Programy PFRON „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” – spotkanie informacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że Zarząd PFRON uruchomił program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” w modułach:

  • obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (beneficjent – organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej),
  • obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (beneficjent – zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty które prowadzą placówki edukacyjne),
  • obszar D – likwidacja barier transportowych (beneficjent – organizacje pozarządowe, gminy i powiaty),
  • obszar E – dofinansowanie wymaga wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (beneficjent – powiat),
  • obszar F – utworzenie warsztatu terapii zajęciowej na terenie powiatu gdzie jest go brak (beneficjent – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe).

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 3.02.2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (sala nr 16, I piętro)

Szczegółowych informacji udziela Danuta Grześkowiak – tel. (62) 722-88-91.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – dyżury

W dniach od 22 do 28 lutego 2010 roku po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, a zwłaszcza ułatwienie ofiarom przestępstw dostępu do jak najszerszego kręgu podmiotów mogących udzielić im pomocy.
Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej kontynuowania.


Krotoszyńscy policjanci wspólnie z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą pełnili dyżury w dniach od 22 do 26 lutego 2010 r. w godzinach 9.00 – 12.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie – os. Sikorskiego 7 (budynek żłobka).

W ramach w/w „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w tutejszym Sądzie Rejonowym (ul. Sienkiewicza 11) w dniach od 22 – 26 lutego 2010 roku dyżurować będą przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w godz. 9.00 – 14.00 (pokój 105), u których będzie można uzyskać informacje o działalności w/w instytucji oraz o ofercie pomocowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (pomoc prawna, psychologiczna, informacyjna).

Certyfikat dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie

Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości przyznała certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Tzw. niebieski pokój to pomieszczenie wykorzystywane do rozmów z dziećmi, które są ofiarami przestępstw.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 3 marca w Warszawie podczas konferencji inaugurującej trzeci etap kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a jego kierownikiem jest Tadeusz Ciesiółka. Niebieski pokój powstał w roku 2005, a znaczący udział finansowy w jego utworzeniu mieli Urząd Marszałkowski oraz Lions Club Krotoszyn (głównie ze środków zaprzyjaźnionego LC z Stevns z Danii).

Zaproszenie do projektu „Razem z Tobą będę Sobą”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje program wsparcia dla osób:
w wieku od 18 do 55 lat z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, nie pracują zawodowo.Projekt ma na celu aktywizację zdrowotną, zawodową i społeczną. Program projektu zakłada wiele atrakcyjnych zajęć, wspólne aktywne spędzanie czasu wolnego m. in. udział w zajęciach plastycznych, grupie wsparcia oraz bezpłatny wyjazd na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny nad morze do ośrodka w Pomorskim Centrum Rehabilitacji w Jarosławcu.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, zainteresowani nie ponoszą żadnych kosztów.

Wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2 d/1, tel. (62) 722 88 91 lub 722 88 92.
Informacji udziela: Renata Zych-Kordus, Elżbieta Przybylska w godz. 7.15 do 15.15, pokój nr 8.

Ilość miejsc ograniczona.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapisy do radcy prawnego

Informujemy, że od 2 kwietnia br. radca prawny Pan Maciej Dąbrowski będzie udzielał porad tylko osobom, które się wcześniej zapiszą (telefonicznie, lub osobiście).Zapisy:
telefonicznie – (62) 7 22 88 91 lub 7 22 88 92
osobiście – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (ul. Młyńska 2 d/1), pokój nr 1

Radca prawny pan Maciej Dąbrowski udziela bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Młyńska 2d/1) w każdy piątek w godz. 9.00 – 13.00

Certyfikat dla Niebieskiego Pokoju

3 marca 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak oraz dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje – Monika Sajkowska zainaugurowali trzeci etap kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”.


Tegoroczna edycja kampanii realizowana będzie pod hasłem: „Będę przesłuchany/a”, podkreślającym podmiotowość dziecka – świadka i jego praw do szczególnej ochrony w trudnych sytuacjach związanych z udziałem w procedurach prawnych. Działania edukacyjne podejmowane w ramach kampanii skupiać się będą na wzmocnieniu kompetencji sędziów, prokuratorów, biegłych sądowych, psychologów, pedagogów w zakresie przygotowania dzieci do udziału w procedurach prawnych, jak i samego przesłuchania. Działania te realizowane będą poprzez szkolenia oraz dystrybucję publikacji kierowanych do profesjonalistów, rodziców i dzieci. Wydane zostaną następujące publikacje: „Karta Praw Dziecka Ofiary/Świadka Przestępstwa”, „Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie”, „Jesteś świadkiem – masz prawo”, „Dziecko świadek szczególnej troski” – 30 numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone”. Podczas kampanii dążyć się będzie również do powstania kolejnych, przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci.

Podczas konferencji „Dziecko – świadek szczególnej troski” wręczono 4 certyfikaty Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci.Decyzją Fundacji Dzieci Niczyje i ministerstwa Sprawiedliwości pokój prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań nr 38, gdyż spełnia standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania. Uczestniczący w Konferencji reprezentanci Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Krotoszynie Renata Zych – Kordus oraz Tadeusz Ciesiółka odebrali ww. certyfikat i gratulacje od Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka oraz Dyrektora Fundacji Dzieci Niczyje.

Dofinansowania PFRON – informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w roku 2010 zmniejszone środki finansowe na zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosrprawnych.W związku z powyższym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych oraz decyzją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w roku bieżącym dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym otrzymają wyłącznie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważne), które nie były nigdy na turnusie.

Prosimy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych aby składały wnioski na bieżąco, w miarę posiadania faktur.

1 59 60 61 62