“Choinka dla seniora”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie współuczestniczyło w akcji „Choinka dla seniora” organizowanej przez Galerię Krotoszyńską. Na żywej choince w holu Galerii Krotoszyńskiej wisiały bombki z imionami seniorów i ich marzeniami. Gotowi do niesienia pomocy mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego wybierali bombki z marzeniami seniorów i szykowali prezenty.

W dniu 21 grudnia 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie seniorom zostało przekazanych 45 paczek. Do prezentów zostały dołączone kartki z życzeniami świątecznymi wykonanymi przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie.

Dziękujemy za okazane serce!

Informacja

W Wigilię, 24 grudnia 2020 r.,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

będzie NIECZYNNE.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z dnia 01.12.2020 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspiera powiat krotoszyński

10 grudnia 2020 roku Starosta Krotoszyński  Stanisław Szczotka podczas spotkania z Prezesem Zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi podziękował za wielkie wsparcie instytucji powiatu krotoszyńskiego w czasie epidemii COVID 19. Pomoc obejmowała dostarczenie posiłków dla personelu Domów Pomocy Społecznej w Baszkowie i Zdunach, personelu szpitala powiatowego w Krotoszynie w okresie kwarantanny obejmującej placówki. Wartość tego przedsięwzięcia to 127. 926,00. Wsparcie udzielone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Fundacji to również sfinansowanie czynności dezynfekcyjnych i ozonowania instytucji samorządowych o wartości 309.182,00 . Tak duża pomoc skierowana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej do powiatu, możliwa jest dzięki aktywności liderów ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim. Po spotkaniu ze Starostą, Prezes Fundacji uczestniczył w panelu dyskusyjnym z przedstawicielami  Spółdzielni Socjalnej VIVO, Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

OGŁOSZENIE – SKŁADANIE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że w związku ze zbliżającym się końcem roku wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będą przyjmowane do dnia 11 grudnia 2020r.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby uprawnione do dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie informuję, że z w/w dofinansowania może skorzystać osoba niepełnosprawna legitymująca się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o  świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
  2. oryginał faktury określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
  3. potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

Druk wniosku dostępny jest na stronie www.pcprkrotoszyn.pl lub w siedzibie PCPR ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn.