Senior z inicjatywą

Projekt realizowany corocznie od roku 2005 przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Projekt jest skierowany do Seniorów z powiatu krotoszyńskiego, jarocińskiego, gostyńskiego, rawickiego, pleszewskiego.

Zakres projektu

W ramach projektu odbywa się:

 1. Happening.
 2. Konferencja naukowa.
 3. Przegląd Twórczości Artystycznej.


Przegląd Twórczości Artystycznej


W ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej odbywają się corocznie konkursy z następujących dziedzin:

 1. Występy sceniczne:
  • przegląd chórów,
  • przegląd zespołów,
  • inne artystyczne formy sceniczne (śpiew indywidualny, kabaret, scenka teatralna).
 2. Wystawa prac:
  • rękodzielnictwo (m. in. haftowanie-wyszywanie, garncarstwo, rzeźba, szydełkowanie, tkactwo, malarstwo).

Kontakt w sprawie projektu

Informacji na temat projektu „Senior z inicjatywą” udziela: Wioleta Włodarczyk (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1, tel. (62) 722-88-91, 722-88-92.

Projekt „Senior z inicjatywą” jest finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Krotoszyński, Miasto i Gmina Krotoszyn.

Wyrównywanie Różnic Między Regionami

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów.

Obszar pomocy


Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 1. obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 2. obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 3. obszaru D – na likwidację barier transportowych,
 4. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
 5. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.