Mieszkanie usamodzielniające

Mieszkanie chronione jest formą pomocy skierowaną do pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych, którzy podlegają procesowi usamodzielnienia oraz spełniają następujące warunki: 

  • nie mają możliwości powrotu do środowiska naturalnego,
  • kontynuują naukę bądź pracują ,
  • posiadają własne źródło dochodu,
  • oczekują na przyznanie mieszkania socjalnego z zasobów gminy,
  • wymagają wsparcia i pomocy w podjęciu samodzielnego życia.

Mieszkanie chronione prowadzone jest przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Mieści się w Krotoszynie przy ulicy Mickiewicza 11/7. Za mieszkanie odpowiada i nim kieruje Kierownik Działu Wsparcia Rodziny natomiast opiekunem jest pracownik socjalny Działu Wsparcia Rodziny, który pełni rolę wychowawcy oraz doradcy.
Warunkiem pobytu w mieszkaniu chronionym jest realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia, dotrzymanie warunków zawartej umowy oraz przestrzeganie określonych zasad i regulaminu pobytu.
Czas pobytu w mieszkaniu chronionym, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Osiedlenie w mieszkaniu chronionym ma na celu integrację usamodzielnianych wychowanków ze środowiskiem, przygotowanie osób w nim przebywających pod opieką specjalistów do samodzielnego życia i gospodarowania, przygotowanie do pełnienia określonych ról społecznych, naukę odpowiedzialności za podejmowane decyzję oraz podjęcie starań o własne docelowe mieszkanie.