Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego

Od roku 2005 na terenie Krotoszyna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „FAMUŁA” organizują Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Głównym zamierzeniem organizatorów jest promocja zastępczego rodzicielstwa oraz podkreślanie znaczenia rodziny, jako najważniejszego miejsca rozwoju dzieci.

W roku 2014 w ramach Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego odbyła się m. in. konferencja naukowa pod hasłem „Zaburzenia posttraumatyczne u dzieci i młodzieży”, szkolenie dla rodziców zastępczych, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, koordynatorów pieczy zastępczej oraz wycieczka dla rodzin zastępczych do Jura Parku w Krasiejewie. Rodzicielstwo zastępcze promowano również podczas akcji „Tydzień dla Mamy” oraz w czasie KrotoFestu.

Realizacja projektu partnerskiego „Razem z Tobą będę Sobą” w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krotoszynie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rozdrażewie zapraszają do uczestnictwa w projekcie partnerskim „Razem z Tobą Będę Sobą” w 2014 roku, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, współfinansowanym ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu

Cel główny projektu

Aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa i zdrowotna dla 78 klientów PCPR/MGOPS/OPS z terenu powiatu krotoszyńskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 30 osób niepełnosprawnych oraz wspieranie 16 rodzin zastępczych w 2014 r.

Cele szczegółowe

 1. Wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną i zasiłki celowe przez 78 osób w powiecie krotoszyńskim w 2014 r.
 2. Wzrost kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych przez 78 osób w powiecie krotoszyńskim w 2014 r.
 3. Podniesienie poziomu funkcjonowania psychofizycznego osób niepełnosprawnych przez 30 osób w powiecie krotoszyńskim w 2014 r.
 4. Podnoszenie kompetencji zawodowych, społecznych i opiekuńczo-wychowawczych przez 10 rodzin zastępczych w powiecie krotoszyńskim  w  2014 r.

Uczestnicy projektu

Beneficjentami projektu są osoby:

 1. zamieszkałe na terenie powiatu krotoszyńskiego,
 2. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub/i wsparcia PCPR/OPS,
 3. nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 4. zagrożone wykluczeniem społecznym,
 5. w wieku aktywności zawodowej (18-64lata).

GRUPA 1:osoby niepełnosprawne (30 osób, w tym: 27 osób to klienci PCPR, 3 osoby klienci OPS).

GRUPA 2:rodziny zastępcze (10 rodzin, 16 osób).

GRUPA 3:kobiety, pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo)10 osób w tym 3 osoby powracające.

GRUPA 4: osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne (22 osoby).

Dodatkowo wsparcie zostanie skierowane do 45 dzieci (otoczenie GRUPY 3).

Oczekiwany efekt realizacji

 1. Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie są: w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.
 2. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji VII Priorytetu PO KL poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej .
 3. Wartością dodaną projektu będzie wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez Lidera oraz Partnerów oraz nabycie doświadczenia przez pracowników ośrodka w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Bez wsparcia środków PO KL nie byłoby możliwe osiągnięcie efektów.
 4. Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.

Zakres działań

Osoby niepełnosprawne

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych to:

 1. Turnus rehabilitacyjny (30 osób).
 2. „Dźwięk leczy” – warsztat psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej (30 osób).
 3. Trening kompetencji osobistych z elementami kompetencji życiowych ( 30 osób).
 4. Udział w wybranym przez uczestnika kursie zawodowym. Planuje się przeprowadzenie kursów spośród katalogu: kurs komputerowy, magazynier z obsługą wózka widłowego, czeladnik w zawodzie fryzjer, spawacz TIG/MIG, kucharz małej gastronomii, kurs kroju i szycia, konserwator terenów zielonych, prawo jazdy kat. B i C z kwalifikacjami przyspieszonymi, podstawy technik wykańczania wnętrz, podstawy księgowości.
 5. Arteterapia – warsztaty terapii przez sztukę plastyczną o charakterze rekreacyjnym, edukacyjnym i korekcyjnym (30 osób).
 6. Karnety na basen (30 osób).

Kobiety pozostające bez zatrudnienia

Działania skierowane do kobiet pozostających bez zatrudnienia to:

 1. Kurs zawodowy – małej gastronomii z elementami kelnerstwa (10 osób), baristy (10 osób), rękodzieła artystycznego (10 osób) – w ramach tego kursu odbędą się następujące warsztaty: 1) papier czerpany-beneficjenci zapoznają się z różnymi technikami pozyskiwania papieru czerpanego, możliwościami wykorzystania masy papierowej, technologia przygotowania pulpy papierowej, tworzeniem przedmiotów z masy papierowej, 2) batic technika malarska polegająca na nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku. Kurs obejmuje organizację pracowni, technologię baticu, materiałoznawstwo, teorię barw i wykonywanie własnych projektów), trening autoprezentacji i wizażu (10 osób).
 2. Grupowe warsztaty psychologiczne (10 osób).
 3. Karnety na basen.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą

Działania skierowane do osób sprawujących pieczę zastępczą:

 1. Muzykoterapia i techniki relaksacyjne (16 osób + 20 dzieci).
 2. Trening umiejętności społecznych – relacje partnerskie – poprawa relacji partnerskiej w zakresie komunikacji, wspólnego rozwiązywania problemów (16 osób).
 3. Trening umiejętności społecznych – kompetencje rodzicielskie – poprawa relacji z dzieckiem oraz wzmocnienie poczucia bycia dobrym rodzicem (16 osób).
 4. Terapia taktylna, integracja sensoryczna lub trening zastępowania agresji – Zajęcia dla dzieci (20 dzieci) – (wsparcie zostanie dobrane ze względu na indywidualne potrzeby dzieci).
 5. Terapia EEG Biofeedback ( 12 dzieci z rodzin zastępczych).
 6. Poradnictwo psychologiczne dla rodziców zastępczych i dzieci.
 7. Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych.
 8. Trening kompetencji zawodowych.
 9. Karnety na basen.

Osoby bezrobotne

Działania skierowane do osób bezrobotnych:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych i rodzicielskich (22 osoby).
 2. Udział w wybranym przez uczestnika kursie zawodowym. Planuje się przeprowadzenie kursów spośród katalogu: kurs komputerowy, magazynier z obsługą wózka widłowego, czeladnik w zawodzie fryzjer, spawacz TIG/MIG, kucharz małej gastronomii, kurs kroju i szycia, konserwator terenów zielonych, prawo jazdy kat. B i C z kwalifikacjami przyspieszonymi, podstawy technik wykańczania wnętrz, podstawy księgowości.
 3. Trening pracy (22 osoby).
 4. Trening autoprezentacji i wizażu (22 osoby).
 5. Skierowanie na staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie; na staż zostanie skierowanych 6 osób (3 kobiety bezrobotne, 3 osoby niepełnosprawne).
 6. Szkolenie dotyczące funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (62 osoby) zapoznanie uczestników z możliwościami podjęcia zatrudnienia czy stworzenia miejsca pracy.
 7. Karnety na basen.