Dzień Pracownika Socjalnego oraz Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada obchodzony jest jako Dzień Pracownika Socjalnego, 30 lecie świętowania pracowników szerokiego systemu pomocy społecznej. W tym roku szczególnie doświadczonych przez czas epidemii COVID 19. Rok 2020 to okres wyzwań przed pomocą społeczną, sytuacji kryzysowych zagrażających życiu klientów i pracowników. To czas wielkiej odpowiedzialności za życie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, klientów Środowiskowych Domów Samopomocy, Dziennych Domów Seniora, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Schronisk dla bezdomnych, Świetlic i Klubów Środowiskowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, Rodzinnych Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnej VIVO oraz wszystkich pracowników pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego. Mam nadzieję, że w tym szczególnym DNIU, mamy poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy i wielkie pokłady pozytywnych emocji z relacji z naszymi klientami.

21 listopada to również Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie hallo (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką.

Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną życzliwość. Tym bardziej, że w tej akurat kwestii naukowcy nie mają wątpliwości: bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje.

Jestem przekonany, że Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodzony w tym samym dniu co Dzień  Pracownika Pomocy Społecznej jest znakomitym połączeniem idei wrażliwości ludzkiej, dobra, bezinteresownej pomocy oraz wzajemnej życzliwości i niesienia pozytywnych emocji. I dlatego z tych dwóch okazji, serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom systemu pomocy społecznej, społecznikom, współpracownikom, darczyńcom, sympatykom, za profesjonalną i pełną oddania służbę drugiemu człowiekowi.
W tym wyjątkowym dniu życzę, aby Państwa działania były motywującym impulsem do podejmowania kolejnych wyzwań, włączających mieszkańców powiatu krotoszyńskiego w rozwój lokalny.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie

Andrzej Piotrowski
z pracownikami

Wydłużony termin na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w module III.

Szanowni Państwo,

PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III.

 W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Realizatorem tego programu będzie Powiat Krotoszyński, obsługującym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Dla kogo jest ten program?

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
  8. pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na postawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).

PFRON udostępni funkcjonalność pełnej obsługi składanych wniosków w systemie łącznie z przygotowaniem elektronicznych przelewów dla systemów finansowo-księgowych oraz wsparcie Infolinii 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Korzystanie z systemu zarówno dla wnioskodawcy, jak i realizatora możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

Program Wspieraj Seniora

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-skorzystac-z-pomocy-udzielanej-w-ramach-programu-wspieraj-seniora

Organizacje młodzieżowe wspierają seniorów

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacje-mlodziezowe-wspieraja-seniorow

Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w pytaniach i odpowiedziach

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora—solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Ponad 3 tys. seniorów skorzystało z infolinii Korpusu Wsparcia Seniorów

https://www.gov.pl/web/rodzina/ponad-3-tys-seniorow-skorzystalo-z-infolinii-korpusu-wsparcia-seniorow

Przewodnik po realizacji programu Wspieraj Seniora w Gminach

https://www.gov.pl/web/rodzina/przewodnik-po-realizacji-programu-wspieraj-seniora-w-gminach

Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

1 2 3 42