KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r (Dz.U. z 2021r. poz. 512 ze zm.) do dnia 7 maja  2021 roku ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym jest mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021r. poz. 159). Ze względu na zaistniała sytuację epidemiologiczną w kraju podany termin może ulec wydłużeniu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nie będzie możliwości prawnej organizowania turnusów oraz przekazania dofinansowania do Organizatora turnusu.

W związku z powyższym proszę o zweryfikowanie zaplanowanych terminów wyjazdu na turnus rehabilitacyjny oraz śledzenie strony internetowej www.pcprkrotoszyn.pl, na której będą umieszczane kolejne komunikaty.

Ankieta „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2021-2030”.

Szanowni Państwo,

Powiat Krotoszyński przystąpił do prac nad opracowaniem dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2021-2030”. W dokumencie będziemy skupiać się na realizacji zadań o charakterze społecznym, należących do kompetencji samorządu powiatowego.

Do przygotowania diagnozy problemów społecznych w Powiecie Krotoszyńskim niezbędne są badania ankietowe wśród mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

Chcemy zbadać poziom życia osób z niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym, prosimy osoby z niepełnosprawnościami o wypełnienie poniższej ankiety.

Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji swoim rodzinom i znajomym. Im więcej odpowiedzi otrzymamy, tym pełniejszy będziemy mieli obraz problemów społecznych mieszkańców powiatu.

Czytaj dalej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i jest finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Czytaj dalej

Projektu w ramach Programu “Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021 r.

Informacje o działaniach i naborze do Projektu

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

 1. „Aktywni on-line”– popołudniowa aktywność (dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
 2. „Aktywni zawodowo”– działanie pilotażowe (dla uczestników ŚDS),
 3. „Moja aktywność i rozwój”– szkolenia z zastosowaniem nowoczesnej technologii i programów terapeutycznych (dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
 4. „Aktywny rodzic”- szkolenia z zastosowaniem nowoczesnej technologii i programów terapeutycznych (dla rodziców/ opiekunów/osób z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi),
 5. „Aktywny terapeuta”- szkolenia na temat zastosowania w pracy nowoczesnej technologii i programów terapeutycznych (dla pracowników placówek wsparcia zajmujących się osobami z zaburzeniami psychicznymi),
 6. „Rozwój dla Ciebie!”– warsztaty, prezentacje, film, książka(dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym),
 7. „Moja aktywność i rozwój”– wydarzenia kulturalno- oświatowe,
 8. Konferencja– na temat zastosowania nowoczesnej technologii i wykorzystania programów terapeutycznych w pracy i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do udziału w Projekcie:

Środowiskowy Dom Samopomocy (Realizator Projektu)

 ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

www.sds.krotoszyn.pl , e-mail:sds@krotoszyn.pl, tel.: 62-725-26-68

Liczba miejsc ograniczona. Na chętnych czekamy do 14 maja 2021r.( lub do wyczerpania miejsc)

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji mogą wziąć udział w kolejnym naborze, który realizowany jest w trybie ciągłym.

Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jego beneficjentami są zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne. Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech modułach:

zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;

psychospołecznym – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;

medycznym – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie). Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się aktualnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Każdy uczestnik projektu przed rozpoczęciem rehabilitacji poddawany jest testom na obecność koronawirusa.

Osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji zapraszamy do kontaktu z Panią Liwią Krzeszowiec z Oddziału Dolnośląskiego PFRON:

tel.: 71/346-74-56;

e-mail: lkrzeszowiec@pfron.org.pl .

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/wypracowanie-i-pilotazowe-wdrozenie-modelu-kompleksowej-rehabilitacji-umozliwiajacej-podjeci/

1 2 3 45