KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r (Dz.U. z 2021r. poz. 512 ze zm.) do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Przepis ten stosuje się  odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli jego obecność wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla osób, o których mowa w ust. 1 i 2, jest skierowanie wystawione:

  1. po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
  2. przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Prosimy o śledzenie strony internetowej www.pcprkrotoszyn.pl, na której będą umieszczane kolejne komunikaty.

ZDROWIE PSYCHICZNE MA ZNACZENIE!

10 października przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne stają się jednym z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic
i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz. Zaburzenia psychiczne wpływają na pogorszenie funkcjonowania w pracy, zagrażają rodzinie, wielokrotnie są przyczyną samobójstw.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie zaprasza do skorzystania ze wsparcia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, które kierowane jest do osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze Powiatu Krotoszyńskiego, a także do osób z ich otoczenia.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO – PODMIOT LECZNICZY

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE

z dnia 01 października 2021 roku 

o otwartym naborze Partnera  do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji
i projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służących poprawie ich dostępu polegającego na utworzeniu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO – PARTNER SPOŁECZNY

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE

z dnia 01 października 2021 roku

o otwartym naborze Partnera  do wspólnego przygotowania  i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji i projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służących poprawie ich dostępu polegającego na utworzeniu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

Wznowienie realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV” na rok 2021.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznowił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV” na rok 2021.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu mogą wystąpić samorządy gminne lub samorządy powiatowe, które w wyniku ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-Cov-2, uruchomiły w 2021 roku dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania własne, jak i na działania realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo w związku z powierzeniem prowadzenia zadań publicznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Wzory umów i wniosków zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania.

      W roku 2021 Fundusz zabezpieczył na ten cel 50 mln zł. Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową do 100 tys. zł na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii, jak i na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.

Fundusz nie określa katalogu dofinansowanych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać taki rodzaj pomocy, który jest niezbędny na danym terenie i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców lub ich otoczenia. Wsparcie finansowe może dotyczyć między innymi:

– świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;

– transportu;

– dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;

– organizacji opieki domowej;

– zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);

– zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań;

– zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);

– utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);

– zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;

– organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zwraca się z prośbą o wskazanie kierunków działań, które mogą wpłynąć na łagodzenia skutków epidemii wśród niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego lub ich otoczenia.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć udziału w Programie to prosimy najpóźniej do dn. 10.09.2021r. przesłać ofertę realizacji (druk w załączeniu) na adres: pcpr.krotoszyn@gmail.com

Opracowując ofertę prosimy o zwrócenie szczególnej uwagę na:

–  opis grupy docelowej osób niepełnosprawnych lub i ich otoczenia (ile osób, jaki rodzaj niepełnosprawności, czy będą osoby z otoczenia ON, jak tak to ile?),

–  jakie działania są planowane- szczegółowy opis,

–  łączny koszt zadania+ wykaz wydatków,

–  planowane rezultaty,

–  termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: dzień-miesiąc-rok.

     Dokumenty programowe dostępne są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-realizacje-modulu-iv-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w/

1 2 3 47