Projekt w ramach Programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie w kwocie 36 440,00 zł na realizację projektu RODZINA#wspieraj w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity koszt zadania publicznego to 50 440,00 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie – Priorytet II.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

– przeprowadzenie diagnozy dotyczącej problematyki przemocy domowej,

– prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy,

– uruchomienie cyklicznych dyżurów specjalistów dla osób doznających i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,

– rozwój i wspieranie działalności zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,

– zatrudnienie kadry specjalistycznej np. tłumacza języka ukraińskiego celem efektywniejszej pomocy ofiarom przemocy,

– prowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i pedagogów realizujących zadania
w obszarze przeciwdziałania przemocy,

Informacje na temat realizowanego projektu udzielane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, os. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn

tel. 62 722-75-30, e-mail: oik@krotoszyn.pl

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2022
RODZINA#wspieraj
Dofinansowanie 36 440,00 zł
Całkowita Wartość 50 440,00 zł

Nabór zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór zgłoszeń w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma  zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE O CENĘ – Prowadzenie działań diagnostycznych oraz porad pedagogicznych dla małoletnich, w tym przeprowadzenie wstępnej oceny procesów integracji sensorycznej oraz konsultacji z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim” nr RPWP.07.02.02-30-0035/21

W związku z realizacją projektu pt.: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim”, nr RPWP.07.02.02-30-0035/21, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie działań diagnostycznych oraz porad pedagogicznych dla małoletnich, w tym przeprowadzenia wstępnej oceny procesów integracji sensorycznej oraz konsultacji z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Termin składania ofert: do 20.07.2022 r., do godz. 12.00.

Partnerstwo dla zdrowia psychicznego

30 czerwca w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży odbyła się konferencja prasowa z udziałem : Wice Starosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego, Wice Prezesa Fundacji Akme – Grzegorza Wojtanowskiego, psychiatry dziecięcej Anny Sowy, psychoterapeutki Zuzanny Wilisowskiej, Koordynatora Projektu Renaty Zych-Kordus, Dyrektora PCPR – Andrzeja Piotrowskiego oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Głównym tematem spotkania była informacja na temat idei oraz form działania ŚCZP w Krotoszynie. Projekt finansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, realizuje jako lider Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w partnerstwie z Fundacją AKME

1 2