Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.pcprkrotoszyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 21-09-2011
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 06-12-2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Można także skorzystać z komunikacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • pcpr@krotoszyn.pl
  • oik@krotoszyn.pl
  • sow@krotoszyn.pl

Na bieżąco umieszczane są informacje o możliwości uzyskania wsparcia dla osób doznających przemocy w tym osób niepełnosprawnych, wykluczonych oraz kobiet doznających przemocy (w tym z niepełnosprawnościami)


Niezgodności wynikają m.in.:

  • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo
  • filmy nie posiadają napisów  
  • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25-09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem. 
Koordynatorem do spraw dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie jest:

Danuta Grześkowiak ul. Floriańska 10 (63-700 Krotoszyn)
telefon: 62 722-88-91/92, wew. 36

e-mail: danuta.grzeskowiak@pcprkrotoszyn.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

Do budynku prowadzi wejście od ul. Floriańskiej

Do wejścia prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na pierwszym piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 63-700 Krotoszyn, Os. Sikorskiego 7,

Do budynku prowadzi wejście od Os. Sikorskiego

Do wejścia prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 63-760 Zduny, ul. Strzelecka 10,

Do budynku prowadzi wejście od ul. Strzeleckiej

Do wejścia prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Dodatkowe informacje:

W zakresie dostępności cyfrowej serwis spełnia następujące funkcjonalności:
– wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym jak i pionowym,
– dodano możliwość odczytywania głosowego menu strony i zaznaczonego tekstu
– posiada jasno sprecyzowaną nawigację oraz aktywną wyszukiwarkę treści,
– zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
– spełnia wymogi kontrastu minimalnego
– zastosowano także przyciski kontrastu wysokiego,
– zastosowano przyciski zmiany wielkości czcionki,
– powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony.