OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE z dnia 24 kwietnia 2024 roku

W celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Działania 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu (zwanego dalej Projektem).

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Działania 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+). Okres realizacji projektu wynosi do 36 miesięcy.

Projekt, którego Partnerem wiodącym (Liderem) zostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, przygotowany będzie wspólnie z wyłonionym Partnerem zgodnie z Regulaminem wyboru projektów nr: FEWP.06.16-IZ.00-001/24 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Priorytet 6 Działanie 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna.

Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Szanowni Państwo,
11 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2024 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 2 maja 2024 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 8 maja 2024 roku do godziny 15:30.

Wielkopolska Infolinia Wsparcia dla seniorów i opiekunów już działa!

Wielkopolska Infolinia Wsparcia jest częścią projektu ”Wielkopolskie Telecentrum Opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”.

Numer telefonu: 

61 449 94 99 (opłata zgodnie z cennikiem operatora)

Godziny Obsługi:

poniedziałek-piątek
godziny: 8.00-15.00

Tytuł:

Wielkopolska Infolinia Wsparcia

Grupa docelowa:

 • Osoby starsze w wieku 60+ z województwa wielkopolskiego.
 • Opiekunowie z województwa wielkopolskiego.

Cel:

Zapewnienie wsparcia, informacji oraz doradztwa w różnych aspektach życia codziennego i społecznego.

https://rops.poznan.pl/aktualnosci/wielkopolska-infolinia-wsparcia-dla-seniorow-i-opiekunow-juz-dziala

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z nominacją do Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „ KROTOSZYŃSKI DĄB 2023″

Zespół PCPR został nominowany do Nagrody Starosty Krotoszyńskiego za działania projektowe w obszarze ochrony zdrowia psychicznego. PCPR był inicjatorem oraz liderem projektów – Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekty były realizowane w partnerstwie z NZOZ PSYCHE oraz Fundacją AKME. Dziękujemy za nominacje i gratulujemy wszystkim laureatom.

Andrzej Piotrowski –  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z Medalem „ Zasłużony dla Wielkopolski”

25 lat funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu było okazją do podsumowań działań polityki społecznej w Wielkopolsce. 20 marca 2024 roku w Poznaniu odbyło się FORUM – Wyzwania polityki społecznej. Analizowano poszczególne obszary polityki społecznej. Wykład wprowadzający wygłosił Prof. Mirosław Grewiński – Rektor Uczelni Korczaka w Warszawie na temat roli usług społecznych.

Uroczystość była okazją do uhonorowania Medalem Zasłużony dla Wielkopolski. Wśród 4 odznaczonych był Andrzej Piotrowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. W laudacji wspomniano osiągnięcia w obszarze polityki społecznej Wielkopolski :

 1. Wice Przewodniczący Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego.
 2. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krotoszynie
 3. Jeden z inicjatorów i autorów koncepcji utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp,
 4. Założyciel Spółdzielni Socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp. – Wice Prezes.
 5. Założyciel Uniwersytetu III Wieku w Krotoszynie, Inicjator  utworzenia Gminnej Rady Seniorów w  Krotoszynie,
 6. Uczestnik zespołu opracowującego koncepcję Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Koźminie Wlkp,
 7. Członek Zarządu Fundacji Wenantego Katarzyńca – współzałożyciel,
 8. Inicjator utworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego w powiecie krotoszyńskim dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 9. Organizator Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów Południowej Wielkopolski „ Senior z inicjatywą” – 19 edycji .
 10. Założyciel Stowarzyszenia „SZANSA” na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz wspierania rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży w Krotoszynie – 14 maj 2001r.
 11. Inicjator Utworzenia Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej w Krotoszynie
 12. Pomysłodawca porozumień: 1. partnerskiego gmin i powiatu na rzecz utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 2. Porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim – 2010 r. 3. Porozumienia na rzecz wspierania aktywności seniorów powiatu krotoszyńskiego.
 13. Inicjator i organizator debat społecznych i konferencji naukowych.
 14. Pomysłodawca i organizator Turnieju Piłki Koszykowej „ Stąd do NBA” w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w Krotoszynie – 19 edycji
 15. Krotoszynianin Roku 1996
 16. Aktywista i kreator lokalnych wydarzeń społecznych. Inicjator koncertów i wydarzeń charytatywnych.

Ruszył projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie z radością informuje, że działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim są kontynuowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)”. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)” dofinansowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Działania OWES w ramach projektu obejmować będą:

 1. tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych (PS), istniejących PS oraz podmiotach ekonomii społecznej (PES), które zostaną przekształcone w PS – przez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społ. (196 miejsc pracy w PS);
 2. usługi wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, w tym wsparcia specjalisty ds. reintegracji w tworzeniu indywidualnych planów reintegracyjnych (IPR) oraz finansowania tych działań (wsparcie reintegracyjne przynajmniej 196 IPR w okresie realizacji projektu);
 3. świadczenie usług wspierających rozwój PES i PS przez doradztwo, inkubację (szkolenia ścieżkowe, doradztwo, KOW), animację lokalną (animator lokalny + liderzy lokalni), poradnictwo specjalistyczne dla PES prowadzących oraz nie prowadzących działalność gospodarczą, kursy/szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie marketingowe (pakiety marketingowe) – zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej oraz zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 (KPRES 2030);

Grupa docelowa

Uczestnicy korzystający bezpośrednio ze wsparcia OWES (zamieszkujący, pracujący, uczący się, prowadzący PES) na terenie subregionu kaliskiego:

 • osoby niezatrudnione, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej lub wskazanych w Podrozdziale 4.2 Wytycznych obszarowych. Jednocześnie preferowane do wsparcia będą osoby, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i;
 • osoby fizyczne planujące założenie PES;
 • przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, planujących założenie PES;
 • kadra zarządzająca PES oraz pracownicy/członkowie PES, objęta wsparciem w ramach współpracy z danym PES;

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie dostępu do usług dla PES poprzez:

 • zwiększenie liczby miejsc pracy w PS o 196 miejsc;
 • zwiększenie liczby osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu o 137 osób;

Oprócz tego zakłada się, że wsparciem objętych zostanie przynajmniej 107 podmiotów ekonomii społecznej (PES), a wsparciem w projekcie objętych zostanie przynajmniej 215 osób niezatrudnionych.

Całkowita wartość projektu wynosi 24 180 128,96 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (kwota dofinansowania UE) wynosi 16 926 090,27 PLN

Więcej informacji o projekcie można uzyskać u naszych doradców, w siedzibach OWES oraz poprzez formularz kontaktowy pod linkiem: https://jadwiga.org/owes-efs/kontakt-3.

Dominik Radwański, tel. +48 668 413 751, e-mail: dominik@jadwiga.org;

Jacek Bykowski, tel. 604 997 093, e-mail: jacek@jadwiga.org.

Biuro OWES w Puszczykowie

ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo

tel.: +48 61 898 30 68

e-mail: fundacja@jadwiga.org

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Biuro OWES w Koźminie Wielkopolskim

ul. Stary Rynek 22 (w budynku siedziby Spółdzielni Socjalnej „VIVO”)

63-720 Koźmin Wielkopolski

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

1 2 3 65