Dział Finansowy

Do podstawowych zadań Działu należy prowadzenie następujących spraw:

W zakresie gospodarki finansowej:

opracowywanie dokumentacji finansowej (zakładowy plan kont, instrukcja obiegu dokumentów finansowych);

nadzór nad realizacją budżetu Centrum;

opracowywanie projektów budżetu Centrum;

sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu (bilans);

prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;

planowanie i realizacja wydatków osobowych Centrum oraz prowadzenie dokumentacji płacowej;

obsługa księgowa i finansowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

rozliczanie wyników inwentaryzacji;

sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej powiatu do ROPS.