Aktywny Samorząd

Pilotażowy Program „ AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

    – Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

    – Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

    – Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

   – Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

    – Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

   – Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

   – Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy PCPR w Krotoszynie: Danuta Grześkowiak, Edyta Kmiecik oraz Paweł Augustyniak pod nr tel. (62) 722-88-91(92).

Wnioski można pobrać ze strony http://www.pcpr.krotoszyn.pl (poniżej) lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1, pokój nr 3.

Wnioski będziemy przyjmować w ramach:

–  Modułu II od dnia 12 marca do 30 marca 2018 r. i od 20 września do 10 października 2018 r.,

–  Modułu I od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku (PDF, 364 KB, otwieranie w nowym oknie).

Wnioski do pobrania:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pakiet wniosków Moduł II AS 2019 o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

WNIOSEK Moduł II 2019 o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Oświadczenie o nieubieganiu się

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o ilości semestrów

Oświadczenie o dochodzie