Aktywny samorząd – Do pobrania

logo pcpr sow pfron

Informacja o Programie Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Aktywny Samorząd.  Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2024r.

 1. W 2024 roku realizować będziemy następujące formy wsparcia:

Moduł I

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z

 orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem

 niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym

  stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym

 stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług

 tłumacza języka migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym

 albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym

 stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu

 elektronicznego i oprogramowania;

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

  (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo

  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w

  komunikowaniu się za pomocą mowy;

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

 adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub

 umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób

  z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem

  niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka

   inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o

  napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub

  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

  tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której

  zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób

  ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania

  elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku

  życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą

  problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie

  przedmiotu dofinansowania).

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  

Osoby ze stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dla kogo dofinansowanie w ramach Modułu II

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 1. Moduł I:
  – od 01 marca do 31 sierpnia 2024 r.
 2. Moduł II:  
  – od 1 marca do 31 marca 2024 r. (dot. roku akademickiego 2023/2024), 
  – do 10 października 2024 r. (dot. roku akademickiego 2024/2025).

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
lub tradycyjnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. 

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

a także:

2. Wysokość dofinansowania.

     1. Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ustęp 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

 1. Obszaru A:

a) w Zadaniu 1 – 70.000 zł,

przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł,

b) w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,

c) w Zadaniu 4 – 4.400 zł;

2)  Obszaru B:

a) w Zadaniu 1:

 • dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
 • dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,

b) w Zadaniu 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

  z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

  c)  w Zadaniu 3 – 10.000 zł,

  d)  w Zadaniu 4 – 6.000 zł,

  e)  w Zadaniu 5 – 1.650 zł;

  3)  Obszaru C:

  a) w Zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,

  b) w Zadaniu 2 – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,

  c) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

   • w zakresie ręki – 13.200 zł,
   • przedramienia – 28.600 zł,
   • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
   • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
   • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

    z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,

    d) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w literze c), tj. w przypadku amputacji:

    • w zakresie ręki – 3.960 zł,
    • przedramienia – 8.580 zł,
    • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
    • na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
    • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
    • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,

    e) w Zadaniu 1, 3 lub 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,

    f) w Zadaniu 5 – 8.250 zł;

    4)  Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

    2. W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

    1)  dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

    1. do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
    2. do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;

    2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł;

    3)  opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

    Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ustępie 10 punkt 1 może być zwiększony, nie więcej niż o:

    1)  770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;

    2)  550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

    3)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

    4)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

    5)  220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

    6)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022
    lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

    7)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

    8)  880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

    9)  550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

    Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5 nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

    Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

    1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

    2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

    3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki

    3. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

    1)  w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 2 i Obszaru C Zadanie 2 – nie jest wymagany;

    2)  w module II – w zakresie kosztów czesnego:

    1. 10% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ustępie 10 punkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
    2. 60% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ustępie 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

    z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II w wysokości 10% wartości czesnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto)na osobę.

    Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

    https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

    Struktura i Adresaci programu:

    1. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

    Zadanie 1: zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia
       orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja narządu ruchu,

    Zadanie 2: koszty uzyskania prawa jazdy.

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • dysfunkcja narządu ruchu,

    Zadanie 3: koszty uzyskania prawa jazdy

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

    Zadanie 4: zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • dysfunkcja narządu słuchu;

    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

    Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o  

      niepełnosprawności,

    • wiek do lat 18 ,wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

    Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

    • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

    Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

    • umiarkowany stopień niepełnosprawności,

    • dysfunkcja narządu wzroku,

    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia  

    orzeczenie o niepełnosprawności,

    • dysfunkcja narządu słuchu,

    • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

    • wiek do lat 18, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    Zadanie nr 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

    • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o

     niepełnosprawności;

    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

    Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

    • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem

    niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka

    inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do

     pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

    Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o

     niepełnosprawności,

    • nie wymagana aktywność zawodowa.

    Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

    • stopień niepełnosprawności,

    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

    • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

    • Wnioskodawca, który nie jest zatrudniony, a już dwukrotnie uzyskał dofinansowanie, nie jest kierowany do opinii eksperta PFRON – wniosek oceniany negatywnie.

    Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

    • stopień niepełnosprawności,

    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

    • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia

     udzielonego w programie,

    Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o

     niepełnosprawności,

    • wiek do lat 18, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

    • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

    • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

    d) Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

    • aktywność zawodowa,

    • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

    3. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

    • stopień niepełnosprawności;

    • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza

     studiami doktoranckimi.

    4. Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

    • w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;

    • w module II – przerwa w nauce.