Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa

Z terenów powiatów Jarocińskiego, Kaliskiego, Kępińskiego, Krotoszyńskiego, Ostrowskiego, Ostrzeszowskiego, Pleszewskiego oraz Miasta Kalisz:

– dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,

– usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,

– podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie

– diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,

– działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,

– działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,

– usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,

– wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu

– wzmocnienie rozwoju psychologiczno-społecznego dla 777 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,

– poprawa funkcjonowania 61 rodzin zastępczych,

– objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,

– rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

20 589 381, 98 zł

Kwota dofinansowania UE

14 412 567,38 zł

Partner wiodący

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy

– Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

– Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

– Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

– Powiat Krotoszyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

– Powiat Ostrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

– Powiat Ostrzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

– Powiat Pleszewski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

– Miasto Kalisz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

KONTAKT w sprawie projektu:

Renata Zych-Kordus, tel. 62 722-88-91/92 wew. 30.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE z dnia 24 kwietnia 2024 roku

W celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Działania 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu (zwanego dalej Projektem).

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Działania 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+). Okres realizacji projektu wynosi do 36 miesięcy.

Projekt, którego Partnerem wiodącym (Liderem) zostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, przygotowany będzie wspólnie z wyłonionym Partnerem zgodnie z Regulaminem wyboru projektów nr: FEWP.06.16-IZ.00-001/24 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Priorytet 6 Działanie 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna.

Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Szanowni Państwo,
11 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2024 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 2 maja 2024 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 8 maja 2024 roku do godziny 15:30.

Wielkopolska Infolinia Wsparcia dla seniorów i opiekunów już działa!

Wielkopolska Infolinia Wsparcia jest częścią projektu ”Wielkopolskie Telecentrum Opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”.

Numer telefonu: 

61 449 94 99 (opłata zgodnie z cennikiem operatora)

Godziny Obsługi:

poniedziałek-piątek
godziny: 8.00-15.00

Tytuł:

Wielkopolska Infolinia Wsparcia

Grupa docelowa:

 • Osoby starsze w wieku 60+ z województwa wielkopolskiego.
 • Opiekunowie z województwa wielkopolskiego.

Cel:

Zapewnienie wsparcia, informacji oraz doradztwa w różnych aspektach życia codziennego i społecznego.

https://rops.poznan.pl/aktualnosci/wielkopolska-infolinia-wsparcia-dla-seniorow-i-opiekunow-juz-dziala

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z nominacją do Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „ KROTOSZYŃSKI DĄB 2023″

Zespół PCPR został nominowany do Nagrody Starosty Krotoszyńskiego za działania projektowe w obszarze ochrony zdrowia psychicznego. PCPR był inicjatorem oraz liderem projektów – Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekty były realizowane w partnerstwie z NZOZ PSYCHE oraz Fundacją AKME. Dziękujemy za nominacje i gratulujemy wszystkim laureatom.

Andrzej Piotrowski –  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z Medalem „ Zasłużony dla Wielkopolski”

25 lat funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu było okazją do podsumowań działań polityki społecznej w Wielkopolsce. 20 marca 2024 roku w Poznaniu odbyło się FORUM – Wyzwania polityki społecznej. Analizowano poszczególne obszary polityki społecznej. Wykład wprowadzający wygłosił Prof. Mirosław Grewiński – Rektor Uczelni Korczaka w Warszawie na temat roli usług społecznych.

Uroczystość była okazją do uhonorowania Medalem Zasłużony dla Wielkopolski. Wśród 4 odznaczonych był Andrzej Piotrowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. W laudacji wspomniano osiągnięcia w obszarze polityki społecznej Wielkopolski :

 1. Wice Przewodniczący Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego.
 2. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krotoszynie
 3. Jeden z inicjatorów i autorów koncepcji utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp,
 4. Założyciel Spółdzielni Socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp. – Wice Prezes.
 5. Założyciel Uniwersytetu III Wieku w Krotoszynie, Inicjator  utworzenia Gminnej Rady Seniorów w  Krotoszynie,
 6. Uczestnik zespołu opracowującego koncepcję Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Koźminie Wlkp,
 7. Członek Zarządu Fundacji Wenantego Katarzyńca – współzałożyciel,
 8. Inicjator utworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego w powiecie krotoszyńskim dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 9. Organizator Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów Południowej Wielkopolski „ Senior z inicjatywą” – 19 edycji .
 10. Założyciel Stowarzyszenia „SZANSA” na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz wspierania rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży w Krotoszynie – 14 maj 2001r.
 11. Inicjator Utworzenia Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej w Krotoszynie
 12. Pomysłodawca porozumień: 1. partnerskiego gmin i powiatu na rzecz utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 2. Porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim – 2010 r. 3. Porozumienia na rzecz wspierania aktywności seniorów powiatu krotoszyńskiego.
 13. Inicjator i organizator debat społecznych i konferencji naukowych.
 14. Pomysłodawca i organizator Turnieju Piłki Koszykowej „ Stąd do NBA” w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w Krotoszynie – 19 edycji
 15. Krotoszynianin Roku 1996
 16. Aktywista i kreator lokalnych wydarzeń społecznych. Inicjator koncertów i wydarzeń charytatywnych.

1 2 3 65