Poradnictwo Prawne

Uprzejmie informujemy, iż od 01 stycznia 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie nie będą udzielane porady prawne.


Bezpłatną pomoc prawną będzie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie w budynkach:

1) Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10A w Krotoszynie (budynek nr 3) – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,  w którym udzielanie pomocy prawnej wykonywać będą adwokaci (tel. 62 725-42-56 wew. 373):
w poniedziałki w godzinach od 13:00-17:00,
– we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 13:00;

2) Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10A w Krotoszynie (budynek nr 3) – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie pomocy prawnej wykonywać będą radcowie prawni i adwokaci (tel. 62 725-42-56 wew. 372):
– w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9:00 do 13:00,
– w czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00;

oraz w Koźminie Wielkopolskim w budynku:
3)  Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. im. Józefa Marcińca, przy ul. Strzeleckiej 2 w Koźminie Wlkp. – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie pomocy prawnej wykonywać będą radcowie prawni
– w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 13:00,
– w środy w godzinach od 13:00 do 17:00.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

•  osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
•  osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•  osoby, które ukończyły 65 lat,
•  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•  kombatanci,
•  weterani,
•  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

•  poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•  wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
•  pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
•  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

•  prawa pracy,
•  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•  prawa cywilnego,
•  prawa karnego,
•  prawa administracyjnego,
•  prawa ubezpieczeń społecznych,
•  prawa rodzinnego,
•  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.