Wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu PCPR w Krotoszynie

1.    Pracownicy jednostki pracują od 7.00 do 15.00 w dni robocze.

2.    W punktach Obsługi Klienta można odbierać i uzupełniać dokumenty, składać wnioski o wydanie orzeczenia, legitymacji, karty parkingowej, wnioski o dofinansowanie (m.in. turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się).

3.    Wszystkie sprawy można załatwiać również za pośrednictwem poczty elektronicznej (pcpr.krotoszyn@gmail.com, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności –  pzon.krotoszyn@gmail.com), poczty tradycyjnej lub telefonicznie pod numerem 62 722-88-91/92.

4.    Posiedzenia składów orzekających odbywać się będą bez osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego wówczas, gdy lekarz orzecznik uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia. 
W uzasadnionych przypadkach strona zostanie wezwana do osobistego stawiennictwa.

5.    Klienci w trakcie wizyty w jednostce zobowiązani są do:

– zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki albo przyłbicy ochronnej oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika PCPR,

– dezynfekcji rąk przy punktach obsługi klientów w budynku PCPR (piętro I i II), 
    w których dostępny jest żel do dezynfekcji,

– zachowania dystansu 2 m od innych osób.

6.    Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej PCPR, a także wywieszone w siedzibie jednostki.