Dofinansowania PFRON – informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w roku 2010 zmniejszone środki finansowe na zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosrprawnych.W związku z powyższym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych oraz decyzją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w roku bieżącym dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym otrzymają wyłącznie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważne), które nie były nigdy na turnusie.

Prosimy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych aby składały wnioski na bieżąco, w miarę posiadania faktur.

Realizacja projektu „Razem z Tobą będę Sobą” w 2011 roku

Projekt obejmie wsparciem 44 osoby w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. W grupie spełniającej powyższe warunki będzie: 25 osób niepełnosprawnych, w tym 10 z niepełnosprawnością orzeczoną ze względu na chorobę psychiczną oraz 19 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Cele projektu

Cel główny

Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i dodatkowych umiejętności do końca 2011 roku, umożliwiających podjęcie zatrudnienia przez 44 osoby uczestniczące w projekcie, zagrożone wykluczeniem społecznym.


Cele szczegółowe

 1. Wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną i zasiłki celowe.
 2. Przełamanie własnych barier ograniczających funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
 3. Odkrywanie i poszerzanie własnych zdolności i umiejętności.
 4. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu

Beneficjentami projektu są:

 • 25 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób z niepełnosprawnością z tytułu zaburzeń psychicznych, w wieku 18-64 lat, bezrobotnych bądź niezatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • 19 wychowanków rodzin zastępczych, objętych programem usamodzielniania, korzystających z pomocy społecznej, niezatrudnionych.

Oczekiwany efekt realizacji

 1. Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie są: w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.
 2. Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.
 3. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie beneficjentów na rynku pracy i usamodzielnienie klientów pomocy społecznej. Wsparcie dotychczasowej działalności PCPR (niemożliwe do realizacji bez wsparcia EFS):
  1. usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych poprzez sfinansowanie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kompetencje społeczne,
  2. umożliwienie szkoleń i warsztatów dających dodatkowe kwalifikacje osobom niepełnosprawnym,
  3. rehabilitacja zdrowotna dla niepełnosprawnych (turnus rehabilitacyjny, basen, nornic  walking).

W ramach projektu w 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie objęło pomocą 19 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu krotoszyńskiego (obecnie 18 osób) oraz 25 osób niepełnosprawnych.

Zakładane w projekcie działania mają na celu głównie wsparcie aktywności i mobilności zawodowej, społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Osoby niepełnosprawne, aby mogły poprawić jakość funkcjonowania społeczno-zawodowego wymagają wsparcia w zakresie szkoleń zawodowych. Często wcześniej zdobyty zawód ze względów zdrowotnych nie może być wykonywany. Poza tym ze względu na długotrwałe bezrobocie konieczne jest ponowne badanie preferencji zawodowych oraz wsparcie psychologiczne, gdyż choroba często ogranicza możliwość satysfakcjonującego pełnienia ról społecznych. Stąd u osób niepełnosprawnych i bezrobotnych poczucie izolacji, bezradności, niemożności wpływu na swój los czy niezmienności swojej sytuacji.

Zakres działań

Osoby niepełnosprawne

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych to:

 1. grupa wsparcia – 25 osób niepełnosprawnych,
 2. indywidualne konsultacje psychologiczne – 25 osób niepełnosprawnych,
 3. trening umiejętności społecznych – 25 osób niepełnosprawnych,
 4. zajęcia poprawiające sprawność fizyczną – aqua areobic, nordic walking – 25 osób niepełnosprawnych,
 5. turnus rehabilitacyjny – 25 osób niepełnosprawnych,
 6. warsztaty decoupage – 25 osób niepełnosprawnych,
 7. warsztaty witrażu – 15 osób niepełnosprawnych,
 8. warsztaty filcowania – 20 osób niepełnosprawnych,
 9. warsztaty malowania na szkle – 20 osób niepełnosprawnych,
 10. kurs komputerowy (I stopnia) – 25 osób niepełnosprawnych,
 11. kurs grafiki komputerowej (I stopnia) – 10 osób niepełnosprawnych,
 12. kurs bukieciarz/florysta – 15 osób niepełnosprawnych,
 13. warsztaty z doradcą zawodowym – 25 osób niepełnosprawnych.

Proces usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych jest trudny stąd propozycja objęcia projektem tej grupy. Nierozwiązane problemy psychologiczne, brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, brak umiejętności planowania swojej drogi życiowej są przyczynami niepowodzeń przy podejmowaniu zatrudnienia czy dokonywaniu wyborów osobistych. Młodzież opuszczająca rodziny zastępcze ma małą wiarę we własne możliwości, małe rozeznanie zasad kierujących życiem społecznym i zawodowych.

Wychowankowie rodzin zastępczych

Działania skierowane do wychowanków rodzin zastępczych realizowane są na podstawie indywidualnego planu działań i obejmują:

 1. indywidualne konsultacje psychologiczne -18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 2. trening umiejętności społecznych – 18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 3. kurs prawa jazdy kat. B – 16 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 4. kurs prawa jazdy kat. B+E – 2 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 5. kurs prawa jazdy kat. C – 5 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 6. kurs obsługi kasy fiskalnej – 4 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 7. kurs opiekunki osoby niepełnosprawnej z językiem niemieckim – 1 usamodzielniana wychowanka rodziny zastępczej,
 8. warsztaty z doradcą zawodowym – 18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

Koalicja na rzecz tworzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

19 marca 2010 roku w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach obyło się spotkanie dotyczące tworzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyło 45 przedstawicieli różnych służb i instytucji działających na terenie powiatu krotoszyńskiego. Reprezentowali oni: policję, sąd, prokuraturę, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej, służbę zdrowia, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Przybyłych przedstawicieli powitał dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski. Przedstawił cel spotkania, którym było zaproszenie do współpracy nad nowopowstającym Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodniczący zespołu do opracowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Tadeusz Ciesiółka zapoznał gości ze strukturą programu. Następnie wszyscy uczestnicy w małych grupach roboczych przeprowadzili analizę SWOT reprezentowanych przez siebie służb i instytucji. Wyciągnięte wnioski posłużą uściśleniu celów i zadań zawartych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i pozwolą na skuteczniejsze rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinach na terenie powiatu krotoszyńskiego. Uczestnicy koalicji wyrazili deklarację konsultacji programu oraz udziału w kolejnym spotkaniu w dniu 28.04.2010r. prezentującym opracowany program.

Radca prawny nieobecny 4 czerwca 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że radca prawny pan Maciej Dąbrowski dnia 4 czerwca 2010 r. nie będzie udzielał porad.
Przypominamy, że od miesiąca kwietnia br. obowiązują zapisy do radcy prawnego.Zapisy:
telefonicznie – (62) 7 22 88 91 lub 7 22 88 92
osobiście – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (ul. Młyńska 2 d/1), pokój nr 1

Radca prawny pan Maciej Dąbrowski udziela bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Młyńska 2d/1) w każdy piątek w godz. 9.00 – 13.00

VI Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego – zaproszenie

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa „Famuła” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie zapraszają na Koncert Mietka Szcześniaka w dniu 11.06.2010 roku oraz na Konferencję „Rodzina zastępcza – czy to łatwa rola?” w dniu 15.06.2010 roku organizowane w ramach VI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego.


W dniu 14.06.2010 r. organizowane są również warsztaty dla pedagogów, nauczycieli i kuratorów dotyczące specyfiki i problemów rodzinnej opieki zastępczej.

Patronat honorowy objęli:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 


Sekretarz Stanu Jarosław Duda

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

Poseł na sejm RP

Maciej Orzechowski

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Starosta Powiatu Krotoszyńskiego

Leszek Kulka

Burmistrz Miasta Krotoszyn: Julian Jokś

PATRONAT MEDIALNY PEŁNI: Gazeta Krotoszyńska

PLAN VI POWIATOWYCH DNI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

11 czerwiec 2010 r. godz. 18.00

Koncert Mietka Szcześniaka – WSTĘP WOLNY!!!!!

Kino „Przedwiośnie” w Krotoszynie

13 czerwiec 2010 r.

Rajd rodzinny dla rodzin zastępczych.

Festyn dla rodzin zastępczych.

14 czerwiec 2010 r.

Warsztaty „Specyfika funkcjonowania i problemy w rodzinach zastępczych” skierowane dla pedagogów, nauczycieli, kuratorów.

OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO 7.06.2010 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Kontakt: Monika Dąbrowska (ul. Młyńska 2d/1, Krotoszyn, e-mail: pcpr.krotoszyn@op.pl

Formularz zgłoszeniowy

15 czerwiec 2010 r. godz. 11.00 – 15.00

Konferencja „Rodzina zastępcza – czy to łatwa rola?”.

Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, aula szkolna.

Program konferencji

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie „Famuła”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

WSPÓŁORGANIZATOR KONCERTU:

Krotoszyński Ośrodek Kultury

PARTNERZY:
Wielkopolski Kurator Oświaty,
Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.,
Liga Obrony Kraju, Zarząd Powiatowy w Krotoszynie
Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej,
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krotoszynie,
Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie,
Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Krotoszyn,
Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie,
I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie,
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna w Krotoszynie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji „Ernst&Young”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1 62 63 64