OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE z dnia 24 kwietnia 2024 roku

W celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Działania 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu (zwanego dalej Projektem).

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Działania 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+). Okres realizacji projektu wynosi do 36 miesięcy.

Projekt, którego Partnerem wiodącym (Liderem) zostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, przygotowany będzie wspólnie z wyłonionym Partnerem zgodnie z Regulaminem wyboru projektów nr: FEWP.06.16-IZ.00-001/24 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Priorytet 6 Działanie 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna.

Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Szanowni Państwo,
11 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2024 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 2 maja 2024 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 8 maja 2024 roku do godziny 15:30.