Ankieta – Ocena potrzeb mieszkańców w zakresie zdrowia psychicznego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego

Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego. Zebrane informacje pozwolą nam podjąć konkretne działania w kierunku poprawy udzielanej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

Link ankieta dla dorosłych

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDP_8AfmsT6uDxZX_vT-Q3IFKwbjZyYMJN9fbAlE1HWY13NQ/viewform?usp=sf_link

Link ankieta dla młodzieży

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYX1MVv_ZLZ8JPZjd48m1E2n3rCmjsVlTh4t2i1grwqOZR9w/viewform?usp=sf_link

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2023 roku proszone są
o złożenie następujących dokumentów:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023.
 • Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
  • Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Oświadczenie uczestnika Programu lub opiekuna prawnego uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

  Ważne! Asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że osoba wskazana:

  • posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
   lub
  • posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę).

  Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

  Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

  W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa
  w ROZDZIALE IV ust. 8 Programu AOON – edycja 2023, finansowane ze środków publicznych.

  Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o niekaralności.

  • Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.

  • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
  z niepełnosprawnością.

  Akceptacja osoby asystenta

  Komplet dokumentów należy składać do 10 lutego 2023 r.:

  • bezpośrednio do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,
       ul. Floriańska 10 (I piętro),

  • za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
        w Krotoszynie,  ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn.

  Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją). Osoby, które złożą wniosek po 10 lutego 2023 roku (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

  W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: Edyta Kmiecik, tel. 62 722-88-91/92 wew. 35.

  Zakończono realizację projektu z zakresu profilaktyki i wsparcia psychologicznego

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zakończyło realizację projektu finansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Krotoszyńskiego pt:” Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”. W ramach  projektu odbyły się warsztaty, szkolenia dla dzieci młodzieży i dorosłych oraz indywidualne wsparcie terapeutyczne. Uczestnicy mogli skorzystać z zajęć dotyczących pracy ze stresem i traumą, szkoły dla rodziców, zajęć profilaktycznych, zajęć rozwijających umiejętności komunikacyjne, rozpoznawania, nazywania i regulowania emocji, nabyli wiedzę z zakresu problematyki uzależnień i korzystania ze wsparcia w sytuacjach kryzysowych i związanych z uzależnieniami oraz o możliwości skorzystania z  powiatowej i ogólnopolskiej sieci wsparcia.  W projekcie udział wzięło 89 osób.

  Czytaj dalej

  Choinka dla Seniora edycja III 2022

  Regulamin akcji – Choinka dla Seniora, edycja III, 2022

  Na choince w holu Galerii Krotoszyńskiej wiszą bombki – marzenia prawdziwych Seniorów.

  Aby pomóc w ich realizacji należy spełnić kilka warunków:

  1. Zabrać bombkę ze sobą / ściągnąć ją z choinki
  2. Udać się do Biura Dyrekcji po szczegółowe informacje (parter)
  3. Przygotować paczkę = prezent dla Seniora zgodnie z informacją zawartą na bombce
  4. Przynieś gotową paczkę do Biura Dyrekcji – terminy zwrotu paczek: każdy piątek tygodnia 02.12, 09.12, 16.12.

  Akcję podzielono na trzy etapy:

  28.11-02.12 – zwrot paczek do piątku 02.12

  05.12-09.12 – zwrot paczek do piątku 09.12

  12.12-16.12 – zwrot paczek do piątku 16.12

  W każdym etapie będzie 10 Seniorów do obdarowania

  Akcja powstała przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Wszystkie dane i marzenia Seniorów są prawdziwe.

  Prosimy o świadome działania – jeśli nie jesteś zdecydowany, nie zabieraj innym opcji spełniania marzeń!

  Razem możemy sprawić, że Choinka dla Seniorów spełni ich marzenia.

  Wspólne święto pomocy społecznej i seniorów

  Projekt pn. „Aktywny Senior w Gminie Koźmin Wielkopolski”, w którym wzięło udział 43 seniorów dobiegł końca i przyszedł czas na podsumowanie. To odbyło się 18 listopada na poddaszu świeżo oddanego do użytku nowego budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Boreckiej 23 w Koźminie Wielkopolskim. Tam też zorganizowano w ramach finału projektu wystawę prac ceramicznych, które pod okiem Jerzego Fornalika, kierownika ZAZ-u w Koźminie Wielkopolskim, wykonali uczestnicy przedsięwzięcia.

  Zajęcia artystyczne z ceramiki to nie jedyne inicjatywy, w których brali udział seniorzy. Odbyły się także zajęcia sportowe na basenie, zawody na kręgielni oraz zorganizowano wyjazdy na wydarzenia kulturalne do Wrocławia, Leszna i Kalisza. Za realizację całości projektu odpowiadał Dominik Radwański i Michalina Kmieciak ze Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim. Wartość projektu to 164 818 zł, z czego 149 818 zł to dotacja z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, którą pozyskała Spółdzielnia Socjalna „VIVO” z Koźmina Wielkopolskiego.

  Czytaj dalej
  1 2 3 56