POWIATOWE ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Komunikat dotyczący ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności!

Dnia  05 maja 2023 r. opublikowano (ogłoszono) w Dzienniku Ustaw: ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r. poz. 852). Zgodnie z art. 28 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy wejdą w życie od dnia 06.08.2023r. następujące przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przedłużonych w czasie trwania epidemii lub stanu zagrożenia epidemią.

Dnia  05.08.2023r. tracą moc przepisy dotyczące przedłużania ważności orzeczeń kończących się w epidemii i stanie zagrożenia epidemią, uchylono bowiem art. 15h  w ustawie  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095,  z późn.zm.). Zatem od dnia 06.08.2023r. ważność orzeczeń  o których mowa w art. 15h cytowanej wyżej ustawy, na mocy nowych przepisów, jest zachowana jeżeli termin jego ważności:

– upłynął do dnia 31 grudnia 2020r. – orzeczenia zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023r., nie dłużej jednak niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,

– upłynął w okresie od dnia 1 stycznia  2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. – orzeczenia zachowują ważność do dnia 31 marca 2024r. nie dłużej jednak niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,

 upłynął  w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (tj. do 05.08.2023r.) orzeczenia zachowują ważność do dnia 30 września 2024r., nie dłużej jednak niż do wydania nowego orzeczenia  o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,

Tym samym w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe, zachowują ważność na okresy podane wyżej, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast karty parkingowe wydane dla placówek tracą ważność do dnia 31 marca 2024r.