Zbiórka dla Ukrainy nieustannie trwa!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:00. Miejsce zbiórki: Galeria Krotoszyńska.
Rzeczy, które są w obecnej chwili najbardziej potrzebne to:

 • bielizna damska oraz dziecięca
 • artykuły higieniczne oraz chemia ( papier toaletowy, proszki do prania, wkładki, szampony itp. )
 • żywność, w szczególności: mleko, cukier, mąka, sól, płatki kukurydziane, kasze, dżemy, herbata,
  kawa, konserwy
 • artykuły szkolne
 • wyposażenie kuchenne: garnki, patelnie, sztućce, głębokie talerze, duże kubki itp.
 • obuwie sportowe oraz kurtki wiosenne

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc !

Informacja dla obywateli Ukrainy

Osoby z terytorium Ukrainy, które trafiły na teren powiatu krotoszyńskiego z Ukrainy wraz ze zwierzętami domowymi (psy, koty, fretki) mają obowiązek, zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi, zaszczepić zwierzęta przeciwko wściekliźnie oraz dokonać oznakowania tych zwierząt.

Wymagania te mogą zostać zrealizowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krotoszynie przy ul. Zdunowskiej 116 oraz w gabinetach weterynaryjnych:

Інформація для громадян України

Особи з території України, які потрапили на територію Кротошинського повіту з України з домашніми тваринами (собаки, коти, фретки) зобов’язані, згідно з ветеринарними нормами, вакцинувати тварин проти сказу та ознакувати цих тварин.
Виконати цей обов’язок можна у Повітовому інспектораті ветеринарії у Кротошині на вул. Здуновській 116 [ul. Zdunowska 116 Krotoszyn], а також у ветеринарних кабінетах:

 1. Марек Восєк, ПХУ «АНІМАР»
  63-700 Кротошин, вул. Гловацкєго 11а
  [Marek Wosiek PHU ANIMAR
  63-700 Krotoszyn, ul. Głowackiego 11a]
 2. Патриція Польцин, Ветеринарний кабінет «ВЕТІНА»
  63-700 Кротошин, вул. Пястовска 30
  [Patrycja Polcyn Gabinet Weterynaryjny VETINA
  63-700 Krotoszyn, ul. Piastowska 30]
 3. Кароль Влязли, Ветеринарний кабінет «Ґаллівет»
  63-700 Кротошин, вул. Віта Ствоша 17
  [Karol Wlazły Gabinet Weterynaryjny GALLIWET
  63-700 Krotoszyn, ul. Wita Stwosza 17]
 4. Дорота Олєйнічак-Врубель, Ветеринарний кабінет «Чтери лапи»
  63-700 Кротошин, вул. Болєвскєго 10
  [Dorota Olejniczak-Wróbel Gabinet Weterynaryjny Cztery Łapy
  63-700 Krotoszyn, ul. Bolewskiego 10]
 5. Вітольд Наскренцкі, Ветеринарний кабінет
  63-720 Козьмін-Велькопольский, вул. Борецка 25
  [Witold Naskrętski Gabinet Weterynaryjny
  63-720 Koźmin Wlkp., ul. Borecka 25]
 6. Віктор Шимчак, Ветеринарна поліклініка «ВІ-ВЕТ»
  63-720 Козьмін-Велькопольский, вул. Коперніка 9С
  [Wiktor Szymczak Przychodnia Weterynaryjna WI-VET
  63-720 Koźmin Wlkp., ul. Kopernika 9/C]
 7. Міхал Колата, Ветеринарний кабінет
  63-740 Кобилін, вул. Борути 21
  [Michał Kołata Gabinet Weterynaryjny
  63-740 Kobylin, ul. Boruty 21]
 8. Лукаш Марціняк, Лікарня для тварин
  63-708 Роздражев, вул. 25 Січня 4
  [Łukasz Marciniak Lecznica dla zwierząt
  63-708 Rozdrażew, ul. 25 Stycznia 4]

Poradnia informuje, iż dzieci/uczniowie pochodzenia ukraińskiego uczęszczający do szkół/placówek na terenie Powiatu Krotoszyńskiego mogą – w razie zaistnienia takiej potrzeby – skorzystać ze wsparcia udzielanego przez pracowników poradni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Floriańska 10

63-700 Krotoszyn

tel. 62 725 24 33

ppp.sekretariat@gmail.com

www.ppp.krotoszyn.pl

Poradnia informuje, iż dzieci/uczniowie pochodzenia ukraińskiego uczęszczający do szkół/placówek na terenie Powiatu Krotoszyńskiego mogą – w razie zaistnienia takiej potrzeby – skorzystać ze wsparcia udzielanego przez pracowników poradni.

Dzieci z niepełnosprawnością mogą u nas uzyskać orzeczenia, dzięki którym organizuje się dla nich  kształcenie specjalne lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W tym celu rodzice, prawni opiekunowie lub osoby pod opieką których znajdują się dzieci mogą złożyć wniosek o wydanie takich dokumentów.

W polskim systemie oświaty kształceniem specjalnym są obejmowane dzieci:

 • niesłyszące, 
 • słabosłyszące, 
 • niewidome, 
 • słabowidzące, 
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim są obejmowane zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanego publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Психологічно-педагогічний диспансер

вул. Флоріаньська 10

63-700 Кротошин

тел. 62 725 24 33

ppp.sekretariat@gmail.com

www.ppp.krotoszyn.pl

Диспансер інформує, що діти / учні українського походження, які ходять до шкіл / навчальних закладів на території Кротшинського повіту, можуть у разі необхідності скористатися підтримкою працівників диспансеру.

Діти-інваліди можуть отримати в нас висновки, на підставі яких для них організується спеціальне навчання або ревалідаційно-виховні заняття. З цією метою батьки, законні представники або особи, під опікою яких знаходяться діти, можуть подати клопотання про видання таких документів.

В польській системі освіти спеціальне навчання стосується дітей:

 • глухих,
 • слабочуючих,
 • сліпих,
 • дітей з вадами зору,
 • інвалідів у зв’язку з порушенням опорно-рухової системи, в тому числі з афазією,
 • з розумовою відсталістю легкого, середнього або тяжкого ступеня,
 • з аутизмом, у тому числі з синдромом Аспергера,
 • які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності,

Для дітей з важкою інвалідністю проводяться ревалідаційно-виховавчі заняття на підставі висновку про необхідність ревалідаційно-виховавчих занять, виданого публічним психологічно-педагогічним диспансером.

Spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy i Polaków ich  przyjmujących

Інформаційна зустріч для біженців з України та поляків, які їх прийняли

Повітовий центр допомоги сім’ї у Кротошині запрошує на зустріч, що відбудеться 17 березня о 10:00 годині у кінотеатрі «Пшедвьосьнє» вул. Алея Повстаньцув Вєлькопольскіх 18, 63-700 Кротошин [Kinо Przedwiośnie ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-700 Krotoszyn]. У зустрічі візьмуть участь представники органів гміни та Кротошиньського повіту. Ми представимо Вам інформацію, що стосується реєстрації, надання номера PESEL, соціальної допомоги, освіти, працевлаштування та можливості отримання допомоги: речової, фінансової, вивчення мови.

Spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy i Polaków ich  przyjmujących

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Stowarzyszenie „Pomost” zapraszają na spotkanie odbędzie się 17 marca o godz. 10 w Kinie Przedwiośnie ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-700 Krotoszyn. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele urzędów gminy i powiatu krotoszyńskiego. Przekażemy informacje dotyczące rejestracji, nadawania nr PESEL, pomocy społecznej, edukacji, podjęcia pracy i możliwości skorzystania z pomocy rzeczowej, finansowej, nauki języka.

Nieodpłatna pomoc prawna – Безоплатна правова допомога

Flagi Polska i Ukraińska

Informujemy, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”).

Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W sposób oczywisty oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie
w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W KROTOSZYNIE

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

 • w poniedziałki w godzinach 13.00-17.00
 • we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 9.00-13.00


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W KOŹMINIE WLKP.

Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp., ul. Strzelecka 2

 • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 9.00-13.00
 • w środy w godzinach 13.00-17.00


PUNKT ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W KROTOSZYNIE

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

 • w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 9.00-13.00
 • w czwartki w godzinach 13.00-17.00


REJESTRACJA WIZYTY

w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

tel. 62 725 42 56 wew. 311

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00.
 • wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach 7.15-15.15.

W załączeniu przekazujemy informator o systemie nieodpłatnej pomocy, który zawiera podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy. 

Flaga Ukrainy

Безоплатна правова допомога

Інформуємо, що для всіх осіб, які перебувають у Польщі, в тому числі для іноземців, діє система безоплатної правової допомоги, що функціонує на підставі Закону від 5 серпня 2015 р. «Про безоплатну правову допомогу, безоплатні громадські консультації та правову освіту» [ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej] («Дзєннік Устав» від 2021 р. позиція 945, далі за текстом: «закон»).

Право на допомогу має кожна особа, яка не може заплатити за платну правову допомогу.

Очевидно, що скористатися цією допомогою можуть передусім ті особи, які володіють польською мовою. Не суперечить нормам закону відвідання пункту в супроводі перекладача, а також надання поради з застосуванням технічних засобів, що дають можливість дистанційного спілкування.


ПУНКТ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРОТОШИНІ

Повітове Староство у Кротошині, вул. 56 Пулку Пєхоти Вєлькопольськєй 10

[Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10]

• понеділок 13.00 – 17.00

• вівторок, середа, четвер і п’ятниця 9.00 – 13.00


ПУНКТ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КОЗЬМІНІ-ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКОМУ

Інтернат Комплексу післяпочаткових шкіл ім. Й. Марціньца у Козьміні-Велькопольському, вул. Стшелєцка 2

[Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp., ul. Strzelecka 2]

• понеділок, вівторок, четвер і п’ятниця 9.00- 13.00

• середа 13.00-17.00


ПУНКТ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНИХ ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ У КРОТОШИНІ

Повітове староство у Кротошині, вул. 56 Пулку Пєхоти Вєлькопольськєй 10

[Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10]

• понеділок, вівторок, середа і п’ятниця 9.00-13.00

• четвер 13.00-17.00


РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРИЙОМ

в пунктах Безоплатної правової допомоги та безоплатних громадських консультацій

тел. 62 725 42 56 внутрішній 311

Реєстрація по телефону з понеділка по п’ятницю у годинах:

• понеділок від 8.00 до 16.00.

• вівторок, середа, четвер і п’ятниця від 7.15. до 15.15.

Infolinia WSC dla obywateli Ukrainy czynna 7 dni w tygodniu

Flagi Polska i Ukraińska

W związku z obecną sytuacją, infolinia Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jest dostępna wyłącznie w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy. Konsultanci udzielają informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu polskiej granicy oraz dalszego pobytu w kraju.

infolinia 61 850 87 77

codziennie 8.00 – 20.00

dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 będą udzielane przez Państwową Inspekcję Pracy wszelkie informacje dotyczące legalizacji zatrudnienia uchodźców – obywateli Ukrainy

У зв’язку із нинішньою ситуацією, інфолінія Відділу у справах іноземців Великопольського воєводського управління у м. Познань доступна виключно у справах, що стосуються громадян України. Консультанти надають інформацію щодо допомоги громадянам України після перетину польського кордону та їх подальшого перебування у країні.


Гаряча лінія 61 850 87 77
Щоденно 8:00 – 20:00


Додатково з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00 Державна інспекція праці буде надавати усю необхідну інформацію щодо легалізації працевлаштування біженців – громадян України.

Potrzebne  buty, rękawiczki, skarpety

Flagi Polska i Ukraińska

Potrzebne  buty męskie w rozmiarach 46-47 i skarpety (większa ilość).

Dla kobiet i dzieci stojących w kolejkach do granicy potrzebne rękawiczki.

Prosimy o przynoszenie butów, skarpet, rękawiczek  do PCPR i Galerii Krotoszyńskiej. Rzeczy te zostaną zawiezione na Ukrainę.

1 2 3