Dział Wsparcia Rodziny

1.  W ramach działu funkcjonują następujące sekcje:

 1. Sekcja – Instytucje Pomocy Społecznej
 2. Sekcja – Zespół ds. pieczy zastępczej  

2.  Do zadań Sekcji Instytucji Pomocy Społecznej należy:

 1. organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją;
 2. kierowanie do ośrodków wsparcia; 
 3. gromadzenie i analizowanie dokumentacji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy;
 4. wydawanie decyzji o umieszczeniu w DPS, ośrodkach wsparcia;
 5. ustalanie odpłatności za pobyt w DPS, ośrodkach wsparcia;
 6. ustalanie zakresu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia;
 7. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej;
 8. udzielanie pomocy uchodźcom; 
 9. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, osób opuszczających domy pomocy społecznej;
 10. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 11. doradztwo metodyczne dla OPS i pracowników socjalnych
 12. współpraca z jednostkami pomocy społecznej, ngo i innymi instytucjami w celu realizacji zadań;
 13. prowadzenie sprawozdawczości;
 14. organizowanie, prowadzenie Klubu Wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez określenie regulaminu organizacyjnego Klubu Wsparcia, określenie rodzaju dokumentacji dotyczącej uczestników zajęć i sposobu jej prowadzenia;
 15. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu Wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

3.  Do zadań Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej należy:

 1.  prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2.  kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
  o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
  i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 8.  współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
  i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 10. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 14. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 15.  przedstawianie Dyrektorowi corocznego sprawozdania z funkcjonowania pieczy zastępczej w powiecie;
 16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 17.  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
 18. przyznawanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz jednorazowej pomocy na zagospodarowanie przyjmowanych do rodziny zastępczej dzieci na podstawie decyzji administracyjnych;
 19. przyznawanie dodatków dla rodzin zastępczych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 20. przyznawanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową lub rodzinny dom dziecka;
 21. przygotowanie i realizacja porozumień w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innego powiatu/miasta;
 22. sporządzanie sprawozdań z funkcjonowania rodzin zastępczych;
 23. prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych już istniejących;
 24.  przeprowadzanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
 25. prowadzenie szkoleń problemowych dla rodzin zastępczych;
 26. organizowanie integracyjnych spotkań dla rodzin zastępczych;
 27. kompletowanie dokumentacji na wniosek innych instytucji;
 28. prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych;
 29. prowadzenie elektronicznego systemu ewidencji rodzin zastępczych;
 30. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze;
 31. opracowywanie indywidualnych programów usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze;
 32. przygotowywanie decyzji o odpłatności rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci
  w rodzinach zastępczych;
 33. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze;
 34. współpraca z sądem opiekuńczym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej;
 35. praca z rodzinami naturalnymi dzieci umieszczanymi w opiece zastępczej na rzecz poprawy ich sytuacji i powrotu dziecka do rodziny;
 36. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 37. prowadzenie i nadzór nad funkcjonowaniem mieszkania usamodzielniającego;
 38. wydawanie decyzji kierującej do mieszkania usamodzielniającego oraz o odpłatności za pobyt;
 39.  przyznawanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu;
 40. przyznawanie pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo wychowawcze  lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
  w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zgodnie
  z przepisami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej;
 41. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie,
  w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego o którym mowa w art. 187 ust. 3;
 42. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy społecznej.