Zespół Interwencji Kryzysowej

W skład Zespołu wchodzą :

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach
  ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny
  Tel. 602 384 357 (całodobowy, przez cały tydzień),
   e-mail: sow@krotoszyn.pl
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  Os. Sikorskiego 7 (budynek Żłobka)
  63-700 Krotoszyn
  tel. (62) 722-75-30
  tel. całodobowy interwencyjny 602 384 357
  e-mail: oik@krotoszyn.pl
  czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Do zadań Zespołu należy świadczenie usług w zakresie:

1) Interwencyjnym poprzez:
a) ochronę osób doznających przemocy przed osobą stosującą przemoc,
b) udzielenie natychmiastowej pomocy specjalistycznej, tj.: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalno-bytowej, wsparcia emocjonalnego,
c) rozpoznanie sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
d) wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem przemocy w rodzinie,
e) prowadzenie interwencji w miejscu zamieszkania osoby doznającej przemocy,
f) obsługa całodobowego dyżuru telefonicznego,
g) zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie poprzez umieszczenie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach, ul. Strzelecka 10,
h) udział pracowników w miejsko-gminnych zespołach interdyscyplinarnych.

2)    Potrzeb socjalno – bytowych poprzez całodobowy pobyt w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach, ul. Strzelecka 10, przez okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.).

3) Pomocy terapeutyczno-wspomagającej poprzez:

a) opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy osobie doznającej przemocy,

b) udzielanie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego,  pedagogicznego, prawnego, socjalnego oraz medycznego

c) animowanie i prowadzenie grup wsparcia,

d) prowadzenie krótkoterminowej terapii indywidualnej i grupowej,

e) udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy (terapia indywidualna, socjoterapia),

f) udzielanie konsultacji wychowawczych,

g) psychologiczne i pedagogiczne poradnictwo internetowe oraz obsługa forum dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie.

4)    Działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w sytuacji przemocy oraz w zakresie rozwijania  umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych relacji interpersonalnych,

 5) Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie.

6) Koordynowanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar.

Do zadań Zespołu z zakresu interwencji kryzysowej  należy:

1) Zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób i rodzin
w sytuacji kryzysowej poprzez:

 • działania interwencyjne w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz w miejscu zamieszkania klientów,
 • prowadzenie całodobowych konsultacji telefonicznych w zakresie interwencji kryzysowej,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, indywidualnego i rodzinnego,
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie  urazowych (np. katastrof zbiorowych, nagłej śmierci, żałoby, prób samobójczych, klęski żywiołowe itp.),
 • udostępnianie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta miejsc całodobowego pobytu na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach, ul. Strzelecka 10,
 • udzielanie porad prawnych i opracowanie pism do właściwych instytucji,
 • zapewnienie warunków do przesłuchań dzieci w „Niebieskim Pokoju”.

2) Animowanie i prowadzenie grup wsparcia.

3) Działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych relacji interpersonalnych.

Zespół współpracuje z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, ochroną zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, placówkami oświaty, kościołem katolickim, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami, których działalność skierowana jest na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Wykonywanie zadań obronnych, wynikających z „Planu Operacyjnego funkcjonowania Powiatu Krotoszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.