Projekt PO KL – 2011

Realizacja projektu „Razem z Tobą będę Sobą” w 2011 roku

Projekt obejmie wsparciem 44 osoby w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. W grupie spełniającej powyższe warunki będzie: 25 osób niepełnosprawnych, w tym 10 z niepełnosprawnością orzeczoną ze względu na chorobę psychiczną oraz 19 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Cele projektu

Cel główny

Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i dodatkowych umiejętności do końca 2011 roku, umożliwiających podjęcie zatrudnienia przez 44 osoby uczestniczące w projekcie, zagrożone wykluczeniem społecznym.


Cele szczegółowe

 1. Wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną i zasiłki celowe.
 2. Przełamanie własnych barier ograniczających funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
 3. Odkrywanie i poszerzanie własnych zdolności i umiejętności.
 4. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu

Beneficjentami projektu są:

 • 25 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób z niepełnosprawnością z tytułu zaburzeń psychicznych, w wieku 18-64 lat, bezrobotnych bądź niezatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • 19 wychowanków rodzin zastępczych, objętych programem usamodzielniania, korzystających z pomocy społecznej, niezatrudnionych.

Oczekiwany efekt realizacji

 1. Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie są: w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.
 2. Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.
 3. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie beneficjentów na rynku pracy i usamodzielnienie klientów pomocy społecznej. Wsparcie dotychczasowej działalności PCPR (niemożliwe do realizacji bez wsparcia EFS):
  1. usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych poprzez sfinansowanie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kompetencje społeczne,
  2. umożliwienie szkoleń i warsztatów dających dodatkowe kwalifikacje osobom niepełnosprawnym,
  3. rehabilitacja zdrowotna dla niepełnosprawnych (turnus rehabilitacyjny, basen, nornic  walking).

W ramach projektu w 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie objęło pomocą 19 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu krotoszyńskiego (obecnie 18 osób) oraz 25 osób niepełnosprawnych.

Zakładane w projekcie działania mają na celu głównie wsparcie aktywności i mobilności zawodowej, społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Osoby niepełnosprawne, aby mogły poprawić jakość funkcjonowania społeczno-zawodowego wymagają wsparcia w zakresie szkoleń zawodowych. Często wcześniej zdobyty zawód ze względów zdrowotnych nie może być wykonywany. Poza tym ze względu na długotrwałe bezrobocie konieczne jest ponowne badanie preferencji zawodowych oraz wsparcie psychologiczne, gdyż choroba często ogranicza możliwość satysfakcjonującego pełnienia ról społecznych. Stąd u osób niepełnosprawnych i bezrobotnych poczucie izolacji, bezradności, niemożności wpływu na swój los czy niezmienności swojej sytuacji.

Zakres działań

Osoby niepełnosprawne

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych to:

 1. grupa wsparcia – 25 osób niepełnosprawnych,
 2. indywidualne konsultacje psychologiczne – 25 osób niepełnosprawnych,
 3. trening umiejętności społecznych – 25 osób niepełnosprawnych,
 4. zajęcia poprawiające sprawność fizyczną – aqua areobic, nordic walking – 25 osób niepełnosprawnych,
 5. turnus rehabilitacyjny – 25 osób niepełnosprawnych,
 6. warsztaty decoupage – 25 osób niepełnosprawnych,
 7. warsztaty witrażu – 15 osób niepełnosprawnych,
 8. warsztaty filcowania – 20 osób niepełnosprawnych,
 9. warsztaty malowania na szkle – 20 osób niepełnosprawnych,
 10. kurs komputerowy (I stopnia) – 25 osób niepełnosprawnych,
 11. kurs grafiki komputerowej (I stopnia) – 10 osób niepełnosprawnych,
 12. kurs bukieciarz/florysta – 15 osób niepełnosprawnych,
 13. warsztaty z doradcą zawodowym – 25 osób niepełnosprawnych.

Proces usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych jest trudny stąd propozycja objęcia projektem tej grupy. Nierozwiązane problemy psychologiczne, brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, brak umiejętności planowania swojej drogi życiowej są przyczynami niepowodzeń przy podejmowaniu zatrudnienia czy dokonywaniu wyborów osobistych. Młodzież opuszczająca rodziny zastępcze ma małą wiarę we własne możliwości, małe rozeznanie zasad kierujących życiem społecznym i zawodowych.

Wychowankowie rodzin zastępczych

Działania skierowane do wychowanków rodzin zastępczych realizowane są na podstawie indywidualnego planu działań i obejmują:

 1. indywidualne konsultacje psychologiczne -18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 2. trening umiejętności społecznych – 18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 3. kurs prawa jazdy kat. B – 16 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 4. kurs prawa jazdy kat. B+E – 2 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 5. kurs prawa jazdy kat. C – 5 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 6. kurs obsługi kasy fiskalnej – 4 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 7. kurs opiekunki osoby niepełnosprawnej z językiem niemieckim – 1 usamodzielniana wychowanka rodziny zastępczej,
 8. warsztaty z doradcą zawodowym – 18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.