Poradnia informuje, iż dzieci/uczniowie pochodzenia ukraińskiego uczęszczający do szkół/placówek na terenie Powiatu Krotoszyńskiego mogą – w razie zaistnienia takiej potrzeby – skorzystać ze wsparcia udzielanego przez pracowników poradni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Floriańska 10

63-700 Krotoszyn

tel. 62 725 24 33

ppp.sekretariat@gmail.com

www.ppp.krotoszyn.pl

Poradnia informuje, iż dzieci/uczniowie pochodzenia ukraińskiego uczęszczający do szkół/placówek na terenie Powiatu Krotoszyńskiego mogą – w razie zaistnienia takiej potrzeby – skorzystać ze wsparcia udzielanego przez pracowników poradni.

Dzieci z niepełnosprawnością mogą u nas uzyskać orzeczenia, dzięki którym organizuje się dla nich  kształcenie specjalne lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W tym celu rodzice, prawni opiekunowie lub osoby pod opieką których znajdują się dzieci mogą złożyć wniosek o wydanie takich dokumentów.

W polskim systemie oświaty kształceniem specjalnym są obejmowane dzieci:

 • niesłyszące, 
 • słabosłyszące, 
 • niewidome, 
 • słabowidzące, 
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim są obejmowane zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanego publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Психологічно-педагогічний диспансер

вул. Флоріаньська 10

63-700 Кротошин

тел. 62 725 24 33

ppp.sekretariat@gmail.com

www.ppp.krotoszyn.pl

Диспансер інформує, що діти / учні українського походження, які ходять до шкіл / навчальних закладів на території Кротшинського повіту, можуть у разі необхідності скористатися підтримкою працівників диспансеру.

Діти-інваліди можуть отримати в нас висновки, на підставі яких для них організується спеціальне навчання або ревалідаційно-виховні заняття. З цією метою батьки, законні представники або особи, під опікою яких знаходяться діти, можуть подати клопотання про видання таких документів.

В польській системі освіти спеціальне навчання стосується дітей:

 • глухих,
 • слабочуючих,
 • сліпих,
 • дітей з вадами зору,
 • інвалідів у зв’язку з порушенням опорно-рухової системи, в тому числі з афазією,
 • з розумовою відсталістю легкого, середнього або тяжкого ступеня,
 • з аутизмом, у тому числі з синдромом Аспергера,
 • які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності,

Для дітей з важкою інвалідністю проводяться ревалідаційно-виховавчі заняття на підставі висновку про необхідність ревалідаційно-виховавчих занять, виданого публічним психологічно-педагогічним диспансером.