Projekt PO KL – 2013

Projekt systemowy – 2013

Cele projektu

Cel główny

Celem głównym projektu jest zwiększenie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. stopnia samodzielności oraz aktywności osobistej, społecznej i zawodowej 65 klientów PCPR w Krotoszynie, w tym 30 osób niepełnosprawnych, 15 bezrobotnych kobiet, 20 osób sprawujących pieczę zastępczą.

Cele szczegółowe

 1. Wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną i zasiłki celowe przez 65 osób w powiecie krotoszyńskim w roku 2013.
 2. Przełamanie własnych barier ograniczających funkcjonowanie społeczne i zawodowe przez 45 osób w powiecie krotoszyńskim w roku 2013.
 3. Odkrywanie i poszerzanie własnych zdolności i umiejętności przez 45 osób w powiecie krotoszyńskim w roku 2013.
 4. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych przez 30 osób w powiecie krotoszyńskim w roku 2013.
 5. Podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i podniesienie wiedzy na temat zaburzeń dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez 20 osób w powiecie krotoszyńskim w roku 2013.

Uczestnicy projektu

Beneficjenci projektu – 65 nowych osób spełniających następujące kryteria łącznie:

 1. zagrożone wykluczeniem społecznym,
 2. w wieku aktywności zawodowej (15-64),
 3. objęte świadczeniami pomocy społecznej,
 4. zamieszkałe na terenie powiatu,
 5. nie korzystające ze wsparcia w ramach PO KL, w innych priorytetach i działaniach,
 6. nieaktywne zawodowo lub bezrobotne lub pracujące.

Beneficjenci ostateczni podzieleni zostali na 3 podgrupy:
GRUPA 1: 30 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.
GRUPA 2: 15 kobiet pozostających bez zatrudnienia.
GRUPA 3: 20 osób sprawujących pieczę zastępczą.

Dodatkowo wsparcie zostanie skierowane do 45 dzieci (otoczenia grupy 3).

Oczekiwany efekt realizacji

 1. Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie są: w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.
 2. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji VII Priorytetu PO KL poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt podejmuje działania na rzecz kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków do reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania zmierzają do kształtowania umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych.
 3. Wartością dodaną projektu będzie wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez PCPR oraz nabycie doświadczenia przez pracowników ośrodka w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
 4. Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi. 65 Beneficjentów Ostatecznych zostanie objętych umowami. Dzięki zastosowaniu takiego narzędzia będzie można skutecznie monitorować ich działania oraz motywować do zmiany.

Zakres działań

Osoby niepełnosprawne

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych to:

 1. Turnus rehabilitacyjny (30 osób).
 2. „Dźwięk leczy” – warsztaty psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej (30 osób).
 3. „Poznaj samego siebie” – warsztaty rozwoju osobistego (30 osób).
 4. Udział w wybranym przez uczestnika kursie zawodowym. Po wstępnej diagnozie zaplanowano: kurs kucharza – 10 osób, kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych 5 osób, prawo jazdy kat. B – 10 osób, konserwator terenów zielonych 5 osób.
 5. Warsztaty artystyczne – malowania na materiale, decoupage (30 osób).
 6. Aqua areobic – zajęcia poprawiające sprawność fizyczną (30 osób).
 7. Fitness – zajęcia poprawiające sprawność fizyczną (30 osób).

Kobiety pozostające bez zatrudnienia

Działania skierowane do kobiet pozostających bez zatrudnienia to:

 1. Jak zmotywować do działania (15 osób).
 2. Kurs kucharza z elementami kuchni polskiej (15 osób).
 3. Kurs organizacji przyjęć (15 osób).<

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.