UWAGA! Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – wydłużony termin złożenia wniosku.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III oraz Module IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzona zmiana dotyczy wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Przekazano zestawy komputerowe i sprzęt audiowizualny dla dzieci z rodzin zastępczych

W dniu 10 sierpnia 2020 roku rozpoczęto przekazywanie zestawów komputerowych i sprzętu audiowizualnego do zdalnego nauczania dla dzieci z rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie jest realizatorem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem jest dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie rodziców zastępczych i dzieci w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19, w związku z czym przekazano 98 rodzinom zastępczym z powiatu krotoszyńskiego środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne (łącznie 325 litrów płynu dezynfekcyjnego, 15800 sztuk rękawiczek, 3160 sztuk maseczek ochronnych), w tym 60 rodzin zastępczych otrzymało zestawy komputerowe i sprzęt audiowizualny na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że w dniu 31.08.2020 upływa termin złożenia wniosków w ramach  pilotażowego programu „Aktywny samorząd” W 2020 roku, wnioski w ramach Modułu I i Modułu II można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

PODSTAWĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ INTERNET JEST:

Posiadanie adresu poczty elektronicznej,

Więcej informacji pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Czytaj dalej

17 sierpnia 2020 r. PCPR będzie nieczynne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) PCPR będzie nieczynne, ponieważ jest to dzień wolny od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota).

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa 58 zestawów komputerowych” finansowanego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań.

Wydłużenie terminu składania ofert na zakup zestawów komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 24 lipca 2020 roku do godz. 10.00.

Ofertę  należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie przy ul. Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn, w Sekretariacie (I piętro, pokój nr 1).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”.

1 2 3 40