Orzecznictwo niepełnosprawności

Cele wydania orzeczeń

Orzeczenia dla dzieci do 16 roku życia

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • karty parkingowej,
 • prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

Orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej,
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,
 • prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • ulg i uprawnień.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.
Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z leczenia szpitalnego.

Termin złożenia wniosku

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności informuje, iż w celu uzyskania kontynuacji orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoba zainteresowana może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji,
 • kopię orzeczenia (oryginał orzeczenia do wglądu),
 • jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm (tło jasnobiałe), odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób).

Wnioski do pobrania