OGŁOSZENIE – SKŁADANIE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że w związku ze zbliżającym się końcem roku wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będą przyjmowane do dnia 11 grudnia 2020r.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby uprawnione do dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie informuję, że z w/w dofinansowania może skorzystać osoba niepełnosprawna legitymująca się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o  świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
  2. oryginał faktury określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
  3. potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

Druk wniosku dostępny jest na stronie www.pcprkrotoszyn.pl lub w siedzibie PCPR ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn.