Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami: „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Powiat Krotoszyński, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, przystąpił do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej: „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Czytaj dalej

Uruchomienie dyżurów specjalistów RODZINA#wspieraj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w związku z realizacją Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – projektu RODZINA#wspieraj

informuje o rozszerzeniu oferty specjalistycznej dla osób doznających i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie dyżurów specjalistów od sierpnia w każdą sobotę w godzinach 8:00 do 20:00
pod nr telefonu 784 483 804

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy…. RUSZA!!!

Szanowni Państwo!


W ramach realizacji Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: RODZINA#wspieraj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że istnieje możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Głównym celem spotkań jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez wzmocnienie oraz zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych. Grupa wsparcia adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz tych, które podjęły działania, aby zatrzymać przemoc.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w każdy wtorek w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, os. Sikorskiego 7 w godz. od 15:00 do 18:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach grupy wsparcia proszone są o kontakt z Katarzyną Durczewską – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
oś. Sikorskiego 7, tel. 62 722 75 30

Projekt w ramach Programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie w kwocie 36 440,00 zł na realizację projektu RODZINA#wspieraj w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity koszt zadania publicznego to 50 440,00 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie – Priorytet II.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

– przeprowadzenie diagnozy dotyczącej problematyki przemocy domowej,

– prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy,

– uruchomienie cyklicznych dyżurów specjalistów dla osób doznających i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,

– rozwój i wspieranie działalności zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,

– zatrudnienie kadry specjalistycznej np. tłumacza języka ukraińskiego celem efektywniejszej pomocy ofiarom przemocy,

– prowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i pedagogów realizujących zadania
w obszarze przeciwdziałania przemocy,

Informacje na temat realizowanego projektu udzielane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, os. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn

tel. 62 722-75-30, e-mail: oik@krotoszyn.pl

Nabór zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór zgłoszeń w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma  zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Czytaj dalej

Partnerstwo dla zdrowia psychicznego

30 czerwca w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży odbyła się konferencja prasowa z udziałem : Wice Starosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego, Wice Prezesa Fundacji Akme – Grzegorza Wojtanowskiego, psychiatry dziecięcej Anny Sowy, psychoterapeutki Zuzanny Wilisowskiej, Koordynatora Projektu Renaty Zych-Kordus, Dyrektora PCPR – Andrzeja Piotrowskiego oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Głównym tematem spotkania była informacja na temat idei oraz form działania ŚCZP w Krotoszynie. Projekt finansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, realizuje jako lider Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w partnerstwie z Fundacją AKME

PCPR złożyło sprawozdanie z działalności w 2021

Szanowni Państwo

Zadania przypisane samorządowi powiatowemu w zakresie  pomocy społecznej wpływają na kształtowanie szeroko pojętej polityki społecznej społeczności lokalnej. Szczegółowe zadania, za które w tej sferze ponosi odpowiedzialność samorząd powiatowy precyzują, przede wszystkim ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz – w odniesieniu do osób niepełnosprawnych – ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tak skonstruowany system pomocy społecznej powiatu wskazuje na wielowymiarowość działań oraz wymaga  współpracy i szeroko pojętych partnerstw
z samorządami gmin i innymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi. Okres epidemii Covid-19 znacząco wpłynął na realizację zadań pomocy społecznej w powiecie krotoszyńskim. Ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną działają niekorzystnie na procesy zmian klientów naszych usług. Izolacja mieszkańców domów pomocy społecznej niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie i zdrowie. Zamknięcie dziennych form rozwoju aktywności społecznej i rehabilitacji spowoduje regres w procesie zdrowienia. Brak dostępu do terapii to kolejny proces dezorganizujący system wsparcia. Poczucie lęku, bezradności, osamotnienia wywołują sytuacje stresowe nie tylko u klientów pomocy społecznej, ale również niepokój u pracowników. Rok 2021 to czas samotności w maseczkach, przyłbicach, rękawiczkach gumowych, z dłońmi pełnymi środków dezynfekcyjnych i obawami o życie swoje, bliskich i klientów. To również brak spotkań, sesji terapeutycznych, szkoleń, warsztatów, happeningów, przeglądu twórczości artystycznej seniorów, dni rodzicielstwa zastępczego i wreszcie uroczystych obchodów święta pracowników pomocy społecznej.  Mimo tylu ograniczeń, pomoc społeczna powiatu krotoszyńskiego realizowała swoje zadania statutowe oraz wykazała się aktywnością projektową.

Czytaj dalej
1 2 3 54