Projekt PO KL – 2009

Realizacja projektu „Razem z Tobą będę Sobą” w 2009 roku

Cele projektu

Cel główny

Zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie im dostępu do wszelkich form rehabilitacji i rozwoju.

Cele szczegółowe

 1. Budowanie systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
 2. Pokonywanie negatywnych stereotypów społecznych, które powodują marginalizację osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania profilaktyczne skierowane do społeczności lokalnej.
 3. Opracowanie mechanizmów prowadzących do zatrudnienia.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 25 osób niepełnosprawnych, które ze względu na swój stan zdrowia mają utrudniony dostęp do aktywności społecznej i zawodowej. W projekcie udział wezmą osoby w wieku od 18-55 lat, które korzystają z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

Projektem zostaną objęte też rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi co jest zgodne, które jako grupy docelowe wskazują też otoczenie osób wykluczonych społecznie.

Zakres działań

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi:

 1. Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzona przez psychologa i pracownika socjalnego.
 2. Zajęcia poprawiające sprawność fizyczną.
 3. Zapoznanie z zakładami pracy chronionej, zakładem aktywności zawodowej.
 4. Turnus rehabilitacyjny.
 5. Warsztaty plastyczno-ceramiczne.
 6. Autokreacja i świadomy rozwój.

Dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi przewidziano pomoc w formie grupy wsparcia.

Zakłada się, że podejmowanie działania aktywizujące poprzez szkolenia, warsztaty twórcze, treningi, działania edukacyjne skierowane do klientów, ich rodzin i środowiska lokalnego będą skuteczną forma wsparcia i przyczynią się do tworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem, umożliwią lepszy dostęp do dóbr i usług rynku pracy.

Wskaźnikiem rezultatu będzie wyposażenie 25 osób w wiedzę i umiejętności pozwalające na zmianę postaw dotychczas utrudniających aktywne funkcjonowanie w sferze społecznej i zawodowej, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej i zawodowej.

Poza tym grupa 25 osób z otoczenia klientów zostanie objęta wsparciem psychologicznym, doradztwem socjalnym, prawnym co poprawi funkcjonowanie całego środowiska rodzinnego, przyczyni siE do zmiany postaw członków rodziny z postaw utrwalających nieprzystosowanie i izolację na postawy mające charakter wspierający beneficjentów ostatecznych.

Rezultaty twarde

 1. Wydanie 25 osobom certyfikatów uczestnictwa w projekcie.
 2. Wydanie 25 osobom certyfikatów zakończenia każdego z warsztatów.
 3. Wydanie 25 opinii na podstawie badań psychologicznych i psychiatrycznych.

Rezultaty miękkie

 1. Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 2. Nabycie umiejętności autoprezentacji.
 3. Nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informatycznych.
 4. Przełamanie własnych barier ograniczających funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Społeczne efekty

 1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa i integracji społecznej.
 2. Zmiana wizerunku osoby chorej psychicznie w społeczności lokalnej.
 3. Zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych w rodzinach beneficjentów i w środowisku lokalnym.