Regulamin SOW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Regulamin
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Osób Doznających Przemocy Domowej
w Zdunach

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, jako zadanie zlecone przez administrację rządową.
 2. Nadzór nad pracą Ośrodka pełni Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.
 3. Ośrodkiem kieruje Kierownik działu PCPR: Zespół Interwencji Kryzysowej, wyznaczony przez Dyrektora Centrum.
 4. Ośrodek jest jednostką całodobowego pobytu o zasięgu ogólnopolskim.
 5. Dane teleadresowe placówki są następujące:

63-760 Zduny, ul. Strzelecka 10
fax: (62) 722 88 92
tel. kom.: 602 384 357
e-mail: sow@krotoszyn.pl
skype: sowzduny

§ 2

Ośrodek przeznaczony jest dla ofiar przemocy w rodzinie, które nie mogą przebywać w swoim środowisku rodzinnym.

ROZDZIAŁ II
Organizacja i zasady działania Ośrodka

§ 3

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w dziale: Zespół Interwencji Kryzysowej.
 2. Ośrodek dysponuje 15 miejscami noclegowymi.
 3. Po przyjęciu klienta do Ośrodka obowiązuje czternastodniowy okres próbny w celu przeprowadzenia diagnozy. Po upływie tego czasu Kierownik Ośrodka podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu klienta do dalszego pobytu w placówce. W zależności od stanu zdrowia i samopoczucia klienta przed upływem okresu próbnego może zostać podjęta decyzja o skierowaniu klienta do innej specjalistycznej jednostki.
 4. Ośrodek zapewnia specjalistyczne usługi: psychologiczne, prawne, terapeutyczne, pedagogiczne, socjalne, medyczne oraz bezpieczne schronienie dostępne przez całą dobę osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy.
 5. Kierunki i formy oddziaływań terapeutycznych określa Zespół Terapeutyczny Ośrodka zwoływany przez Kierownika.
 6. Pomoc w schronieniu ma na celu zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji jednostkowych czy rodzinnych i nie jest rozwiązaniem problemów mieszkaniowych i finansowych klientów Ośrodka. Stanowi krótkoterminowe działanie ratunkowe w najtrudniejszych sytuacjach, co oznacza, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie nie przejmuje odpowiedzialności za sytuację finansową i mieszkaniową klientów po upływie okresu pobytu.
 7. Pobyt w Ośrodku jest dobrowolny.
 8. Ze schronienia w Ośrodku mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji oraz niewykazujące zaburzeń psychicznych, powodujących zagrożenie zdrowia lub życia klienta i innych osób przebywających w Ośrodku.
 9. Do Ośrodka nie będą przyjmowane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

ROZDZIAŁ III
Cele i zadania Ośrodka

§ 4

 1. Celem Ośrodka jest zapewnienie klientom warunków do całodobowego pobytu, wynikających z działalności Ośrodka.
 2. Ośrodek zapewnia w szczególności:
  a) całodobowe miejsce pobytu wyposażone w niezbędny sprzęt, pomieszczenia przeznaczone do spania, utrzymania higieny osobistej, miejsce do prania i suszenia, ogólnodostępne zaplecze kuchenne oraz wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci oraz miejscem do nauki,
  b) świadczenia w postaci wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej
  i środków czystości w sytuacji, gdy dochód klienta nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  c) terapię zajęciową – czynny udział w zajęciach grup wsparcia dla dorosłych oraz grup wsparcia dla dzieci,
  d) poradnictwo i indywidualne spotkania z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, terapeutą, pracownikiem socjalnym, lekarzem ogólnym czy lekarzem psychiatrą,
  e) udzielanie konsultacji wychowawczych,
  f) spokój i bezpieczeństwo na terenie Ośrodka.

ROZDZIAŁ IV
Przepisy regulujące pobyt w Ośrodku

§ 5

 1. Decyzje w sprawach Ośrodka i jego klientów podejmuje Kierownik z upoważnienia Dyrektora.
 2. Kierownik wydaje decyzję o przyjęciu klienta do Ośrodka na czas określony, nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia przyjęcia. Wzór decyzji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie Kierownik może wyrazić zgodę na przedłużenie pobytu w Ośrodku.
 4. Przedłużenie pobytu może nastąpić na pisemny wniosek klienta poparty pozytywną opinią Zespołu Terapeutycznego Ośrodka.
 5. Przez pierwsze 14 dni pobytu klienta w SOW trwa okres próbny w celu przeprowadzenia diagnozy jego sytuacji. Po upływie tego czasu kierownik podejmuje decyzję o przyjęciu do Ośrodka.
 6. Wyznaczony przez Kierownika pracownik sporządza dla przyjętego klienta indywidualny plan pomocy uwzględniający: potrzeby, cele, metody i czas pomocy.
 7. Na podstawie obserwacji dokonywana jest również ocena sytuacji dzieci klienta w celu skonstruowania diagnozy, ustalenia potrzeb: pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i terapeutycznej.

Prawa klientów Ośrodka
§ 6

Klient Ośrodka ma prawo:

 1. Pobytu w Ośrodku na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
 2. Otrzymania na czas pobytu w Ośrodku: koców, pościeli oraz ręczników, a w miarę możliwości środków higieny osobistej, naczyń stołowych i kuchennych.
 3. Korzystania z infrastruktury Ośrodka oraz sprzętu RTV i AGD w wyznaczonych do tego celu godzinach i pomieszczeniach.
 4. Korzystania z pomocy terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej
  oraz socjalnej zapewnianej przez personel Ośrodka.
 5. Zgłaszania skarg i wniosków dotyczących pobytu w Ośrodku Kierownikowi
  oraz personelowi dyżurującemu, wpisując je do zeszytu Skargi i wnioski.
 6. Otrzymania zaświadczenia potwierdzającego fakt pobytu w Ośrodku.
 7. Wglądu w dokumentację Ośrodka dotyczącą własnej osoby.
 8. Konsultacji z Kierownikiem w każdą środę od godziny 8:00-12:00.
 9. Odwiedzin, które odbywają się w wyznaczonym i monitorowanym pomieszczeniu Ośrodka. Kierownik w uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w Ośrodku, może zakazać odwiedzin. Sprawcy przemocy nie mają możliwości odwiedzin na terenie Ośrodka.
 10. Świadczeń medycznych wynikających wyłącznie z posiadanych uprawnień
  do ubezpieczania zdrowotnego.

Obowiązki klientów Ośrodka

§ 7

Klienci Ośrodka mają obowiązek:

 1. Przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników Ośrodka.
 2. Opuszczenia placówki w terminie określonym w kontrakcie nie później niż do godziny 15:00 w dniu kończącym pobyt w Ośrodku.
 3. Podporządkowania się wszelkim poleceniom Dyrektora PCPR w Krotoszynie
  oraz Kierownika, jak i zatrudnionego personelu, mających na względzie bezpieczeństwo
  i zachowanie porządku na terenie Ośrodka.
 4. Aktywnego uczestniczenia w specjalistycznych zajęciach oraz podejmowanych działaniach mających na celu wyjście z sytuacji kryzysowej w rodzinie.
 5. Dbania o higienę osobistą oraz o ład i porządek użytkowanych pomieszczeń.
 6. Szczególnego dbania o mienie Ośrodka, w tym o jego wyposażenie – sprzęt RTV, AGD, użytkowane koce, pościele, ręczniki, naczynia stołowe i kuchenne itp. oraz ich zwrot
  w momencie opuszczenia Ośrodka.
 7. Przestrzeganie zasad poprawnych kontaktów międzyludzkich, a zwłaszcza:
  a) nieużywania siły fizycznej oraz innych form przemocy,
  b) nieużywania słów wulgarnych,
  c) dbania o spokój i ciszę,
  d) zasad kultury osobistej w kontaktach z innymi osobami przebywającymi w Ośrodku.
 8. Osobistego zajmowania się własnymi dziećmi, dopilnowania, aby swoim zachowaniem nie zakłócały porządku ustalonego w Ośrodku, nie działały na szkodę innych mieszkańców oraz nie utrudniały pracy pracownikom Ośrodka. W przypadku pozostawienia dzieci pod opieką innego klienta Ośrodka konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia osoby przejmującej opiekę wraz z określeniem dat i godzin sprawowania tej opieki.
 9. W sytuacjach nadzwyczajnych dotyczących opiekuna prawnego dziecka (np. wypadek, porzucenie dziecka, wyjazd do szpitala itp.) oraz braku możliwości pozostawienia dzieci pod opieką innych osób – opiekę nad małoletnimi przejmuje osoba dyżurująca w SOW.

Zasady pobytu w Ośrodku

§ 8

 1. Na terenie Ośrodka obowiązuje:
  a) cisza nocna w godz. 22:00-06:00,
  b) zakaz opuszczania Ośrodka przez klientów po godz. 21:00,
  c) osoby nie przestrzegające zasad wymienionych w §8 pkt 1a i 1b nie będą mogły skorzystać z noclegu, jednakże odstąpienie od tych zasad może nastąpić w drodze wyjątku po uzyskaniu zgody Kierownika lub pracownika dyżurującego.
 2. Pracownicy Ośrodka mają prawo kontrolować sposób użytkowania wszystkich zajmowanych przez klienta pomieszczeń.
 3. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 4. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz przebywania pod wpływem alkoholu, jak i innych środków odurzających. W uzasadnionych przypadkach klient zobowiązany będzie do poddania się odpowiednim badaniom.
 5. Wyjście klienta poza Ośrodek, jak również planowany powrót należy zgłaszać pracownikowi dyżurującemu. Przed wyjściem klient ma obowiązek zostawić klucz
  od pokoju osobie pełniącej dyżur.
 6. Wyjazd poza teren miasta Zduny należy zgłosić osobie dyżurującej, podając godzinę wyjazdu i godzinę planowanego powrotu. Uzyskane informacje pracownik odnotowuje w Zeszycie wyjść.
 7. Nieuzasadnione niestawienie się klienta w Ośrodku po godzinie 21:00 zostanie zgłoszone Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie.
 8. Samowolne opuszczenie Ośrodka na czas przekraczający 48 godzin skutkować będzie natychmiastowym usunięciem z Ośrodka i poinformowaniem odpowiednich służb lokalnych oraz właściwych dla ostatniego miejsca pobytu i/lub zameldowania klienta.
 9. W pokojach mieszkalnych Ośrodka zakazuje się używania urządzeń grzejnych (np. czajnik elektryczny, grzejnik elektryczny).
 10. Na terenie Ośrodka nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.

ROZDZIAŁ V
Naruszenie regulaminu

§ 9

 1. W przypadku naruszenia regulaminu Kierownik może udzielić ustnego lub pisemnego upomnienia, a rażące naruszenie regulaminu może skutkować usunięciem klienta z Ośrodka.
 2. Klient Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony i zniszczony sprzęt i mienie.
 3. Klient Ośrodka jest zobowiązany informować pracownika dyżurującego o każdym fakcie uszkodzenia czy też zniszczenia sprzętu i wyposażenia. Koszty powstałej szkody pokrywa klient.
 4. Personel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste klientów pozostawione w obiekcie bez nadzoru. Po upływie terminu siedmiu dni od daty opuszczenia Ośrodka rzeczy stanowiące własność klienta zostaną usunięte.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 10

Wszelkie zmiany postanowień regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2011 r.

§ 12

Regulamin obowiązuje do jego odwołania.