OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE z dnia 24 kwietnia 2024 roku

W celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Działania 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu (zwanego dalej Projektem).

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Działania 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+). Okres realizacji projektu wynosi do 36 miesięcy.

Projekt, którego Partnerem wiodącym (Liderem) zostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, przygotowany będzie wspólnie z wyłonionym Partnerem zgodnie z Regulaminem wyboru projektów nr: FEWP.06.16-IZ.00-001/24 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Priorytet 6 Działanie 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna.

Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego naboru wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, wspólnie opracują:

 • koncepcję planowanego do realizacji projektu z uwzględnieniem obowiązujących zasad
  i wytycznych, w szczególności Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
 • wniosek o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem zapisów ogłoszonej dokumentacji naboru;
 • umowę partnerską określającą zasady realizacji projektu.

Celem Partnerstwa będzie prowadzenie wspólnie działań na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz aktywizację społeczności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przy czym cel ten może ulec zmianie w przypadku modyfikacji celów szczegółowych Działania 6.16 Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Cel  Partnerstwa będzie realizowany poprzez przygotowanie, a następnie prowadzenie projektu współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, realizującego  m.in. działania:

 • o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
 • o charakterze edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
 • mające na celu poprawę kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze.

I. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres merytoryczny działań powierzonych do realizacji/współrealizacji wyłonionemu partnerowi:

Działania:

 • o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
 • o charakterze edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
 • mające na celu poprawę kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze.

II. Formalne warunki uczestnictwa w naborze:

 1. Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
  (www.pcprkrotoszyn.pl) tj. do dnia 15 maja 2024 roku godzina 15:00. Decyduje data wpływu  oferty do Sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.
 3. Oferty należy składać wyłącznie w formie papierowej, wypełniając ofertę współpracy (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PROJEKT 06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Krotoszynie, ul. Floriańska 10 63-700 Krotoszyn (I piętro, pokój nr 1).
 4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
 • aktualnego odpis z rejestru KRS lub innego rejestru poświadczającego osobowość prawną;
 • aktualnego statutu organizacji lub dokumentu równoważnego;
 • wykazu kluczowych ekspertów  (min. 3 osób) oraz wykazu kadry zarządzającej  (min. 1 osoba), których udział jest planowany w realizacji niniejszego Partnerstwa
  i Projektu;
 • innych dokumentów mogących mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie dokumentów po terminie lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania oferty. Dokumenty spełniające wymogi formalne, złożone przez uprawiony podmiot, zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji  powołanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

III. Ogólne warunki merytoryczne uczestnictwa w naborze:

Oferty składać mogą wyłącznie podmioty, określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, spełniające łącznie następujące warunki:

1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych
w ramach opracowanego projektu działań w wysokości odpowiadającej wielkości budżetu przypisanego Partnerowi.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 6) zadeklarują gotowość wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania zaplanowanych zadań. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

2. Deklarujące gotowość do współpracy z PCPR w Krotoszynie na etapie wspólnego opracowania ogólnej koncepcji projektu oraz zasad zarządzania strategicznego oraz współpracy z PCPR w Krotoszynie na etapie wspólnego opracowania szczegółowej koncepcji zadania przekazanego do realizacji partnerowi.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 7) zadeklarują gotowość współpracy. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 8) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

4. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 9) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5. Prowadzące działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, których zakres działalności statutowej określony w statucie lub dokumencie równoważnym obejmuje zadania określone
w złożonej ofercie współpracy. Warunek zostanie sprawdzony na podstawie analizy treści złożonej oferty (pkt 10)  metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

IV. Szczegółowe kryteria  merytoryczne stosowane w naborze:

Oferty spełniające formalne warunki uczestnictwa w naborze oraz ogólne warunki merytoryczne uczestnictwa w naborze poddane zostaną ocenie w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych. Oceny dokona Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Ocena dokonana zostanie według niżej wskazanych punktów:

L.p.Opis kryteriumPunktacja
1.Doświadczenie oferenta w realizacji działań (programów/projektów)
o charakterze zbliżonym do przedstawionego w ofercie współpracy (niezależnie od źródła finansowania), w tym doświadczenie kadry proponowanej do realizacji zadania.
0-50 pkt
2.Jakość przedstawionej przez oferenta koncepcji działań,
z uwzględnieniem innowacyjności, kompleksowości, oceny dostępnych zasobów organizacyjnych i kadrowych. Szczególnej ocenie podlegać będą elementy koncepcji mogące przyczynić się pośrednio
i bezpośrednio do osiągnięcia celów partnerstwa i projektu.
0-40 pkt
3.Wkład oferenta w realizację projektu (zasoby, które mogą być wykorzystane podczas realizacji projektu).0-10 pkt

V. Warunki i termin realizacji:-

 1. Podmiot może ubiegać się o nawiązanie współpracy w zakresie realizacji dowolnej liczby zadań określonych w punkcie I.
 2. Zakłada się przystąpienie do realizacji pojedynczego zadania przez jednego partnera, przy czym jeden podmiot może zostać wybrany jako partner przy realizacji więcej niż jednego zadania.
 3. Zasady współpracy i Partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej Umowy Partnerskiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie  zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od planów zawiązania Partnerstwa, w szczególności w następujących przypadkach:
 • gdyby nie udało się uzyskać porozumienia z Partnerem w kwestii akceptowalnej dla poszczególnych podmiotów koncepcji projektu lub akceptowalnych dla wszystkich stron zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu;
 • gdyby Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie zaakceptował przygotowanego wniosku o dofinansowanie projektu;
 • w innych uzasadnionych przypadkach.

VI. Wyniki naboru:

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (www.pcprkrotoszyn.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10 63-700 Krotoszyn,  tel. 62 722-88-91, 62 722-88-92 w godzinach pracy 7:00-15:00.