Sekcja Organizacyjna

1. W zakresie obsługi biurowej Centrum:

 1. przygotowanie, obsługa konferencji, zebrań i posiedzeń Rady Konsultacyjnej;
 2. koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Centrum i Dyrektora;
 3. prowadzenie sekretariatu, odbieranie i nadawanie korespondencji Centrum;
 4. zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Dyrektora i podległych działów organizacyjnych.

2. W zakresie organizacji i funkcjonowania Centrum:

 1. opracowywanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Centrum;
 2. prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej;
 3. opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 4. opracowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności Centrum;
 5. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 6. prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Dyrektora;
 7. prowadzenie ewidencji pojazdu służbowego;
 8. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Centrum;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów socjalnych na rzecz środowiska lokalnego;
 10. wspieranie organizacji pozarządowych w czynnościach biurowych.

3. W zakresie skarg i wniosków – przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg
      i wniosków.

4. W zakresie spraw administracyjno –gospodarczych:

 1. prowadzenie inwestycji, remontów oraz konserwacji sprzętu Centrum oraz monitorowanie realizacji dostaw usług/robót budowlanych;
 2. prowadzenie ewidencji kart samochodu służbowego;
 3. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo–technicznym Centrum;
 4. zabezpieczenie przestrzegania w Centrum przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 5. gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Centrum;
 6. zabezpieczenie materiałów informacyjno-promocyjnych dla interesantów;
 7. prowadzenie składnicy akt;
 8. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Centrum;
 9. przygotowanie ogłoszeń, informacji oraz obsługa tablic ogłoszeniowych Centrum.

5. W zakresie zamówień publicznych:

 1. prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów;
 2. przygotowywanie procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych;
 3. występowanie w imieniu Centrum do Urzędu Zamówień Publicznych.

6. W zakresie informatyzacji:

 1. koordynacja działań z zakresu informatyki w Centrum;
 2. prowadzenie inwestycji z zakresu infrastruktury informatycznej;
 3. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej;
 4. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego Centrum;
 5. organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego;
 6. obsługa strony internetowej i poczty elektronicznej;
 7. wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Centrum.