Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i jest finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Czytaj dalej

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r (Dz.U. z 2021r. poz. 512 ze zm.) do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Przepis ten stosuje się  odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli jego obecność wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla osób, o których mowa w ust. 1 i 2, jest skierowanie wystawione:

 1. po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
 2. przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Prosimy o śledzenie strony internetowej www.pcprkrotoszyn.pl, na której będą umieszczane kolejne komunikaty.

Projektu w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021 r.

Informacje o działaniach i naborze do Projektu

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

 1. „Aktywni on-line”– popołudniowa aktywność (dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
 2. „Aktywni zawodowo”– działanie pilotażowe (dla uczestników ŚDS),
 3. „Moja aktywność i rozwój”– szkolenia z zastosowaniem nowoczesnej technologii i programów terapeutycznych (dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
 4. „Aktywny rodzic”- szkolenia z zastosowaniem nowoczesnej technologii i programów terapeutycznych (dla rodziców/ opiekunów/osób z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi),
 5. „Aktywny terapeuta”- szkolenia na temat zastosowania w pracy nowoczesnej technologii i programów terapeutycznych (dla pracowników placówek wsparcia zajmujących się osobami z zaburzeniami psychicznymi),
 6. „Rozwój dla Ciebie!”– warsztaty, prezentacje, film, książka(dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym),
 7. „Moja aktywność i rozwój”– wydarzenia kulturalno- oświatowe,
 8. Konferencja– na temat zastosowania nowoczesnej technologii i wykorzystania programów terapeutycznych w pracy i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do udziału w Projekcie:

Środowiskowy Dom Samopomocy (Realizator Projektu)

 ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

www.sds.krotoszyn.pl , e-mail:sds@krotoszyn.pl, tel.: 62-725-26-68

Liczba miejsc ograniczona. Na chętnych czekamy do 14 maja 2021r.( lub do wyczerpania miejsc)