Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” – edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” realizowany jest w następujących obszarach:

  1. obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (max. dofinansowanie 35% kosztów kwalifikowalnych) ;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (max. dofinansowanie 35% kosztów kwalifikowalnych);
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (max. dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych);
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych (max. dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku WTZ 85%);
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (max. dofinansowanie 20% kosztów kwalifikowalnych):
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej:
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Czytaj dalej

Wniosek o 500 + przez PUE ZUS – dla osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego

Od dnia 1 stycznia 2022 roku organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 
Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze (500+).

Od dnia 1 stycznia 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie nie będzie przyjmować nowych wniosków o przyznanie prawa do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Krotoszynie przyznało ww. dodatek będą nadal je otrzymywać zgodnie z wydaną decyzją, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2022 roku. Dotyczy to również sytuacji, w której dotychczasowe decyzje wygasają przed dniem 31 maja 2022 roku. W tym przypadku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Krotoszynie przedłuży z urzędu prawo do dodatku wychowawczego kolejną decyzją na okres do dnia 31 maja 2022 roku.

Jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2022 roku rodzina zastępcza składa wniosek (o symbolu SW-O) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (za okres świadczeniowy, który trwa do dnia 31 maja 2022 roku). 

Od dnia 1 lutego 2022 roku ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na kolejny okres świadczeniowy tj. od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2023 roku

Czytaj dalej

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Nabór zakończony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
• osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

Czytaj dalej

Usługi asystenckie i opiekuńcze 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje że w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. MGOPS w Krotoszynie, MGOPS w Koźminie Wielkopolskim, MOPS w Sulmierzycach, GOPS w Rozdrażewie będą świadczyć usługi asystenckie i opiekuńcze jako kontynuacje usług realizowanych w ramach projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim”. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne/Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r.

7 stycznia 2022 r. (piątek),

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie

będzie NIECZYNNE.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z dnia 03.01.2022r. w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.