Świetlice i kluby środowiskowe

Świetlica środowiskowa dla dzieci w wieku przedszkolnym

ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn

Cele świetlicy:

 • zapewnienie opieki wychowawczej,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • pomoc w opanowaniu podstawowych kompetencji komunikacyjnych i społecznych,
 • pomoc w pokonywaniu barier społecznych,
 • stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do zabawy.

Świetlica środowiskowa dla dzieci niepełnosprawnych (przy WTZ)

ul. Młyńska 2D, 63-700 Krotoszyn

Cele świetlicy:

 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej;
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej;
 • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej.

Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej

os. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn

Cele świetlicy:

 • zapewnienie opieki wychowawczej,
 • tworzenie warunków do nauki i pomoc w nauce,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników,
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • udział w programach w zakresie profilaktyki uzależnień.

Młodzieżowy Klub Środowiskowy RIVENDELL

ul. Młyńska 2B, 63-700 Krotoszyn
tel. 602-102-842

Do zakresu działania Klubu należy:

 • prowadzenie działań informacyjnych zwiększających wiedzę na temat środków uzależniających, negatywnych skutkach zdrowotnych i społecznych ich używania, mechanizmów uzależniania;
 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;
 • realizacja indywidualnych programów korekcyjnych i rozwojowych;
 • kształtowanie konstruktywnych wartości i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z grup ryzyka;
 • organizowanie grupowych zajęć o charakterze rozwojowym i socjoterapeutycznym stanowiącym alternatywę dla używania środków uzależniających, w tym form wyjazdowych;
 • animowanie pracy liderów młodzieżowych promujących zdrowy styl życia oraz uczenie organizowania czasu wolnego;
 • tworzenie grup wolontariuszy pracujących na rzecz środowiska lokalnego;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz ZHP;
 • prowadzenie działalności kulturalnej będącej formą terapii zajęciowej;
 • rozwój intelektualny, społeczny, kulturalny, fizyczny i duchowy.