Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa 58 zestawów komputerowych” finansowanego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań.

Wydłużenie terminu składania ofert na zakup zestawów komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 24 lipca 2020 roku do godz. 10.00.

Ofertę  należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie przy ul. Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn, w Sekretariacie (I piętro, pokój nr 1).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”.

Zapytanie ofertowe – zakup zestawów komputerowych dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych

Zakup zestawów komputerowych dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego finansowany w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o numerze WND-POWR.02.08.00-00-0107/20, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 na rzecz pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będących mieszkańcami Powiatu Krotoszyńskiego.

Akcja zdalnej pomocy dzieciom w nauce

W okresie zdalnego nauczania została zorganizowana akcja zdalnej pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Ludzie dobrej woli – studenci i pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz wolontariusze, którzy o akcji dowiedzieli się z przekazów medialnych lub od znajomych udzielali konsultacji 16 dzieciom wychowującym się w rodzinach zastępczych łącznie z 6 przedmiotów (języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii, matematyki, fizyki). Udzielona pomoc ułatwiła dzieciom i młodzieży przyswojenie wiedzy, odrobienie zadań domowych, zrozumienie działań matematycznych i poprawę zdolności językowych w okresie zamknięcia szkół z powodu pandemii koronawirusa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie dziękuje Pani dr inż. Katarzynie Joachimiak- Lechman oraz Pani mgr Agnieszce Garsztce za zorganizowanie akcji udzielania pomocy w nauce dzieciom z rodzin zastępczych z powiatu krotoszyńskiego. Przede wszystkim jednak dziękujemy wolontariuszom za poświęcony czas i życzliwość. Życzymy wszelkiej pomyślności i realizacji zamierzonych planów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

1 2