Akademia Filmowa dla seniorów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają seniorów na film: „Trzy kolory. Niebieski”, który odbędzie się w czwartek 31 marca 2016 r. o godz. 16.00 w Kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Seans odbywa się w ramach projektu „Senior z pasją” finansowanego przez Miasto i Gminę Krotoszyn.

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. „Ośrodek pracy z rodziną”

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. „Ośrodek pracy z rodziną”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 26.02.2016 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera:

  1. Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i wspierania rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży „Szansa” w Krotoszynie, Osiedle Sikorskiego 7 63-700 Krotoszyn.
  2. Stowarzyszenie „Twoja Alternatywa”, ul. Młyńska 2b 63-700 Krotoszyn.

Wybór Partnerów odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 ze zmianami). Wybrani Partnerzy spełnili wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskali najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                 w Krotoszynie

                                                                                                                 (-) Andrzej Piotrowski

Spotkanie informacyjne „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” oraz „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 7 marca 2016 r. zorganizowało  spotkanie informacyjne nt. programów: „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” oraz „Aktywny Samorząd”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych i placówek oświatowych z powiatu krotoszyńskiego.

Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” realizowany jest w siedmiu obszarach:

– obszar B –  likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

– obszar C –  utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

– obszar D –  likwidację barier transportowych,

– obszar E –  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

– obszar F –  utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

– obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Program „Aktywny Samorząd” realizowany w pięciu obszarach:

– Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

– Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

– Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

– Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje nt. programów można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – biuro nr 3, tel. (62) 722 88 91 / 722 88 92.

 Fotorelacja ze spotkania:

Zaproszenie na prelekcję

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie zapraszają na prelekcję lek. chorób wewnętrznych Macieja R. Hoffmanna pt. „Nasz mózg – naturalny komputer, nieobliczalny i nie do końca poznany?” oraz gawędę Jana Rosika.

Prelekcja odbędzie się 18.03.2016 r. o godz. 17.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej (ul. Benicka 9).

Serdecznie zapraszamy.

Nasze doświadczenia na konferencji ogólnopolskiej

W dniach 12-13 lutego 2016 r. w Zakopanem odbyła się XXI Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu „Farmakoterapia, Psychoterapia i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych. Konferencja była zorganizowana przez Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ we współpracy z III Kliniką Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Konferencję poświęcono tematyce depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej, która zgromadziła, jak co roku, ponad 600 uczestników. Wybitni wykładowcy z kraju i zagranicy przedstawiali w jej trakcie najnowsze wyniki badań nad patogenezą i leczeniem zaburzeń nastroju. Psycholog Zespołu Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Paulina Jaworska-Andryszewska miała przyjemność mówić o roli negatywnych wydarzeń w dzieciństwie w powstawaniu i przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Udział w konferencji to doskonała okazja nauki od najlepszych w kontekście realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Prof. dr hab. Janusz Rybakowski

Psycholog Paulina Jaworska-Andryszewska