Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Specyfika działania Ośrodka

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Zdunach jest miejscem pobytu całodobowego o zasięgu ogólnopolskim, dysponuje 15 miejscami noclegowymi. Przeznaczony jest dla ofiar przemocy w rodzinie, które nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym. Ze schronienia mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowiu lub życiu klienta, jak i innych osób przebywających w Ośrodku. Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny i dobrowolny. Klienci przyjmowani są po osobistym zgłoszeniu lub na podstawie skierowania przez instytucje: komendy policji, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe centra pomocy rodzinie, na okres 3 miesięcy, jednak w uzasadnionych wypadkach czas pobytu może być przedłużony. Po przyjęciu do Ośrodka obowiązuje 14 dniowy okres próbny w celu przeprowadzenia diagnozy czy klient kwalifikuje się do dalszego pobytu. Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia opracowują plan pomocy i wspierają Klienta w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie. Diagnoza uwzględnia potrzeby, cele, metody i czas pomocy. W zależności od sytuacji i okoliczności pracownik opracowuje i przeprowadza z Klientem treningi umiejętności mające na celu dostosowanie Klienta do życia w rodzinie i w społeczeństwie. Treningi umiejętności uwzględnia włączenie do nich dzieci przebywających w Ośrodku.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Zdunach działa według standardów podstawowych usług, które obejmują zakres:

 • interwencyjny
 • potrzeb bytowych
 • terapeutyczno-wspomagający

W celu dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia:

 • współpracuje z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 • prowadzi działania monitorujące i ewaluacyjne efektów swojej działalności

Zadania Ośrodka

Zadania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej:

 • rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy
 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie, w tym: reprezentowanie interesów osób i rodzin w urzędach
 • zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpiecznego, całodobowego schronienia w sytuacji zagrożenia
 • udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa prawnego, psychologicznego, medycznego i socjalnego
 • prowadzenie działań terapeutyczno-wspomagających (diagnoza, terapia indywidualna, rodzinna i grupowa)
 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie
 • objęcie specjalistyczną pomocą dzieci – świadków przemocy (pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjoterapeutyczna)
 • opracowanie i realizacja programów profilaktycznych umożliwiających rodzinie dotkniętej przemocą przezwyciężenie trudności
 • organizowanie kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpraca z mediami
 • monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in.: sądy, prokuratura, policja, szkoły, służba zdrowia, organizacje pozarządowe)
 • uczestnictwo w pracach nad tworzeniem Gminnych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  analiza skali zjawiska przemocy w rodzinie
 • prowadzenie dokumentacji

Akty prawne

Akty prawne stanowiące podstawę działalności SOW:

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku ze zmianami
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 30 sierpnia 2002 roku
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

3 piętrowy budynek, do wejścia bocznego prowadzi alejka przy której stoją ławki, teren otoczony zielenią

ul. Strzelecka 10
63-760 Zduny

tel. kom. 602 384 357
e-mail: sow@krotoszyn.pl
skype: sowzduny

Kierownik: Agnieszka Bujakiewicz