Wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu PCPR w Krotoszynie

1.    Pracownicy jednostki pracują od 7.00 do 15.00 w dni robocze.

2.    Klienci przyjmowani są tylko w dni robocze od godz. 9.00 do 12.00. W pozostałych godzinach po telefonicznym ustaleniu z danym pracownikiem.

3.    W punktach Obsługi Klienta można odbierać i uzupełniać dokumenty, składać wnioski o wydanie orzeczenia, legitymacji, karty parkingowej, wnioski o dofinansowanie (m.in. turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się).

4.    Wszystkie sprawy można załatwiać również za pośrednictwem skrzynki podawczej (PARTER – hol budynku przy ul. Floriańskiej 10), poczty elektronicznej (pcpr.krotoszyn@gmail.com, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności –  pzon.krotoszyn@gmail.com), poczty tradycyjnej lub telefonicznie pod numerem 
62 722-88-91/92.

5.    Posiedzenia składów orzekających odbywać się będą bez osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego wówczas, gdy lekarz orzecznik uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia. 
W uzasadnionych przypadkach strona zostanie wezwana do osobistego stawiennictwa.

6.    Klienci w trakcie wizyty w jednostce zobowiązani są do:

– zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki albo przyłbicy ochronnej oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika PCPR,

– dezynfekcji rąk przy punktach obsługi klientów w budynku PCPR (piętro I i II), 
    w których dostępny jest żel do dezynfekcji,

– zachowania dystansu 2 m od innych osób.

7.    Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej PCPR, a także wywieszone w siedzibie jednostki.

Aplikacja Twój Parasol

Twój Parasol to darmowa aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuację związaną z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego

Film o aplikacji

https://twojparasol.com/wp-content/uploads/2019/11/tutorial2.mp4

Nowy program! „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Czytaj dalej
1 2 3 38