Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 05.02.2016 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnerów:

  1. Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu, ul. Górna Wilda 99 A-B 61-563 Poznań, Oddział Rejonowy w Krotoszynie, ul. Kobylińska 10a  63-700 Krotoszyn.
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn.

Wybór Partnerów odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 ze zmianami). Wybrani Partnerzy spełnili wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskali najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                 w Krotoszynie

                                                                                                                 (-) Andrzej Piotrowski

Ogłoszenie o naborze partnerów

Ogłoszenie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

o otwartym naborze partnera

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przygotowanego na konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/16 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Celem partnerstwa są wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji partnerskiego projektu konkursowego w obszarze usług społecznych pn. „Ośrodek pracy z rodziną.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016 r. – 30.11.2018 r.

W przypadku przystąpienia partnerstwa do realizacji projektu w ramach działania 7.2.2. Liderem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Lider wraz z partnerami opracuje: 

1. Koncepcję planowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w szczególności o Szczegółowy opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz inne obowiązujące dokumenty.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu.

3. Umowę partnerską/porozumienie określającą zasady realizacji projektu.

W ramach projektu realizowane mogą być następujące typy wsparcia:

  1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich (usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych, usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełno sprawnościami).
  3. Projekty zwiększające dostęp do mieszkalnictwa wspomaganego.

 Warunki uczestnictwa w naborze:

– oferty składać mogą wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej działające w obszarze włączenia społecznego, które posiadają siedzibę lub oddział na terenie powiatu krotoszyńskiego,

– podmioty deklarujące gotowość do współpracy z PCPR w celu opracowania ogólnej koncepcji projektu,

– podmioty deklarujące potencjalny wkład w realizację celu partnerstwa przez m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe,

– podmioty nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów i wytycznych, a działania potencjalnego partnera są zgodne z celami partnerstwa,

– podmioty posiadające wystarczające doświadczenie w pracy terapeutycznej np. systemowej terapii rodzin,  terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii poznawczo-behawioralnej, pomocy psychoterapeutycznej dla osób z problemami emocjonalnymi, psychoedukacji, działaniach związanych z pracą i pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka i rodziny, w tym w pracy z dzieckiem ze szczególnymi trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi,

– podmioty, które prowadzą działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.

Warunki i termin realizacji:

1. Wybór partnera nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy partnerskiej/porozumienia na realizację Projektu.

2. Zasady współpracy i partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej umowy partnerskiej, opracowanej wspólnie przez partnerów.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Termin i miejsce składani ofert: 

Od 26  lutego 2016 r. do 21 marca 2016 r. do godz. 10:00.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR PARTNERÓW” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1 (uwaga: decyduje data wpływu do PCPR).

Otwarcie ofert o rozstrzygnięcie nastąpi dnia 21.03.2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie PCPR w Krotoszynie.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów. Informacja o wyborze partnera podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Wyniki konkursu:

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, www.pcpr.krotoszyn.pl

Procedura odwoławcza:

Każdy z uczestniczących podmiotów będzie miał możliwość złożenia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie  partnera. W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję odwoławczą.

Każdy z uczestniczących podmiotów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

Osoba do kontaktu:

Andrzej Piotrowski

tel. 62 722-88-91

e-mail: pcpr.krotoszyn@gmail.com

Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Formularz oceny ofert.

Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 22-27 lutego br. obchodzony jest w Polsce Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Organizowana akcja ma przypomnieć o konieczności monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju.

 W powiecie krotoszyńskim konsultacje odbędą się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Sikorskiego 7.

Funkcjonariusze policji będą pełnić dyżury w następujących godzinach:

22.02.- godz. 08.00-10.00- st. asp. Tomasz Zieleziński

23.02.- godz. 08.00-10.00- asp. sztab. Rafał Matyba

24.02.- godz. 10.00-12.00- st. asp. Łukasz Stefaniak

25.02.- godz. 08.00-10.00- st. sierż. Jan Kolanowski

26.02.- godz. 08.00-10.00- sierż. sztab. Patryk Cepa

27.02.- godz. 15.00-17.00- st. asp. Łukasz Stefaniak (dyżur w KPP)

Do dyspozycji w dniach 22-27.02.2016 r. będą także psycholodzy i pracownicy socjalni Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie.

Warto przypomnieć, że pokrzywdzonym jest każda osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku popełnionego przestępstwa. Osoby zainteresowane zapraszamy.

Uwaga konkurs „Seniorzy w akcji”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.

Więcej informacji na stronie:      www.seniorzywakcji.pl

Akademia Filmowa dla seniorów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają seniorów na film „Przepis na miłość”, który odbędzie się w czwartek 25 lutego 2016 r. o godz. 15.00 w Kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Seans odbywa się w ramach projektu „Senior z pasją” finansowanego przez Miasto i Gminę Krotoszyn

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną (przez internet) wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do Programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. 

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków.O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny Wnioskodawcy, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmowane są do dnia 20.03.2016 roku.

Informacje szczegółowe i składanie wniosku

Regulamin

Spotkanie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z kierownictwem jednostek pomocy społecznej

Promując podmioty ekonomii społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w dniu 4.02.2016 r. zorganizowało spotkanie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z kierownictwem jednostek pomocy społecznej.

Spotkanie odbyło się w spółdzielni socjalnej Artystyczna Kraina. W trakcie spotkania analizowano zadania z zakresu pomocy społecznej zrealizowane w roku 2015, określono cele i zadania na rok 2016 oraz zapoznano się z ofertą usług Spółdzielni Socjalnej „Artystyczna Kraina”.

1 2