Projekt systemowy

Realizacja projektu systemowego „Razem z Tobą będę Sobą” przez PCPR w Krotoszynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizuje projekt systemowy pt: „Razem z Tobą będę Sobą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja Projektu trwa od 01.05.2008 roku i przewidziana jest do 31.12.2013 roku, jednakże każdego roku składany jest nowy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonym marginalizacją społeczną i zawodową.

Realizacja projektu „Razem z Tobą będę Sobą” ma za zadanie niwelowanie barier, na jakie napotykają osoby ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym tak z powodów ekonomicznych, jak i możliwości pełnienia ról społecznych.