 2. Moduł II:  
  – od 1 marca do 31 marca 2021 r. (dot. roku akademickiego 2020/2021), 
  – do 10 października 2021 r. (dot. roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
lub tradycyjnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn.

TerminOpis
01.03.2022Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31.03.2022Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022
31.05.2022Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2022 r.)
31.08.2022Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
10.10.2022Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023
30.08.2023Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2022 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.